FASZCZE
UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

Teren pod zabudowę

 k/Mikołajek o pow. 8,59ha

 z linią brzegową jeziora Głębokie (ok. 100m).

 Takie miejsca jeszcze istnieją  !!!

 Oaza ciszy i spokoju !!!

 Woda, olbrzymia przestrzeń, niezależność to największe walory tego miejsca.

Na ten teren stworzono koncepcję architektoniczną "APARTAMENTY FASZCZE" (szczegóły w MBN)


FASZCZE


koncepcja (fragment)

W 2001r. (26 kwietnia) uchwalono dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego celem było przeznaczenie gruntów rolnych na cele usług turystyczno - rekreacyjnych oraz określenie zasad w zakresie kształtowania przestrzeni na obszarze chronionego krajobrazu.

Ustalenia ogólne planu.

 • Ze względu na położenie terenu objętego planem na obszarach chronionego krajobrazu ustala się, że projektowane budynki muszą swym wyglądem odpowiadać charakterowi wiejskiego budownictwa regionalnego, wszystkie części obiektów muszą posiadać wysokie dachy o kącie nachylenia głównych połaci 40 - 45st, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami o zbliżonych walorach estetycznych w kolorze czerwono - ceglastym.
 • Wysokość projektowanych obiektów winna być zróżnicowana od 1 - 3 kondygnacji naziemnych, harmonijnie wkomponowana w krajobraz przy uwzględnieniu bogatej konfiguracji terenu.
 • W wystroju zewnętrznym (poza pokryciem dachowym) należy stosować technologie i materiały wykończeniowe o spokojnej, stonowanej kolorystyce. Zaleca się wyeksponowanie elementów konstrukcyjnych nawiązujących do tradycyjnego budownictwa mazurskiego.
  • Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.
 • Opracowany teren leży na obszarach chronionego krajobrazu w związku z czym obowiązują wszystkie postanowienia zawarte w rozporządzeniu Nr 82/98 Wojewody Suwalskiego z dnia 15 czerwca 1998r. W sprawie zasad gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu województwa suwalskiego (Dz.Urz. Województwa Suwalskiego Nr 36, poz. 194).
 • Ustala się granicę strefy ochronnej jeziora, zgodną z oznaczeniem na rysunku planu.
 • Zakaz wykonywania prac ziemnych naruszających w istotny sposób rzeźbę terenu.
 • Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej należy traktować jako sprawę nadrzędną poprzedzoną wykonaniem oceny oddziaływania na środowisko.
 • Na terenie ośrodka zakazuje się lokalizacji zakładów produkcyjnych i uciążliwych dla środowiska, wodochłonnych, energochłonnych oraz magazynów i składów do przechowywania chemikaliów, materiałów niebezpiecznych i łatwopsujących się oraz baz, stacji paliw płynnych i gazowych. Zakaz nie obejmuje zbiorników do magazynowania oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych budynków.
 • Na terenach przewidzianych do zagospodarowania w dalszych etapach wprowadza się obowiązek utrzymywania pokryw roślinnych lub krzewiastych do czasu rozpoczęcia inwestycji.
 • W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem na całym obszarze wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń emitujących zanieczyszczenia do atmosfery, poza kotłownią na olej opałowy.
 • Utrzymanie na terenie 2US małego zbiornika wodnego typu oczka wodnego posiadającego znaczenie lokalne dla drobnej fauny.
  • Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
 • Zaopatrzenie w wodę: z istniejącego wodociągu gminnego 160 położonego po zachodniej stronie drogi 01KL.
 • Przy projektowaniu sieci wodociągowej należy uwzględnić zapotrzebowanie wody do celów przeciwpożarowych.
 • Odprowadzenie ścieków sanitarnych:
 • a) docelowo projektuje się podłączenie obiektów do miejskiej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach (po jej rozbudowie) poprzez sieć kanalizacji gminnej, 
 • b) odprowadzenie ścieków w okresie przejściowym projektuje sie do lokalnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie ośrodka UTS, ze zrzutem oczyszczonych ścieków do gruntu,
 • c)lokalizację oczyszczalni warunkuje sie występowaniem właściwych warunków geologicznych i hydrologicznych potwierdzonych odpowiednimi badaniami,
 • d) ustalenie odbiornika i warunków odbioru ścieków wymaga pozwolenia wodno - prawnego właściwych organów,
 • e) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowych odprowadzenie ścieków należałoby przyjąć jako rozwiązanie lokalne oparte na roślinności glebowo - korzeniowej.
 • Odprowadzenie wód deszczowych - powierzchniowe na tereny nieutwardzalne.
 • Zaopatrzenie w energię cieplną - ustala się z kotłowni własnej na paliwo proekologiczne.
 • Zaopatrzenie w energie elektryczną:
 • a) zaopatrzenie w energię elektryczną przedmiotowego terenu wymaga budowy nowej słupowej stacji transformatorowej oraz zasilającej ją linii napowietrznej SN,
 • b) doprowadzenie energii elektrycznej liniami kablowymi niskiego napięcia do poszczególnych obiektów i urządzeń wyniknie z potrzeb opracowanego terenu i na warunkach technicznych wydanych przez Rejon Energetyczny w Giżycku,
 • c) sieci energetyczne służące do zasilania planowanych obiektów należy realizować w oparciu o aktualne przepisy Prawa energetycznego,
 • d) istniejącą linię napowietrzną niskiego napięcia kolidującą z zagospodarowaniem terenu należy przebudować po uprzednim uzyskaniu warunków przebudowy w Rejonie Energetycznym Giżycko.
 • Obsługę telekomunikacyjną: należy rozwiązać w oparciu o istniejące i projektowane sieci telefoniczne w zakresie wynikającym z potrzeb potencjalnych odbiorców i w uzgodnieniu z zarządcą sieci telekomunikacyjnej. 
 • Przedstawione na rysunku planu trasy uzbrojenia należy traktować jako orientacyjne. Mogą one ulec zmianie po opracowaniu projektów branżowych.
 • Dopuszcza się wprowadzenie innych elementów uzbrojenia terenu w oparciu o obowiązujące przepisy bez dokonywania zmian do planu.
 • Gromadzenie i usuwanie odpadów stałych należy organizować na warunkach określonych przez władze gminne.
FASZCZE

kliknij na obrazku aby powiększyć

Ustalenia szczegółowe planu.

 • Wyznacza się obszar, zwany ośrodkiem przeznaczony pod usługi z zakresu turystyki, sportu i rekreacji wraz z zielenią towarzyszącą, oznaczony na rysunku plany symbolem UTS.
  • Na terenie ośrodka postuluje się podział na strefy i ustala się zasady ich zagospodarowania:
 • 1MNG - strefa zabudowy mieszkalno - gospodarczej, w której przewiduje się lokalizację budynku mieszkalnego dla personelu hotelu wraz z zabudową gospodarczą; projektowana zabudowa powinna mieć formę nawiązującą do tradycyjnych, wiejskich zabudowań mazurskich, a w szczególności:
  • budynki parterowe z ewentualnym poddaszem użytkowym,
  • dachy dwupołaciowe o kącie nachylenia 40st-45st, kalenicy równoległej do drogi publicznej, pokryte dachówką ceramiczna lub materiałem, o zbliżonych walorach użytkowych w kolorze czerwono - ceglastym.
 • 2US - strefę lokalizacji usług sportowo - rekreacyjnych z zielenią towarzyszącą: w zakresie przeznaczenia podstawowego planuje sie budowę basenu krytego, boisk sportowych do koszykówki, kortów tenisowych, placu zabaw dla dzieci oraz innych urządzeń związanych ze sportem i rekreacją; obszar ok 1ha należy przeznaczyć na teren rozsączkowania ścieków, który należy zagospodarować zielenią towarzyszącą. Istniejące siedlisko w złym stanie technicznym przeznacza sie do rozbiórki. 
 • 4ZP - strefa zieleni parkowej; bez prawa zabudowy budynkami i tymczasowymi obiektami budowlanymi; dopuszcza się urządzenie miejsc do wypoczynku z możliwością wprowadzenia form małej architektury, placów zabaw dla dzieci itp. 
 • 5KP - strefa komunikacji wewnętrznej (parkingi, dojazdy); zabezpieczenie miejsc parkingowych należy ustalić na podstawie wskaźników wymienionych w §9 ust.3; kształtowanie zagospodarowania terenu należy powiązać z ukształtowaniem terenu oraz uwzględnić projektowany ciąg pieszy wzdłuż południowej granicy opracowania;
 • 6ZU - strefa zieleni częściowo - urządzonej; bez prawa zabudowy budynkami i tymczasowymi obiektami budowlanymi; zieleń naturalna oraz projektowana w charakterze naturalnym: dopuszcza się małą architekturę lokalizowaną zwłaszcza w punktach widokowych nie dominującą w krajobrazie oraz urządzenie przejść pieszych o nieutwardzonej powierzchni. 
 • 7UTP - strefa usług turystyczno - wypoczynkowych; ustala się teren będący w strefie ochronnej jeziora przeznaczony do zorganizowania kąpieliska i obiektów związanych z plażą i sportami wodnymi: dopuszcza się możliwość budowy pomostów cumowniczych dla łodzi pod warunkiem uzyskania stosownych decyzji.
 • 8Ls - strefa lasu; pas terenu leśnego przeznaczony do zachowania w stanie istniejącym poza wyłączeniem wyznaczonej dostępności do jeziora; teren zalesiony należy pozostawić go jako jeden z ważnych elementów krajobrazowych i fizjograficznych. 
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE
FASZCZE

  Uzbrojenie:

 • prąd - przy drodze;
 • wodociąg - przy drodze;
 • kanalizacja - brak;
 • na gruntach usytuowane jest stare siedlisko (do rozbiórki);

Lokalizacja:

Dojazd:

 • Asfalt, a następnie ok. 2 km drogą gruntową;

Stan Prawny:

 • Własność: tak, 
 • Księga Wieczysta: tak; 

Na ten teren stworzono koncepcję architektoniczną "APARTAMENTY FASZCZE"

FASZCZE

kliknij na obrazku aby powiększyć

Jezioro Głębokie 

 • Ok. 100 m linii brzegowej;
 • Powierzchnia: ok. 45ha;
 • Głębokość: maks. 34 m; śr.11 m;
 • Klasa czystości: II klasa czystości i spora przezroczystość;
 • Kąpieliska: dzikie zejścia do wody, pomosty;
 • Brzegi: brzegi słabo porośnięte, jedynie w zatokach;
 • Wędkarstwo: (typ sielawowy - sielawa, węgorz, okoń, płoć, szczupak, sieja);
 • Dodatkowe informacje: Jezioro jest długie na prawie 2 km i szerokie na 0,5 km.
 • Na zachodzie istnieje połączenie pod szosą i torami kolejowymi z jez. Inulec, na północy niewielki ciek łączy Głębokie z jez. Zewłążek, a na południu z jez. Płociczno.
 • Położenie: Zbiornik znajduje się na wysokości 122,5 m n.p.m.
 

Atrakcje okolicy:

CENA: 1.500.000zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

UWAGA NOWA CENA !

NOWA CENA: 999.000zł


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN