NA SPRZEDAŻ

OSTOJA TALKI
kompleks działek budowlanych położonych w otoczeniu malowniczego morenowego krajobrazu

gmina Wydminy

Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN  

Oferta obejmuje teren o powierzchni blisko 7 hektarów objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie objęty ograniczeniami UKUR o obrocie ziemią rolną.

Działki są położone w malowniczej Krainie Tysiąca Jezior, w miejscu cichym i spokojnym, sprzyjającym wypoczynkowi na łonie natury.
 • Kształt działek: regularny,
 • Ukształtowanie: urozmaicone, teren malowniczy, pofałdowany,
 • Zadrzewienie: pas drzew przy drodze asfaltowej oraz nieliczne zadrzewienia na kilku działkach.
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN


Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy i oznaczone symbolem MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz jedna działka z oznaczeniem MNU - teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy działek oznaczonych symbolem MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

1. Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z jednym budynkiem wolno stojącym gospodarczo- garażowym.
2. Budynki mieszkalne jednorodzinne należy kształtować do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, a budynki gospodarcze - o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej.
3. Zadaszenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35 - 45 stopni. W poddaszu użytkowym zezwala się na zastosowanie ścianki kolankowej o max wysokości 90 cm od poziomu stropu nad parterem budynku.
4. Zadaszenia budynków gospodarczych lub garażowych należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35 - 45 stopni.
5. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej w wielkości 25%.
6. Dla budynków gospodarczych lub garażowych ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy - 30 m2.
7. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 50%.
8. Zezwala się na budowę przydomowych basenów rekreacyjnych.
9. Ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg publicznych i wewnętrznych należy kształtować do maksymalnej wysokości 1,5 m od poziomu terenu, w formie konstrukcji ażurowych, z wykluczeniem stosowania w wypełnieniach przęseł ogrodzenia materiałów betonowych i żelbetowych.
10. Dla istniejących budynków jednorodzinnych zezwala się na: remont, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę oraz rozbiórkę i budowę w rozumieniu przepisów budowlanych.

§ 8. Ustalenia dotyczące terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.
1) Na terenach określonych odpowiednio w rysunku planu jako zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, zakazuje się lokalizacji budynków i budowli.
2) W zagospodarowaniu terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych należy wprowadzić zadrzewienia stabilizujące grunty narażone na procesy osuwiskowe.

Uzbrojenie:
Zaopatrzenie w energię elektryczną i w wodę oraz odprowadzenie ścieków dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić przez przyłączenie przedmiotowych działek budowlanych do sieci (odpowiednio): elektroenergetycznej NN, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych właściwymi przepisami odrębnymi.
a) do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej zezwala się na stosowanie zbiorników bezodpływowych na ścieki lub przydomowych oczyszczalni ścieków,
b) do czasu wybudowania gminnej sieci wodociągowej zezwala się na stosowanie indywidualnych ujęć wodnych,
c) zaopatrzenie w/w budynków w ciepło należy zapewnić z indywidualnych źródeł ciepła, odpowiadającym przepisom odrębnym, dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska,
d) doprowadzenie energii elektrycznej należy realizować poprzez istniejącą i projektowaną sieć średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe SN/nN 15/0,4 kV na podstawie warunków przyłączenia do sieci określonych przez odpowiedniego operatora sieci,
e) odprowadzenie wód opadowych z dróg należy zapewnić przez przyłączenie do kanalizacji deszczowej (infrastruktura drogi), z zachowaniem wymaganych przepisami prawa wodnego i ochrony środowiska piaskowników i separatorów. Dla działek budowlanych, zezwala się na odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony,
f) należy zapewnić możliwość wydzielenia miejsc do właściwego gromadzenia odpadów, z możliwością selektywnej zbiórki odpadów, na terenach nieruchomości gdzie te odpady powstają. Okresowy wywóz odpadów na gminne składowisko zgodnie z przepisami gminnymi oraz ustawą o odpadach.

W granicach planu ustala się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy, o których mowa w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) sieci wodociągowej,
b) sieci kanalizacji sanitarnej,
c) sieci kanalizacji deszczowej.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy działki oznaczonej w planie jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MNU):

1. Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz jednego budynku usługowego lub jednego budynku mieszkalno - usługowego.
2. W przypadku lokalizacji budynków jednorodzinnych obowiązują ustalenia, jak dla zabudowy jednorodzinnej.
3. Zabudowę usługową należy kształtować w formie wolnostojących budynków użyteczności publicznej w rozumieniu przepisów budowlanych oraz zespołów architektonicznych w/w budynków.
4. Zabudowę usługową należy kształtować do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych.
5. Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju 4 poziomego budynku w przedziale:
a) 15o - 45o - dla budynków jednokondygnacyjnych,
b) 35o - 45o - dla budynków dwukondygnacyjnych, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.
6. Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację jednego budynku wolnostojącego gospodarczo-garażowego.
7. Zadaszenia budynków gospodarczych lub garażowych należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35o -45o.
8. Dla budynków gospodarczych lub garażowych ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy - 30 m2.
9. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej (nieruchomości gruntowej) ustala się w wielkości 20%.
10. Ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg publicznych i wewnętrznych należy kształtować do maksymalnej wysokości 1,5 m od poziomu terenu, w formie konstrukcji ażurowych, z wykluczeniem stosowania w wypełnieniach przęseł ogrodzenia materiałów betonowych i żelbetowych.
11. Minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi 1.000 m2.

Uzbrojenie:
Zaopatrzenie w energię elektryczną i w wodę oraz odprowadzenie ścieków dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić przez przyłączenie przedmiotowych działek budowlanych do sieci (odpowiednio): elektroenergetycznej NN, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych właściwymi przepisami odrębnymi.
a) do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej zezwala się na stosowanie zbiorników bezodpływowych na ścieki lub przydomowych oczyszczalni ścieków,
b) do czasu wybudowania gminnej sieci wodociągowej zezwala się na stosowanie indywidualnych ujęć wodnych,
c) zaopatrzenie w/w budynków w ciepło należy zapewnić z indywidualnych źródeł ciepła, odpowiadającym przepisom odrębnym, dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska,
d) doprowadzenie energii elektrycznej należy realizować poprzez istniejącą i projektowaną sieć średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe SN/nN 15/0,4 kV na podstawie warunków przyłączenia do sieci określonych przez odpowiedniego operatora sieci.
e) odprowadzenie wód opadowych z dróg należy zapewnić przez przyłączenie do kanalizacji deszczowej (infrastruktura drogi), z zachowaniem wymaganych przepisami prawa wodnego i ochrony środowiska piaskowników i separatorów. Dla działek budowlanych, zezwala się na odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony,
f) należy zapewnić możliwość wydzielenia miejsc do właściwego gromadzenia odpadów, z możliwością selektywnej zbiórki odpadów, na terenach nieruchomości gdzie te odpady powstają. Okresowy wywóz odpadów na gminne składowisko zgodnie z przepisami gminnymi oraz ustawą o odpadach.

W granicach planu ustala się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy, o których mowa w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) sieci wodociągowej,
b) sieci kanalizacji sanitarnej,
c) sieci kanalizacji deszczowej.Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN

Lokalizacja

 • Kompleks działek budowlanych,
 • Na uboczu malowniczej mazurskiej wsi w gminie Wydminy,
 • Zjazd z asfaltu Konopki Wielkie - Wydminy, następnie drogi wewnętrzne (nieurządzone),
 • Najbliższe sąsiedztwo po przeciwnej stronie drogi asfaltowej (siedlisko rolnicze),
 • W sąsiedztwie pojedyncze, rozproszone siedliska, łąki i pola uprawne,
 • Jezioro Bielskie w odległości około 500 metrów,
 • Las w odległości około 1000 metrów.
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN

Okolica

Sąsiedztwo (nieuciążliwe) w zasięgu wzroku, położenie na skraju wsi.
Giżycko ok. 24 km, Ełk ok. 30 km, Orzysz: ok. 17 km, Miłki ok. 11,5 km, Okrągłe (wyciąg narciarski oraz Park Safari) ok. 4,5 km. Jezioro w odległości ok. 0,5 km. Las w odległości ok. 1 km.

Atrakcje okolicy

Wyciąg narciarski, Park Safari w Okrągłym. Osiemnastowieczna cegielnia w Rantach; Mały wiatrak holenderski z XIX wieku w Grądzkich. W Giżycku w sezonie czekają na Państwa liczne koncerty i imprezy plenerowe, jest także nowoczesny basen kryty z sauną i jacuzzi, sztuczne lodowisko oraz port z którego kursują statki wycieczkowe po szlaku jezior mazurskich. Do atrakcji  Giżycka należą Most obrotowy na kanale Łuczańskim, Twierdza Boyen, koncerty organowe dla miłośników muzyki klasycznej. W centrum Giżycka powstał pasaż, który nadaje miastu nowy wizerunek. Wzdłuż pasażu powstają kamienice z restauracjami, kawiarniami, apartamentami. Wybudowano most łączący centrum miasta z plażą oraz nowym portem „Ekomarina”, największym portem śródlądowym na Mazurach. Ekomarina to kompleks obiektów turystycznych, ale przede wszystkim port ze 140 stanowiskami cumowniczymi wraz z systemem odbioru nieczystości z jachtów i systemem kanalizacji sanitarnej. W obiekcie Ekomariny znajdują się lokale gastronomiczne i usługowe, sklepy żeglarskie, pomieszczenia MOPR-u, kapitanatu, warsztaty szkutnicze i mechaniczne oraz sanitariaty. Mikołajki (ok. 50 km): to znany mazurski kurort i Wioska Żeglarska. To tutaj odbywają się liczne imprezy żeglarskie oraz znajduje się jeden z najnowocześniejszych hoteli w Polsce z tropikaną, jak i 5-gwiazdkowy Hotel Mikołajki.

Jezioro Bielskie (Bielewo): powierzchnia 60 ha, długość 1850 m, szerokość waha się pomiędzy 100 a 300 metrów, maksymalna głębokość do 30 m a średnia 7,2m. Jezioro bardzo czyste, przejrzystość wody na 8-10 metrów. Ryby w jeziorze to: miętus, płoć, krasnopiórka, sum, sielawa, szczupak, okoń, karp.

Stan prawny

 • Własność: TAK,
 • Księga Wieczysta: TAK.

Kliknij - powiększ

Ostoja-Talki-mapka

Powierzchnie i ceny poszczególnych działek:

 • działka nr geod. 1/48 - o powierzchni 1.524 m2 w cenie 120.000 zł
 • działka nr geod. 1/49 - o powierzchni 1.075 m2 w cenie 110.000 zł
 • działka nr geod. 1/50 - o powierzchni 1.126 m2 w cenie 110.000 zł
 • działka nr geod. 1/51 - o powierzchni 1.163 m2 w cenie 110.000 zł
 • działka nr geod. 1/52 - o powierzchni 1.117 m2 w cenie 110.000 zł
 • działka nr geod. 1/53 - o powierzchni 1.026 m2 w cenie 110.000 zł
 • działka nr geod. 1/54 - o powierzchni 1.110 m2 w cenie 110.000 zł
 • działka nr geod. 1/55 - o powierzchni 1.084 m2 w cenie 110.000 zł
 • działka nr geod. 1/56 - o powierzchni 2.242 m2 w cenie 125.000 zł
 • działka nr geod. 1/57 - o powierzchni 1.652 m2 w cenie 115.000 zł
 • działka nr geod. 1/58 - o powierzchni 1.352 m2 w cenie 110.000 zł
 • działka nr geod. 1/60 - o powierzchni 1.169 m2 w cenie 110.000 zł
 • działka nr geod. 1/61 - o powierzchni 1.262 m2 w cenie 110.000 zł
 • działka nr geod. 2/5 - o powierzchni 1.522 m2 w cenie 100.000 zł
 • działka nr geod. 2/6 - o powierzchni 1.595 m2 w cenie 100.000 zł
 • działka nr geod. 2/7 - o powierzchni 2.755 m2 w cenie 120.000 zł
 • działka nr geod. 2/8 - o powierzchni 2.607 m2 w cenie 120.000 zł
 • działka nr geod. 182/11 - o powierzchni 1.027 m2 w cenie 110.000 zł
 • działka nr geod. 182/12 - o powierzchni 1.216 m2 w cenie 110.000 zł
 • działka nr geod. 182/14 - o powierzchni 1.743 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 182/15 - o powierzchni 1.396 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 182/16 - o powierzchni 1.553 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 182/18 - o powierzchni 1.023 m2 w cenie 100.000 zł - działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo - usługową,
 • działka nr geod. 182/19 - o powierzchni 1.002 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 182/20 - o powierzchni 1.009 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 182/21 - o powierzchni 2.161 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 182/22 - o powierzchni 2.259 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 182/23 - o powierzchni 2.183 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 182/24 - o powierzchni 1.798 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 182/25 - o powierzchni 1.555 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 182/26 - o powierzchni 1.462 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 182/27 - o powierzchni 1.326 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 182/28 - o powierzchni 1.136 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 182/29 - o powierzchni 1.610 m2 w cenie 65.000 zł
 • działka nr geod. 182/30 - o powierzchni 1.423 m2 w cenie 65.000 zł
 • działka nr geod. 182/31 - o powierzchni 1.463 m2 w cenie 65.000 zł
 • działka nr geod. 182/32 - o powierzchni 1.582 m2 w cenie 65.000 zł
 • działka nr geod. 182/33 - o powierzchni 1.713 m2 w cenie 65.000 zł
 • działka nr geod. 182/34 - o powierzchni 2.096 m2 w cenie 85.000 zł
 • działka nr geod. 182/35 - o powierzchni 1.090 m2 w cenie 100.000 zł
 • działka nr geod. 265/2 - o powierzchni 1.214 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 265/3 - o powierzchni 1.310 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 265/4 - o powierzchni 1.369 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 265/5 - o powierzchni 1.215 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 265/6 - o powierzchni 1.092 m2 w cenie 60.000 zł
 • działka nr geod. 265/7 - o powierzchni 1.604 m2 w cenie 85.000 zł
 • działka nr geod. 265/8 - o powierzchni 1.603 m2 w cenie 85.000 zł

zero-ryzyka

MBN

KONTAKT:

MBN Mazurskie Biuro Nieruchomości
ul. Dąbrowskiego 13, 11-500 Giżycko
tel. +48 87 428 19 38


Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN