NA SPRZEDAŻ

działka budowlana o pow. 1027 m2

gmina Wydminy

Talki  

Na sprzedaż działka budowlana w gminie Wydminy. Działka położona jest w malowniczej Krainie Tysiąca Jezior, w miejscu cichym i spokojnym, sprzyjającym wypoczynkowi na łonie natury.
 • powierzchnia: 1027 m2,
 • kształt działki zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 28 m x ok. 37,7 m,
 • ukształtowanie terenu pagórkowate,
 • działka położona na wzniesieniu,
 • pochylona w kierunku północnego zachodu,
 • bez zadrzewień i zakrzaczeń,
 • odległość od asfaltu: 142 m,
 • odległość do jeziora: 560 m.

Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN

Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy i oznaczona symbolem MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy (MN):

1) Na każdej z działek budowlanych zezwala się na lokalizację jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z jednym budynkiem wolno stojącym gospodarczo - garażowym.
2) Budynki mieszkalne jednorodzinne należy kształtować do wysokości dwóch kondygnacji nadziemnych, a budynki gospodarcze - o wysokości jednej kondygnacji nadziemnej.
3) Zadaszenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35 - 45 stopni. W poddaszu użytkowym zezwala się na zastosowanie ścianki kolankowej o max wysokości 90 cm od poziomu stropu nad parterem budynku.
4) Zadaszenia budynków gospodarczych lub garażowych należy kształtować w formie dachów dwuspadowych, o kącie nachylenia płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 35 - 45 stopni.
5) Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej w wielkości 25%.
6) Dla budynków gospodarczych lub garażowych ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy - 30 m2.
7) Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 50%.
8) Zezwala się na budowę przydomowych basenów rekreacyjnych.
9) Ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg publicznych i wewnętrznych należy kształtować do maksymalnej wysokości 1,5 m od poziomu terenu, w formie konstrukcji ażurowych, z wykluczeniem stosowania w wypełnieniach przęseł ogrodzenia materiałów betonowych i żelbetowych.
10) Dla istniejących budynków jednorodzinnych zezwala się na: remont, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę oraz rozbiórkę i budowę w rozumieniu przepisów budowlanych.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad podziału terenu na działki budowlane.
3) Minimalna powierzchnia działki budowlanej wynosi 1.000m2.

Uzbrojenie:
Zaopatrzenie w energię elektryczną i w wodę oraz odprowadzenie ścieków dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy zapewnić przez przyłączenie przedmiotowych działek budowlanych do sieci (odpowiednio): elektroenergetycznej NN, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych właściwymi przepisami odrębnymi.
a) do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej zezwala się na stosowanie zbiorników bezodpływowych na ścieki lub przydomowych oczyszczalni ścieków,
b) do czasu wybudowania gminnej sieci wodociągowej zezwala się na stosowanie indywidualnych ujęć wodnych,
c) zaopatrzenie w/w budynków w ciepło należy zapewnić z indywidualnych źródeł ciepła, odpowiadającym przepisom odrębnym, dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska,
d) doprowadzenie energii elektrycznej należy realizować poprzez istniejącą i projektowaną sieć średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe SN/nN 15/0,4 kV na podstawie warunków przyłączenia do sieci określonych przez odpowiedniego operatora sieci.
e) odprowadzenie wód opadowych z dróg należy zapewnić przez przyłączenie do kanalizacji deszczowej (infrastruktura drogi), z zachowaniem wymaganych przepisami prawa wodnego i ochrony środowiska piaskowników i separatorów. Dla działek budowlanych, zezwala się na odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony,
f) należy zapewnić możliwość wydzielenia miejsc do właściwego gromadzenia odpadów, z możliwością selektywnej zbiórki odpadów, na terenach nieruchomości gdzie te odpady powstają. Okresowy wywóz odpadów na gminne składowisko zgodnie z przepisami gminnymi oraz ustawą o odpadach.

W granicach planu ustala się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy, o których mowa w przepisach art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) sieci wodociągowe,
b) sieci kanalizacji sanitarnej,
c) sieci kanalizacji deszczowej.Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN

Lokalizacja

 • Kompleks działek budowlanych
 • Na uboczu malowniczej mazurskiej wsi w gminie Wydminy
 • Zjazd z asfaltu Konopki Wielkie - Wydminy, następnie drogi wewnętrzne (nieurządzone)
 • Najbliższe sąsiedztwo po przeciwnej stronie drogi asfaltowej (siedlisko rolnicze)
 • W sąsiedztwie pojedyncze, rozproszone siedliska, łąki i pola uprawne
 • Jezioro Bielskie w odległości około 560 metrów
 • Las w odległości około 1000 metrów
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN
Ostoja-Talki-dzialki-budowlane-Mazury-MBN

Okolica

 • Sąsiedztwo (nieuciążliwe) w zasięgu wzroku, położenie na skraju wsi.
 • Giżycko ok. 24 km,
 • Ełk ok. 30 km,
 • Orzysz: ok. 17 km,
 • Miłki ok. 11,5 km,
 • Okrągłe (wyciąg narciarski oraz Park Safari) ok. 4,5 km.
 • Jezioro w odległości ok. 0,5 km. Las w odległości ok. 1 km.

Atrakcje okolicy

Wyciąg narciarski, Park Safari w Okrągłym. Osiemnastowieczna cegielnia w Rantach; Mały wiatrak holenderski z XIX wieku w Grądzkich. W Giżycku w sezonie czekają na Państwa liczne koncerty i imprezy plenerowe, jest także nowoczesny basen kryty z sauną i jacuzzi, sztuczne lodowisko oraz port z którego kursują statki wycieczkowe po szlaku jezior mazurskich. Do atrakcji  Giżycka należą Most obrotowy na kanale Łuczańskim, Twierdza Boyen, koncerty organowe dla miłośników muzyki klasycznej. W centrum Giżycka powstał pasaż, który nadaje miastu nowy wizerunek. Wzdłuż pasażu powstają kamienice z restauracjami, kawiarniami, apartamentami. Wybudowano most łączący centrum miasta z plażą oraz nowym portem „Ekomarina”, największym portem śródlądowym na Mazurach. Ekomarina to kompleks obiektów turystycznych, ale przede wszystkim port ze 140 stanowiskami cumowniczymi wraz z systemem odbioru nieczystości z jachtów i systemem kanalizacji sanitarnej. W obiekcie  Ekomariny znajdują się lokale gastronomiczne i usługowe, sklepy żeglarskie, pomieszczenia MOPR-u, kapitanatu, warsztaty szkutnicze i mechaniczne oraz sanitariaty. Mikołajki (ok. 50 km): to znany mazurski kurort i Wioska Żeglarska. To tutaj odbywają się liczne imprezy żeglarskie oraz znajduje się jeden z najnowocześniejszych hoteli w Polsce z tropikaną, jak i 5-gwiazdkowy Hotel Mikołajki.

Jezioro Bielskie (Bielewo): powierzchnia 60 ha, długość 1850 m, szerokość waha się pomiędzy 100 a 300 metrów, maksymalna głębokość do 30 m a średnia 7,2m. Jezioro bardzo czyste, przejrzystość wody na 8-10 metrów. Ryby w jeziorze to: miętus, płoć, krasnopiórka, sum, sielawa, szczupak, okoń, karp.

Stan prawny

 • Własność: TAK
 • Księga Wieczysta: TAK
Ostoja-Talki-mapka

Cena

99.000,00 zł

(słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)


TALKImbn-mazury


zero-ryzyka

MBN

KONTAKT:

MBN Mazurskie Biuro Nieruchomości
ul. Dąbrowskiego 13, 11-500 Giżycko
tel. +48 87 428 19 38


Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN