MBN

NA SPRZEDAŻ

budynek usługowy o pow. ok. 350m2

na dużej działce o pow. 3388m2

RYN ul. Zamiejska

mbn
 • Budynek usługowy przystosowany do produkcji na dużej działce.
 • Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone na cele przemysłowo – produkcyjno – składowe i usługowe.
  • Działka:
 • Pow. łączna 3388m2;
 • Kształt: trapez - składa się z dwóch parceli połączonych ze sobą;
 • Wymiary działki ok. 41m x ok. 80m;
 • Działka częściowo utwardzona trylinką;
 • Teren działki: płaski;
 • Sąsiedztwo: budynek produkcyjny, dzielnica przemysłowa;
 • Pojedyncze drzewa od ulicy;
 • Teren częściowo ogrodzony;
 • Na działce wiata na opał;
 • Droga dojazdowa asfaltowa;


Ryn
Ryn Ryn
Ryn

Budynek:

 • Powierzchnia zabudowy: 350m2;
 • Budynek wolnostojący murowany;
 • Budynek wykorzystywany na piekarnię;
 • Technologia: bloczki betonowe;
 • Dach: dwuspadowy;
 • Budynek parterowy;
 • Piwnica: brak;
 • Rampa przy budynku - Tak; 
 • Kotłownia: własna na węgiel;
 • Media: TAK, wodociąg, kanalizacja, prąd (przyłącze dostosowane do produkcji);
 • Własne miejsca postojowe;
 • Własny plac do składowania;

Teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego: jako Tereny przeznaczone na cele przemysłowo – produkcyjno – składowe i usługowe - Uchwała Nr XVI/116/16 z dnia 2016-03-23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn.

mbn

Przedmiotowy teren objęty jest symbolem 3.P/U

Szczegóły planu:

„§ 35. 1. W granicach terenów oznaczonych symbolami 1.P/U, 2.P/U i 3.P/U obowiązuje przeznaczenie na cele przemysłowo – produkcyjno – składowe i usługowe.
2. W granicach terenu 1.P/U dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę i odbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
3. Dla terenów P/U ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:
1) obowiązek zachowania wskaźnika intensywności zabudowy o minimalnej wartości wynoszącej i=0,05 oraz o maksymalnej wartości wynoszącej:
a) w obrębie terenów 1.P/U i 3.P/U  i=0,5,
b) w obrębie terenu 2.P/U  i=0,8;
2) obowiązek zapewnienia - w ramach działki budowlanej - procentowego udziału powierzchni czynnej biologicznie o wartości nie mniejszej:
a) w obrębie terenów 1.P/U i 3.P/U - 20%,
b) w obrębie terenu 2.P/U - 10%;
3) obowiązek wprowadzenia co najmniej pojedynczych rzędów drzew liściastych, z wyłączeniem topoli, wzdłuż granic terenu 3.P/U z terenami 17.MN/U i 19.KDD
4. Dla terenów P/U ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) zakaz lokalizowania:
a) w obrębie terenów 1.P/U i 3.P/U - budynków posiadających więcej niż dwie kondygnacje nadziemne oraz o wysokości przekraczającej wymiar 10 m,
b) w obrębie terenu 2.P/U - budynków posiadających więcej niż trzy kondygnacje nadziemne oraz o wysokości przekraczającej wymiar 12 m;
2) obowiązek stosowania na budynkach dachów płaskich lub dachów symetrycznych dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia połaci nie większym niż 45 stopni;
3) budynki istniejące w dniu wejścia w życie ustaleń planu oraz budynki, dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę przed dniem wejścia w życie ustaleń planu, a niespełniające ustaleń pkt 1 i 2 mogą - w ramach przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, odbudowy lub remontu - mieć zachowane istniejące parametry;
4) nakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków tynku w kolorze białym lub w jasnych odcieniach kolorów ziemi, z dopuszczeniem okładzin ze szkła lub blachy;
5) zakaz stosowania na pokrycia dachów pochyłych materiałów w kolorach innych niż odcienie czerwieni;
6) w przypadku budowy ogrodzeń - obowiązek stosowania od strony terenów o charakterze publicznym ogrodzeń ażurowych o wysokości całkowitej od 1,0 m do 1,8 m, w formie żywopłotu w połączeniu z siatką stalową lub płotu ze sztachet drewnianych lub prętów stalowych, z dopuszczeniem słupków i podmurówki, której wysokość nie przekroczy 0,5 m.
5. Dla terenów P/U ustala się następujące zasady scalania i podziału nieruchomości:
1) obowiązek zachowania dla nowej działki budowlanej szerokości frontu nie mniejszej niż - 30 m oraz powierzchni nie mniejszej niż - 1 500 m2;
2) obowiązek zachowania ustaleń zawartych w § 11.

Stan prawny:

 • Użytkowanie wieczyste: TAK;
 • Księga wieczysta: TAK;
 • Działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego: TAK;

Media:

 • Prąd: tak;
 • Przy działce trafostacja;
 • Kanalizacja: tak - przyłączona do budynku piekarni;
 • Wodociąg: tak - przyłączony do budynku piekarni;
 • Nawierzchnia drogi dojazdowej utwardzona - ok 430m do głównej drogi asfaltowej;

Lokalizacja:

 • Ryn;
 • Giżycko ok. 22km;
 • Mrągowo ok. 23km;
 • Kętrzyn ok. 23km;
 • Sąsiedztwo: budynki usługowe;
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn

Cena za nieruchomość: 350.000zł

Cena z wyposażeniem funkcjonującej piekarni 450.000zł


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.
powrót do strony biura MBN