NA SPRZEDAŻ

 działka o pow. 2929 m2
pod budowę dwóch domów mieszkalnych

 Bielskie | gm. Miłki | jez. Bielskie

Mazury

Na sprzedaż działka o pow. 2929 m2 pod budowę dwóch domów mieszkalnych Działka z możliwością podziału na dwie
Bielskie, gmina Miłki
w sąsiedztwie jeziora Bielskie na Mazurach

Działka położona jest w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w miejscu cichym i spokojnym, sprzyjającym wypoczynkowi, na granicy wsi Bielskie w gminie Miłki.

Opis

 • Powierzchnia działki 2929 m2
 • Możliwość podziału na dwie działki budowlane o pow. 1417 m2 oraz 1511 m2
 • Kształt działek: regularny – zbliżony do prostokąta.
 • Teren malowniczy i pofałdowany
 • Najbliższe zabudowania w odległości ok. 252 m
 • odległość do jeziora Bielskie w linii prostej ok. 400 metrów oraz ok. 800 m do plaży gminnej.

Na działkę wydano decyzję o warunkach zabudowy na dwa domy mieszkalne jednorodzinne i dwa budynki gospodarczo – garażowe.

Mazury

Fragment decyzji o warunkach zabudowy

„…ustalam: warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz dwóch budynków gospodarczo-garażowych na działce ewidencyjnej nr 66/78, obręb geod. Bielskie, gmina Miłki.

Warunki szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

- nieprzekraczalna linia zabudowy – 6 m od linii rozgraniczających front działki,
- maksymalny wskaźnik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji 1342 m2 całości przedmiotowej inwestycji.

Parametry techniczne inwestycji ustalone na podstawie analiz funkcji, cech, zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Dla pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

a) Ilość kondygnacji – 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze użytkowe,
b) Dopuszcza się całkowite podpiwniczenie budynku,
c) szerokość elewacji frontowej – w przedziale od 12,5 m do 19,0 m,
d) wysokość do kalenicy – nie wyżej niż 8,5 m,
e) w elewacjach należy stosować naturalne, tradycyjne materiały wykończeniowe: drewno, cegłę, kamień, tynki o wyglądzie tynków naturalnych,
f) dach budynku kształtować jako dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci 30-45 stopni. Dach kryty dachówką lub blacho-dachówką w odcieniach kolorów czerwonego lub brązowego,
g) kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki – prostopadle lub równolegle.

Dla budynku gospodarczo - garażowego

a) Ilość kondygnacji – 1 kondygnacja nadziemna,
b) szerokość elewacji frontowej – w przedziale od 8,5 m do 12,5 m,
c) wysokość do kalenicy – nie wyżej niż 7 m,
d) w elewacjach należy stosować naturalne, tradycyjne materiały wykończeniowe: drewno, cegłę, kamień, tynki o wyglądzie tynków naturalnych,
e) dach budynku kształtować jako: dwuspadowy o kącie nachylenia głównych połaci 30-45 stopni. Dach kryty dachówką ceramiczną lub blacho-dachówką w odcieniach kolorów czerwonego lub brązowego,
f) kierunek głównej kalenicy w stosunku do frontu działki – prostopadle lub równolegle.

3.5 Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

a) obsługa komunikacyjna: teren objęty wnioskiem posiada dostęp do drogi powiatowej nr 1708N (działka ewidencyjna nr 101), poprzez drogę gminną wewnętrzną (dz. ew. nr 82/1) oraz poprzez działkę ewid. 264 (ośw. Właściciela o wyrażeniu zgody na korzystanie z działki ewid. nr 246 na potrzeby dz. ewid. nr 66/78). Obsługę komunikacyjną należy realizować z działki ewid. nr 264. W obrębie nieruchomości należy zapewnić miejsca postojowe dla użytkowników nieruchomości,
b) zaopatrzenie w wodę z ujęcia własnego, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej z chwilą jej wybudowania,
c) odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności nie większej niż 10 m3 usytuowanego na ternie działki z obowiązkiem wywozu ścieków do oczyszczalni ścieków lub punktu zlewnego przy przepompowni ścieków lub odprowadzenie ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków,
d) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci. Warunki przyłączenia oraz umowę o przyłączenie należy uzyskać od odpowiedniego zarządcy sieci,
e) zaopatrzenie w ciepło realizować w sposób indywidualny, z wyłączeniem paliw wysokoemisyjnych których użycie spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnych zawartości substancji w powietrzu. Zezwala się na stosowanie odnawialnych źródeł energii takich jak ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła,
f) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy.
g) zaopatrzenie odpadów stałych: gromadzenie w pojemnikach na działce i zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.

Mazury

Uzbrojenie

 • Woda: wodociąg gminny w bliskim sąsiedztwie kompleksu lub ujęcie własne (studnia głębinowa),
 • Prąd: linia energetyczna oddalona ok. 50 m od granicy działki,
 • Odprowadzanie ścieków: szambo lub oczyszczalnia ekologiczna,
 • Dojazd: droga gruntowa Danowo – Bielskie – Konopki Małe, bezpośrednio przy działkach,
 • W kompleksie droga wewnętrzna (zbywana na udziały).
MazuryMazury

Lokalizacja

 • Gmina Miłki na Mazurach,
 • na uboczu wsi Bielskie, nieco w odosobnieniu, w sąsiedztwie jeziora Bielskie, wśród pól i łąk,
 • miejsce stosunkowo mało uczęszczane w zakresie ruchu pojazdów,
 • do Miłek (miejscowość gminna) ok. 10 km,
 • do Giżycka ok. 25 km,
 • do Warszawy ok. 215 km.
mapa

Okolica

Spokojne miejsce na Mazurach w okolicy miejscowości Miłki. Teren z jeziorami i lasami. Piękny mazurski krajobraz i czyste jezioro. Miejsce, gdzie można spokojnie odpocząć, nabrać sił i energii. W sąsiedztwie działa ciekawy obiekt noclegowy Folwark Bielskie.

Jezioro Bielskie świetnie nadają się na wypoczynek na wodzie. Jest cenione przez wędkarzy i miłośników pływania. Z uwagi na naturę dopuszcza się tu silniki elektryczne łodzi.

Gmina Miłki, na której terenie leży kompleks działek, obejmuje swoim zasięgiem bardzo atrakcyjne tereny wypoczynkowe. Jest to ostoja przyrody i spokoju. Lokalizacja nad jeziorami, ale z boku głównego szlaku jezior mazurskich, który pełny jest tysięcy jachtów w okresie letnim, pozwala na korzystanie z uroków prawdziwych Mazur i spokoju jaki daje ta kraina przez cały rok.


Mazury

Stan prawny

 • Stan prawny gruntu: własność,
 • Księga wieczysta: tak,
 • W cenie każdej działki ujęty jest udział w drodze wewnętrznej dojazdowej.

Cena

135.000 zł

(słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych)

cena za 1m2: 46 zł


bez_ryzyka


fbKONTAKT

MBN Mazurskie Biuro Nieruchomości 

ul. Dąbrowskiego 13, 11-500 Giżycko

   +48 87 428 19 38

www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN