NA SPRZEDAŻ

  cztery działki budowlane o łącznej pow. 2511 m2
w pobliżu jez. Ryńskiego


nowa cena.

Ryn | Mazury
na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

 
Ryn

Świetna oferta dla dewelopera.

Przedmiotem sprzedaży są działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 29.MN - Tereny przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (do zabudowy bliźniaczej lub szeregowej)

Działki położone w malowniczej Krainie Tysiąca Jezior jedynie 450 metrów od Jeziora Ryńskiego.

Powierzchnia działek

 • działka o nr geod. 303 o pow. 455 m2,
 • działka o nr geod. 304 o pow. 640 m2,
 • działka o nr geod. 305 o pow. 691 m2,
 • działka o nr geod. 306 o pow. 725 m2,
 • łączna powierzchnia: 2511 m2.
Kształt zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie urozmaicone, teren lekko pofałdowany.

Ryn
Ryn


Fragment planu MPZP

§ 24. 1. W granicach terenów oznaczonych symbolami: ..29.MN,... obowiązuje przeznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W granicach terenów MN dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę i odbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zagrodowej, przy zachowaniu wysokości budynków do 10 m.

3. W granicach działek, na których zlokalizowane są obiekty wpisane do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków a także na obszarach wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje zachowanie ustaleń § 6.

4. Dla terenów MN ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:

1) obowiązek zachowania wskaźnika intensywności zabudowy o minimalnej wartości wynoszącej i=0,1 oraz o maksymalnej wartości wynoszącej:

...c) w obrębie terenów 18.MN, 19.MN, 20.MN, 28.MN, 29.MN, 30.MN, 33.MN, 35.MN, 36.MN, 37.MN, 38.MN, 39.MN, 40.MN, 41.MN i 42.MN - i=0,5;

2) obowiązek zapewnienia – w ramach działki budowlanej - procentowego udziału powierzchni czynnej biologicznie o wartości nie mniejszej niż:

...c) w obrębie terenów 18.MN, 19.MN, 20.MN, 28.MN, 29.MN, 30.MN, 33.MN, 35.MN, 36.MN, 37.MN, 38.MN, 39.MN, 40.MN, 41.MN i 42.MN - 40%.

5. Dla terenów MN – z zastrzeżeniem przestrzegania ustaleń § 6 - ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) zakaz lokalizowania:

c) w obrębie terenów 28.MN, 29.MN, 30.MN, 33.MN i 39.MN - zabudowy mieszkalnej wolnostojącej, dopuszcza się wyłącznie lokalizowanie budynków mieszkalnych w układzie szeregowym lub bliźniaczym;

2) zakaz lokalizowania na jednej, wydzielonej działce budowlanej w obrębie terenów 8.MN, 10.MN, 12.MN, 16.MN i 17.MN więcej niż jednego budynku, na pozostałych terenach MN dopuszcza się lokalizowanie na jednej, wydzielonej działce budowlanej maksymalnie dwóch budynków, tj. budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego lub garażowego;

3) obowiązek dostosowania budynków do - naniesionych na rysunku planu - ściśle określonych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, z zachowaniem ustaleń § 4 ust. 1 pkt. 1, przy czym:

a) w sytuacji gdy dla działki od strony drogi, ciągu pieszo-jezdnego lub placu publicznego wyznaczono wyłącznie nieprzekraczalną linię zabudowy odległość pomiędzy elewacją frontową lub narożnikiem nowego budynku mieszkalnego a tą linią nie może być większa niż 3 m,

b) w obrębie terenów 7.MN, 8.MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN, 12.MN, 15.MN i 16.MN:

- dla zabudowy lokalizowanej wzdłuż ściśle określonych linii zabudowy posiadających kształt łuku wypukłego budynki należy sytuować tak, aby skrajne narożniki elewacji frontowych przylegały do tych linii,

- dla zabudowy lokalizowanej wzdłuż ściśle określonych linii zabudowy posiadających kształt łuku wklęsłego budynki należy sytuować tak, aby elewacje frontowe przylegały do tych linii co najmniej w jednym punkcie, a najdalej oddalone fragmenty elewacji frontowych znajdowały się w odległości nie większej niż 1,0 m od tych linii;

4) zakaz lokalizowania:

a) w obrębie terenów...........29.MN...... - budynków mieszkalnych posiadających więcej niż dwie kondygnacje nadziemne i o wysokości do kalenicy przekraczającej wymiar 10 m oraz budynków gospodarczych i garażowych - z zastrzeżeniem ust. 5 pkt

2 - posiadających więcej niż jedną kondygnację nadziemną i więcej niż 6 m wysokości do kalenicy,

b) w obrębie terenów 18.MN, 19.MN, 20.MN i 21.MN - budynków mieszkalnych posiadających więcej niż dwie kondygnacje nadziemne i o wysokości przekraczającej wymiar 8,5 m oraz budynków gospodarczych i garażowych posiadających więcej niż jedną kondygnację nadziemną i więcej niż 4 m wysokości;

5) zakaz posadowienia parteru budynku na wysokości większej niż 0,6 m nad najwyżej położonym naturalnym poziomem terenu znajdującym się bezpośrednio przy tym budynku;

6) obowiązek stosowania na budynkach:

a) lokalizowanych w obrębie terenów ….29.MN... - dachów symetrycznych dwuspadowych, o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż

40 stopni i nie większym niż 50 stopni, w układzie kalenicowym, z dopuszczeniem sytuowania budynków gospodarczych i garażowych w układzie szczytowym - z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2,

b) lokalizowanych w obrębie terenów 18.MN, 19.MN, 20.MN i 21.MN - dachów płaskich;

7) budynki istniejące w dniu wejścia w życie ustaleń planu oraz budynki, dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę przed dniem wejścia w życie ustaleń planu, a niespełniające ustaleń pkt 1, 2, 4, 5 i 6 mogą - w ramach przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, odbudowy lub remontu - mieć zachowane istniejące parametry;

8) nakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków tynku w kolorze białym lub w jasnych odcieniach kolorów ziemi, z dopuszczeniem cegły ceramicznej w kolorze ceglasto-czerwonym i podmurówki z kamienia miejscowego (narzutowego), przy czym do wykończenia elewacji budynków gospodarczych i garażowych dopuszcza się także stosowanie drewna w kolorze naturalnym lub malowanego na kolor brązowy, lub kamienia miejscowego (narzutowego); w stosunku do budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz innych budynków objętych ochroną konserwatorską (wpisanych do gminnej ewidencji zabytków lub usytuowanych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków) w zakresie wykończenia elewacji obowiązują ustalenia § 6;

9) zakaz stosowania na pokrycia dachów pochyłych materiałów innych niż dachówka ceramiczna lub cementowa w kolorze ceglasto-czerwonym, z dopuszczeniem stosowania na budynkach gospodarczych, garażowych i altanach pokryć dachowych bitumicznych w odcieniach czerwieni lub brązu;

10) w przypadku budowy ogrodzeń - obowiązek stosowania od strony terenów o charakterze publicznym ogrodzeń ażurowych o wysokości całkowitej od 1,0 m do 1,8 m, w formie żywopłotu w połączeniu z siatką stalową lub płotu ze sztachet drewnianych lub prętów stalowych, z dopuszczeniem słupków i podmurówki, której wysokość nie przekroczy 0,5 m.

6. W obrębie terenów MN dopuszcza się:

1) sytuowanie zabudowy szeregowej i bliźniaczej - zgodnie z ustaleniami ust. 5 pkt 1 lit. a i lit. c - w granicy z sąsiednią działką budowlaną;

2) sytuowanie budynków gospodarczych i garażowych - z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 2 - zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości mniejszej niż 3 m na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

7. Dla terenów MN ustala się następujące zasady scalania i podziału nieruchomości:

1) obowiązek zachowania dla nowej działki budowlanej:

a) szerokości frontu nie mniejszej niż:
- dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej - 20 m,
- dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej - 14 m,

b) powierzchni nie mniejszej niż:
- dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej - 1 000 m2,
- dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej - 500 m2;

2) obowiązek zachowania ustaleń zawartych w § 11.

Uzbrojenie

 • Woda: w odległości ok 150 m,
 • Kanalizacja: w odległości ok 110 m,
 • Prąd: w sąsiedztwie ok. 65 m,
 • Gaz: w odległości ok 150 m.
Ryn
Ryn
Ryn
Ryn

Lokalizacja

 • miasto Ryn,
 • droga dojazdowa wewnętrzna: miejska,
 • Giżycko: 24 km,
 • Olsztyn: 100 km,
 • Warszawa: 245 km.

Stan prawny

 • Własność: TAK,
 • Księga Wieczysta: TAK.
Ryn
Ryn

Cena

259.000,00 zł

Nowa cena
249.000 zł


(dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy zł za cztery działki łącznie)bez_ryzyka


fbKONTAKT

MBN Mazurskie Biuro Nieruchomości 

ul. Dąbrowskiego 13, 11-500 Giżycko

   +48 87 428 19 38

www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN