NA SPRZEDAŻ

  działka budowlana o pow. 2314 m2

Szczybały Giżyckie | gmina Giżycko

 
Szczybaly
Przedmiotem sprzedaży jest działka z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy zlokalizowana w miejscowości Szczybały Giżyckie w Gminie Giżycko na trasie Giżycko Ryn, około 9 km od Giżycka. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana z wydaną decyzją o warunkach zabudowy.

Powierzchnia

 • działka 74/3 – o pow. 2314 m2,
 • 74/7 – o pow., 1255 m2 – droga dojazdowa (nabywając działkę kupujemy również udział w drodze dojazdowej w cenie zakupu).
Szczybały
Szczybały
Szczybały

Fragment decyzji o warunkach zabudowy

Rodzaj inwestycji.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z budową drogi wewnętrznej.
2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności w zakresie:

1) Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) funkcja projektowanej zabudowy – mieszkaniowa jednorodzinna;
b) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
 • powierzchnia zabudowy – w przedziale od 155,0 m2 do 205,0 m2,
 • szerokość elewacji frontowej – w przedziale od 155,0 m2 do 205,0 m2,
 • ilość kondygnacji - 2 kondygnacje nadziemne (parter + poddasze uzytkowe),
 • maksymalna wysokość od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu – w przedziale od 5,0 m do 9,0 m,
 • geometria dachu – dach dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 st do 45 st,
 • materiał pokrycia dachu – dachówka lub blachodachówka w kolorze czerwieni, brązu lub ich odcieniach,
 • kolorystyka elewacji – stosowanie jasnych stonowanych kolorów takich jak biel, żółty, szary lub ich odcieni,
c) w ramach inwestycji budowa drogi wewnętrznej o szerokości 6,0 m,
d) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla całego terenu objętego inwestycją:
 • wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni terenu, na którym będzie realizowana inwestycja – w przedziale od 4% do 12%,
 • nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z załącznikiem graficznym – w odegłości 25,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej (działka ewidencyjna nr 109/1).
3) Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zapotrzebowanie na energię elektryczną – przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci,
b) zapotrzebowanie na wodę – przyłącze do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci,
c) sposób odprowadzania ścieków sanitarnych – szczelny zbiornik bezodpływowy, przydomowa oczyszczalnia ścieków, docelowo przyłącze do sieci kanalizacyjnej sanitarnej na warunkach zarządcy sieci,
d) odprowadzenie wód opadowych – zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
e) sposób gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z odrębnymi przepisami prawa,
f) zapotrzebowanie na energię cieplną – indywidualne (własna kotłownia),
g) zapotrzebowanie na gaz – indywidualne,
h) obsługa komunikacyjna – dostęp do publicznej drogi krajowej nr 59 (działka ewidencyjna nr 109/1 istniejącym zjazdem poprzez nowo wydzielaną drogę wewnętrzną.

 • Ukształtowanie terenu: urozmaicone, pofałdowane
 • Zadrzewienia: sporadyczne
 • Ogrodzenie: brak
 • Najbliższe zabudowania: ok. 80 m
 • Zagospodarowanie: obecnie użytki zielone
Szczybały
Szczybały
Szczybały
Szczybały
Szczybały

Dostępne media

 • Woda: wodociąg gminny - w pasie drogowym drogi asfaltowej,
 • Elektryczność: w sąsiedztwie,
 • Kanalizacja: brak,
 • Gaz ziemny: brak.

Lokalizacja

 • Szczybały Giżyckie | Gmina Giżycko,
 • Odległość do lasu: około 700 m w linii prostej,
 • Odległość od jeziora: ok 1300 m w linii prostej od jeziorka „Okrągłe”,
 • ok. 9 km od Giżycka.

Stan prawny

 • Własność: Tak,
 • Księga Wieczysta: Tak.

CENA

działka 74/3 – o pow. 2314 m2
+ udział 1/4 w działce 74/7

105.000 zł


74/4 – o pow. 1751 m2 + udział 1/4 w działce 74/7 - 79.000 zł - SPRZEDANE

74/5 – o pow. 1530 m2 + udział 1/4 w działce 74/7 - 69.000 zł - SPRZEDANE

74/6 – o pow. 3474 m2 + udział 1/4 w działce 74/7 - 137.000 zł - SPRZEDANE
bez_ryzyka


fbKONTAKT

MBN Mazurskie Biuro Nieruchomości 

ul. Dąbrowskiego 13, 11-500 Giżycko

   +48 87 428 19 38

www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN