NA SPRZEDAŻ

3 działki budowlane
nad jez. Dejgunek, w pobliżu jez. Dejguny

Sterławki Małe | gmina Giżycko

d513

Przedmiotem sprzedaży są działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 1US - teren projektowanej zabudowy rekreacji indywidualnej. Działki położone w malowniczej Krainie Tysiąca Jezior, w miejscu sprzyjającym wypoczynkowi.


d513
d513

Powierzchnia działek

 • działka o nr geod. 41/14 o pow. 1370 m2 + udziały w działkach o nr geod: 41/12, 41/13, 41/30,
 • działka o nr geod. 41/15 o pow. 1604 m2 + udziały w działkach o nr geod: 41/12, 41/13, 41/30,
 • działka o nr geod. 41/16 o pow. 1603 m2 + udziały w działkach o nr geod: 41/12, 41/13, 41/30.

Kształt

 • działka o nr geod. 41/14 - zbliżony do trapezu,
 • działka o nr geod. 41/15 - zbliżony do prostokąta,
 • działka o nr geod. 41/16 - zbliżony do prostokąta.

Ukształtowanie

 • urozmaicone, teren malowniczy, pofałdowany,
 • zadrzewienie: drzewa samosiejne na działkach.

d513
d513
d513


Fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 15.

1. Ustala się teren projektowanej zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczony na rysunku planu - symbolem: 1US.

2. Dla terenu o symbolu: 1US - ustala się:

1) Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
a) obsługa komunikacyjna przewidziana jest z planowanej drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 9KDW,
b) potrzeby związane z parkowaniem samochodów należy realizować w wyznaczonych konturach zabudowy, na działkach budowlanych,
c) minimalna szerokość działki budowlanej - zabudowy wolnostojącej: 20 m, bliźniaczej: 12 m (x2),
powierzchnia wydzielona pod działkę budowlaną wolnostojącą - minimum 1 000 m2, bliźniaczą - min. 800 m2 (x2),
d) zaleca się wydzielanie większych powierzchni działek niż określone w pkt c)
e) na każdej działce budowlanej: - wielkość powierzchni zabudowy budynkami w stosunku do powierzchni działki - do 12% - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działek – 70%,
f) nieprzekraczalne linie zabudowy - 6 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną KDW,
g) na działce o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2, zamiennie dopuszcza się zabudowę usługową turystyczną.

2) Ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy:
a) forma zabudowy - wolnostojąca lub bliźniacza,
b) na każdej działce lokalizować jeden obiekt (wolnostojący lub bliźniaczy), funkcję gospodarczo-garażową łączyć z podstawową bryłą budynku,
c) planowane budynki - parterowe z dachami dwuspadowymi, o kącie nachylenia 35-45°, pokrytymi dachówką w odcieniu ceglasto-czerwonym lub materiałami dachówko podobnymi, długość elewacji frontowych do 16 m, maksymalna wysokość budynków do okapu - 3,5 m; do kalenicy - 9 m,
d) zastosowanie tradycyjnych materiałów wykończeniowych: tynk w jasnych pastelowych kolorach, drewno, kamień, cegła, dachówka ceramiczna,
e) zakazuje się powstawania tymczasowych obiektów budowlanych;

3) Na terenie o symbolu 1US, zaleca się zmniejszenie ilości działek poprzez wydzielanie działek o większej powierzchni, łączenie sąsiednich działek, wskazanych na rysunku planu i w ten sposób na powiększonym terenie realizację jednego obiektu o w/w funkcji, z zachowaniem warunków kształtowania zabudowy określonych w pkt 2.

Uzbrojenie

 • woda: w drodze wewnętrznej,
 • prąd: w sąsiedztwie,
 • odprowadzanie ścieków: kanalizacja w trakcie prowadzenia.

Lokalizacja

 • Gmina Giżycko,
 • odległość od najbliższego miasta (Giżycko) ok. 12 km,

 • działka 41/14 położona w odległości ok 60 m w linii prostej od jeziora,
 • działka 41/15 położona w odległości ok 95 m w linii prostej od jeziora,
 • działka 41/16 położona w odległości ok 130 m w linii prostej od jeziora,

 • najbliższe zabudowania ok 240 m w linii prostej,
 • odległość do plaży ok. 500 m w linii prostej,
 • do Warszawy ok. 255 km.
MBN-dzialka-budowlana-Mazury

Stan prawny

 • Własność: TAK,
 • Księga Wieczysta: TAK.

Cena

150.000,00 zł

sto pięćdziesiąt tysięcy złotych
każda z działek wraz z udziałami


zero-ryzyka

MBN

KONTAKT

MBN Mazurskie Biuro Nieruchomości
ul. Dąbrowskiego 13, 11-500 Giżycko
tel. +48 87 428 19 38


Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN