NA SPRZEDAŻ

działka budowlana o pow. 2000 m2
w okolicy jeziora Orzysz (1 km)

Odoje | gmina Orzysz

   dzialka-Odoje-Orzysz-Mazury-MBN

Opis

 • Powierzchnia: 2000 m2,
 • Kształt: prostokąt,
 • Szerokość frontu działki: ok. 50 m,
 • Ukształtowanie terenu: teren stosunkowo płaski,
 • Zadrzewienie/zakrzaczenie: tak.
Jezioro Orzysz jest wspaniałym łowiskiem cieszącym się uznaniem wśród wędkarzy. Teren położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich.

Odoje-dzialka-budowlana-Mazury-MBN

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: UCHWAŁA Nr XXXI/526/05 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 30 marca 2005 w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Odoje, gmina Orzysz.
Działka opisana jest symbolem - MN - tereny zabudowy mieszkaniowej.


Fragment planu:

Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem przeznaczenia MN.

§ 41.

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN obowiązuje całkowity zakaz:
1) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany na podstawie przepisów szczególnych za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej miasta,
2) lokalizowania obiektów mogących powodować stałe lub czasowe uciążliwości spowodowane wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych,
3) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej,
4) lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej, a w szczególności zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne substancje niebezpieczne,
5) składowania jakichkolwiek odpadów.

§ 42.

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących budynków usługowych,
2) funkcje usług nieuciążliwych mogą być realizowane tylko jako wbudowane w budynki mieszkalne i nie mogą stanowić więcej niż 50% ich powierzchni użytkowej, a dla usług turystycznych 65%,
3) na jednej działce budowlanej może być zlokalizowany jeden budynek mieszkalny i jeden budynek gospodarczy lub garażowy,
4) o ile linie zabudowy określone na rysunku planu nie wskazują inaczej, zabudowę należy lokalizować w odległości minimalnej 6 m od linii rozgraniczającej z terenami dróg publicznych lub zgodnie z istniejącą linią zabudowy sąsiednich obiektów o podobnej kubaturze oraz zgodnie z przepisami szczególnymi,
5) w przypadku realizowania zabudowy bezpośrednio stykającej się z zabudową istniejącą:
a) wysokości gzymsów i krawędzi dachu muszą być równe w miejscu styku z analogicznymi elementami zabudowy istniejącej,
b) połacie dachu muszą mieć ten sam spadek jak połacie budynku sąsiedniego,
c) główne kalenice dachów powinny być równoległe,
6) połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek o pochyleniu od 30° do 45° oraz pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym,
7) zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu,
8) zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych.

§ 43.

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN wydzielenie działki budowlanej musi umożliwiać zagospodarowanie terenu spełniające następujące warunki:
1) musi być zapewniony dostęp do drogi publicznej zgodnie z ustaleniami planu,
2) musi być zapewniona możliwość wykonania prawidłowych dojść i dojazdów do budynków,
3) musi być zapewniona możliwość wykonania miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w planie,
4) musi być zapewniona możliwość wydzielenia miejsc do właściwego gromadzenia odpadów,
5) musi być zapewniona możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej,
6) minimalna powierzchnia nowej działki budowlanej - 1000 m2,
7) w następujących przypadkach, pod warunkiem zachowania pozostałych warunków wynikających z planu oraz z przepisów szczególnych, dopuszcza się mniejszą powierzchnię działek niż określona w ustępie
6)
a) dla działek istniejących przed wejściem w życie planu,
b) dla działek wydzielanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi ustalonymi w planie,
c) dla działek wydzielanych zgodnie z proponowanymi podziałami na rysunku planu,
d) dla działek wydzielanych dla istniejących budynków.

§ 44.

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:
1) maksymalny w.i.z. - 0,6,
2) maksymalna wysokość zabudowy - 8 m,
3) minimalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 8 m,
4) maksymalna ilość kondygnacji zabudowy pełnych - 2,
5) maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych - 1,
6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej 60%,
7) maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej 30% powierzchni działki,
8) poziom rzędnej parteru budynku nie może być więcej niż 60 cm powyżej poziomu terenu,
9) maksymalna wysokość ogrodzenia - 160 cm.

§ 45.

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:
1) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej,
2) dla mieszkalnictwa jednorodzinnego trzeba zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny,
3) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimum 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej i 35 miejsc na 100 zatrudnionych lub użytkowników,
4) dla funkcji usług turystycznych, przewidujących wynajem pomieszczeń noclegowych, należy zapewnić minimalnie 1 miejsce parkingowe na 2 miejsca noclegowe.

§ 46.

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury miejskiej:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
2) sieć elektroenergetyczna szczególnie średniego i niskiego napięcia powinna być, w miarę możliwości technicznych i ekonomicznych, realizowana jako podziemna,
3) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania,
4) wszystkie budynki muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki,
5) ścieki będą odprowadzane zbiorczą lub rozdzielczą miejską siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków,
6) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją.

MBN-Mazury-dzialka-budowlana-Orzysz-Odoje

Media

 • Prąd: przy działce,
 • Wodociąg: w pasie drogowym przy działce,
 • Kanalizacja: brak,
 • Gaz: brak.
MBN-Mazury-dzialka-budowlana-Orzysz-Odoje
MBN-Mazury-dzialka-budowlana-Orzysz-Odoje
MBN-Mazury-dzialka-budowlana-Orzysz-Odoje
MBN-Mazury-dzialka-budowlana-Orzysz-Odoje
MBN-Mazury-dzialka-budowlana-Orzysz-Odoje
MBN-Mazury-dzialka-budowlana-Orzysz-Odoje
MBN-Mazury-dzialka-budowlana-Orzysz-Odoje

Lokalizacja

 • Gmina Orzysz - we wsi Odoje,
 • Do lasu ok. 500 m,
 • Do jeziora Orzysz - 1 km,
 • Do Orzysza ok. 7 km,
 • Do Giżycka ok. 30 km,
 • Do Warszawy ok. 225 km.
Miejscowość Odoje leży na północ od Orzysza. Dostęp wsi do jeziora Orzysz daje możliwość korzystania z uroków krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Jezioro nie jest połączone z głównym szlakiem, ale jego wielkość pozwala na aktywny wypoczynek.

Na północ od wsi w kierunku miejscowości Stare Juchy i Talki rozpościerają się malownicze, pagórkowate tereny, warte uwagi przy organizacji wyjazdów rowerowych i pieszych. Do jezior głównego szlaku – Śniardwy – mamy stąd 13 km.

MBN-Mazury-dzialka-budowlana-Orzysz-Odoje

Stan prawny

 • Własność: tak,
 • Księga wieczysta: tak,
 • Nabywając działkę nabywamy również udział 1/3 w działce o nr geod. 92/9 stanowiącej drogę dojazdową.

Cena

85.000,00 zł

osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych


zero-ryzyka

MBN

KONTAKT

MBN Mazurskie Biuro Nieruchomości
ul. Dąbrowskiego 13, 11-500 Giżycko
tel. +48 87 428 19 38


Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN