NA SPRZEDAŻ

Działka 1701m2 w otulinie 2 jezior

z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

w gminie Orzysz

Opis nieruchomości:

 • Nieruchomość składa się z 2 działek geodezyjnych o łącznej powierzchni: 0,1701ha
 • Kształt całości: zbliżony do prostokąt prostokąt;
 • Przybliżone wymiary całości: ok. 24m x 73m;
 • Ukształtowanie powierzchni: teren lekko pofałdowany, wypiętrzony w stosunku do sąsiadujących działek; (działki znajdują się na lekkim stoku, z obniżeniem ku drodze);
 • Położone w kompleksie działek o podobnym przeznaczeniu;
 • Zadrzewienie/zakrzaczenie: tak; (drzewka i roślinność samosiejna);
 • Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (MN) oraz tereny lasów i gruntów do zalesienia (ZL);
UBLIK
UBLIK
UBLIK
UBLIK
UBLIK
UBLIK

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

poniżej fragment planu:

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących budynków usługowych;
2) funkcje usług nieuciążliwych mogą być realizowane tylko jako wbudowane w budynki mieszkalne i nie mogą stanowić więcej niż 50% ich powierzchni użytkowej, a dla usług turystycznych 65%;
3) na jednej działce budowlanej może być zlokalizowany jeden budynek mieszkalny i jeden budynek gospodarczy lub garażowy;
4) o ile linie zabudowy określone na rysunku planu nie wskazują inaczej, zabudowę należy lokalizować w odległości minimalnej 6 m od linii rozgraniczającej z terenami dróg publicznych lub zgodnie z istniejącą linią zabudowy sąsiednich obiektów o podobnej kubaturze oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) w przypadku realizowania zabudowy bezpośrednio stykającej się z zabudową istniejącą:
a) wysokości gzymsów i krawędzi dachu muszą być równe w miejscu styku z analogicznymi elementami zabudowy istniejącej;
b) połacie dachu muszą mieć ten sam spadek jak połacie budynku sąsiedniego;
c) główne kalenice dachów powinny być równoległe.
6) połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek o pochyleniu od 30° do 45° oraz pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym;
7) zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu;
8) zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych.
§ 46. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:
1) maksymalny w.i.z. - 0,4;
2) maksymalna wysokość zabudowy - 10 m;
3) minimalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 6 m;
4) maksymalna ilość kondygnacji zabudowy pełnych - 2;
5) maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych - 1;
6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej 60%;
7) maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej 30 % powierzchni działki;
8) poziom rzędnej parteru budynku nie może być więcej niż 60 cm powyżej poziomu terenu;
9) maksymalna wysokość ogrodzenia - 160 cm.
§ 48. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN ustala się następujące zasady obsługi w zakresie
infrastruktury miejskiej:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki;
2) sieć elektroenergetyczna szczególnie średniego i niskiego napięcia powinna być, w miarę możliwości technicznych i ekonomicznych, realizowana jako podziemna;
3) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania;
4) wszystkie budynki muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki;
5) ścieki będą odprowadzane siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków;
6) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją.

Uzbrojenie:

 • Woda: konieczność wykopania / wywiercenia własnej studni;
 • Prąd: ok. 50m od działek przebiega linia niskiego napięcia;
 • Odprowadzanie ścieków: konieczność wykonania szczelnego szamba;

Lokalizacja:       

 • Gmina Orzysz, pomiędzy dwoma jeziorami;
 • Około 24 km od Giżycka,
 • ok. 10 km od Orzysza;

Okolica:       

 • Inne działki pod zabudowę domami mieszkalnymi, jednorodzinnymi;
 • Najbliższe zabudowania ok. 100m;
 • Dojazd: asfalt i ok. 3,5 km drogą utwardzoną;
 • Odległość od jezior ok. 150m;

UBLIK
UBLIK
UBLIK

Stan prawny:

 • Własność: Tak;
 • Wraz z działkami nabywamy udział w drodze dojazdowej do nieruchomości;
 • Księga Wieczysta;
 • Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

Atrakcje okolicy:

 • Zespół pałacowo-parkowy w Ubliku;
 • Stadnina koni;
 • Pozostałości po orzyskim rejonie umocnionym;
 • Punkt widokowy z widokiem na kilka jezior położony na wysokim nasypie nieistniejącej linii kolejowej Giżycko-Orzysz;
 • Ostoja żurawi na Nietlickich Bagnach;
 • Ciąg kilku niewielkich jezior w malowniczym otoczeniu zwany Szwajcarią Orzyską;

Ublik Mały:

 • jezioro o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych nazywane ,,Zielonym” - nazwa pochodzi od zielono-szmaragdowego  zabarwienia  wody  spowodowanego  zjawiskami  rozwoju  określonych  gatunków glonów związanych z licznie występującymi źródliskami podwodnymi i przybrzeżnymi. Kilka źródeł nadaje się do czerpania z nich wody pitnej, niektóre z nich uznawane są za lecznicze. Powierzchnia jeziora 88 ha, głębokość 26,5 m. Długość linii brzegowej to 6,15 km. Brzegi są strome, od południa zalesione, z pozostałych stron jezioro otaczają pola i łąki. Połączone jest niewielkim kanałem z Jeziorem Buwełno. W jeziorze występuje leszcz, płoć, okoń, węgorz, szczupak i sieja.

Ublik Wielki:

 • jezioro położone w odległości 9 km na północny zachód od Orzysza. Powierzchnia jeziora wynosi 193,5 ha, maksymalna głębokość 32 m, długość 4 km, szerokość 150 - 900 m. We wschodniej części jeziora są trzy duże zatoki. Linia brzegowa jeziora rozwinięta, brzegi bezleśne, miejscami niskie i podmokłe. Połączone  jest rowem z jeziorem Ublik Mały i jeziorem Buwełno  tworząc szlak kajakowy w kierunku jeziora Niegocin. Ryby występujące w jeziorze to leszcz, okoń, szczupak, węgorz, płoć.

Cena: 59.000zł

UBLIK


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN