MBN GIŻYCKO

NA SPRZEDAŻ

działka budowlana o pow. 2503 m2

gm. Miłki

Opis nieruchomości:

 • Powierzchnia działki: 2503m2;
 • Wraz z udziałem w działce o pow. 252m2 stanowiącej drogę dojazdową;
 • Kształt działki: zbliżony do prostokąta;
 • Długość działki w przybliżeniu: ok 50m / szerokość działki w przybliżeniu: ok 45m;
 • Ukształtowanie terenu: teren stosunkowo płaski;
 • Zadrzewienie zakrzaczenie: brak, pojedyncze drzewka samosiejne;
 • Sąsiedztwo: w sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna, szkoła, grunty rolne, pojedyncza zabudowa;

Miłki

Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy poniżej fragment:

1. Rodzaj inwestycji: budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz z jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:
1) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa mieszkaniowa.
Ustalenia dotyczące:
a) nieprzekraczalnej linii zabudowy:
-nie dotyczy,
-lokalizacja budynków w stosunku do granic sąsiednich, na warunkach określonych w ustawie Prawo budowlane i przepisach wykonawczych do tej ustawy ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury technicznej.
b) gabarytów i wysokości projektowanej zabudowy:
-dwa budynki mieszkalne – parterowe z poddaszami użytkowymi, wysokości od poziomu terenu do kalenicy do 9 m, wymiary do 18m x 12m.
c) geometrii dachu/układ połaci dachowych, wysokość kalenicy, kąt nachylenia:
-kształt dachu zasadniczych brył budynków mieszkalnych – dwuspadowe lub wielopołaciowe, kąty nachylenia połaci dachu 30-45st,
-pokrycie dachowe budynków – dachówką w kolorze ceglasto-czerwonym.
Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych:
a) w zakresie warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. Z dnia 2015r. Poz. 1422),
b) projekt zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji należy opracować na kopii mapy zasadniczej do celów projektowych,
c) uwzględnić stanowisko Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej decyzji.
2) ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. Z 2016r. Poz. 672):
a) stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. W sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Z dnia 2014r. Poz. 112) oraz na podstawie zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości sąsiednich, ocenia się dopuszczalny poziom hałasu przyjęty dla zabudowy mieszkaniowej,
b) zamierzenie wnioskodawcy nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko t.j. Dz. U. Z 2016 r. Poz. 71),
c) teren inwestycji nie położony na obszarze, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (t.j.Dz.U.z 2016r. Poz. 672).
3) dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie występują w przedmiotowej sprawie wymagania określone przepisami odrębnymi: architektura budynków, wysokość i forma architektoniczna oraz materiały wykończeniowe winny nawiązywać do historycznej zabudowy Mazur.
4) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:
a) zaopatrzenie w wodę -  z sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci,
b) odprowadzenie ścieków bytowych – do sieci kanalizacyjnej na warunkach zarządcy sieci,
c) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowe w obrębie własnej działki,
d) wywóz i gromadzenie nieczystości stałych – zgodnie z obowiązującymi zasadami,
e) dostęp do drogi publicznej – istniejący zjazd z drogi gminnej położonej na działce nr ... poprzez działkę nr...
5) wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich: decyzja nie radzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich: wnioskowaną inwestycję należy projektować i realizować w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dotyczące m.in ochrony interesów osób trzecich.


Miłki
Miłki
Miłki
Miłki
Miłki
Miłki
Miłki

Media:

 • Prąd: tak, przy działce;
 • Woda: w pobliskim pasie drogowym;
 • Kanalizacja w pobliskim pasie drogowym;

Stan prawny:

 • Księga wieczysta: tak;
 • Własność: tak;
 • 32/100 - wartość udziału w działce stanowiącej drogę dojazdową;

Lokalizacja:

 • Miłki;
 • Odległość od Giżycka: ok 14km;
 • Odległość od Orzysza: 18km;
 • Odległość od Warszawy: 237km;

CENA: 79.900zł

(słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)


MBN
          Gizycko

KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN