UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

działki budowlane

Rydzewo gm. Miłki

w okolicy Kanału Kula łączącego jeziora Boczne (Niegocin) i Jagodne

Szlak wielkich Jezior Mazurskich

RYDZEWO

Do sprzedaży przeznaczono 7 działek budowlanych:


 • Działka nr 4 o pow. 3014m2 o kształcie prostokąta i wymiarach ok. 60,50m x 50m;

 • Działka nr 7 o pow. 3095m2 o kształcie prostokąta i wymiarach ok. 67,50m x 45,50m;

 • Działka nr 8 o pow. 3101m2 o kształcie prostokąta i wymiarach ok. 67,50m x 46m;

 • Działka nr 12 o pow. 3946m2 o kształcie trójkąta i wym. ok. 131m x 105,5m x 74,5m;

 • Działka nr 3 o pow. 3026m2 o kształcie prostokąta i wymiarach ok. 60,50m x 50m;
SPRZEDANE !
 • Działka nr 10 o pow. 3036m2 o kształcie zbliżonym do trapezu o podstawie ok 90m i bokach 70m i 68m oraz 20m; 
SPRZEDANE !
 • Działka nr 11 o pow. 3038m2 o kształcie prostokąta i wymiarach ok. 69,20m x 44,5m;
SPRZEDANE !
RYDZEWO
 • Działki położone w kompleksie działek o podobnym przeznaczeniu;
 • Teren płaski: nie wymaga niwelacji;
 • Zadrzewienia: częściowo samosiewy sosny;
 • Sąsiedztwo: las, jezioro;

Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego UCHWAŁĄ NR V.25.2015 RADY GMINY MIŁKI z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jagodne Wielkie i części miejscowości Rydzewo działki te posiadają oznaczenie MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Szczegóły planu na stronie urzędu gminy Miłki:

http://bip.milki.warmia.mazury.pl/system/obj/4216_01__tekst_planu.pdf
http://bip.milki.warmia.mazury.pl/system/obj/4218_03__mapa.pdf

Fragmenty z planu:

DZIAŁ III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE PLANU DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH

§ 27.
1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
6) dla projektowanej zabudowy w konturach o symbolach: 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, obowiązują następujące ustalenia:
a) budynki parterowe z dachami dwuspadowymi lub wielopołaciowymi z wyodrębnioną kalenicą,
b) kąty nachylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych: 35o – 45st, innych budynków: 25st – 45st ,
c) długość elewacji frontowych budynków - do 18 m,
d) kalenice budynków równoległe do przylegających dróg wyższej klasy technicznej,

7) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 15% terenu inwestycji,
8) minimalny współczynnik intensywności zabudowy – nie ustala się,
9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60% terenu inwestycji,
10) mają zastosowanie przepisy dotyczące OChK KWJM,
11) miejsca postojowe dla samochodów – wg wskaźników i zasad zawartych w § 13 ust.5.
12) na terenach o symbolu: 4MN, 5MN, 7MN, znajdują się zabytki archeologiczne, oznaczone graficznie na rysunku planu - stanowiska Rydzewo nr: 14/22, 13/21, 5/13, dla których obowiązują ustalenia §8 ust.4 niniejszej uchwały.

Rozdział II. Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego

§ 6.
1. Obszar objęty planem stanowi obszar skupionej zabudowy wsi Jagodne Wielkie oraz tereny do niego przylegające obrębu geodezyjnego Jagodne Wielkie i Rydzewo.
2. W wyznaczonych na rysunku planu, terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych, w zabudowie usług turystycznych dopuszcza się wprowadzenie funkcji mieszkaniowej dla właściciela nieruchomości, a w zabudowie zagrodowej dopuszcza się prowadzenie usług agroturystycznych.
3. W granicach działek budowlanych dopuszcza się budowę elementów małej architektury ogrodowej, altan ogrodowych, wiat chroniących od deszczu i wiat garażowych.
4. W zakresie wystroju zewnętrznego budynków, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych zawartych w DZIALE III niniejszej uchwały, ustala się:
1) kolorystykę elewacji stonowaną, pastelową, maksimum 3 kolory na jednej elewacji – zastosowanie koloru wyłącznie w sposób odzwierciedlający rozrzeźbienie elewacji budynku oraz do podkreślenia detalu architektonicznego, w wykończeniu elewacji dopuszcza się: cegłę, drewno, kamień,
2) cokoły budynków w odcieniu brązu, szarym oraz z okładzin kamiennych,
3) pokrycie dachów: dachówką w odcieniu ceglasto-czerwonym oraz gontem i strzechą, o ile ustalenia szczegółowe planu nie mówią inaczej; dopuszcza się stosowanie materiałów podobnych do dachówki w kolorze ceglasto-czerwonym do pokryć budynków gospodarczych, garażowych i altan,
4) ujednoliconą kolorystykę pokryć dachowych w granicach działek.
5. W przypadku przebudowy, rozbudowy budynków mieszkalnych lub zmiany sposobu użytkowania budynków, z zastrzeżeniem ustaleń szczegółowych zawartych w DZIALE III niniejszej uchwały, ustala się:
1) nowa część budynku musi tworzyć jedną całość w zakresie formy architektonicznej, ujednoliconą kolorystykę i materiały wykończeniowe,

2) doświetlenia poddaszy – oknami szczytowymi, połaciowymi, przez zastosowanie lukarn; lukarny nakryte dwuspadowymi daszkami, dopuszcza się lukarny nakryte daszkami jednospadowymi wyprowadzonymi z połaci dachowej, pod warunkiem zachowania co najmniej 1,5 m odległości od szczytowych krawędzi połaci dachowych.
6. W zakresie lokalizacji ogrodzeń:
1) ustala się maksymalną wysokość ogrodzeń od strony dróg – do 1,5 m, od pozostałych terenów – do 1,8 m, 2) ogrodzenia – wyłącznie ażurowe, z wyłączeniem prefabrykowanych betonowych.
7. W zakresie lokalizacji nośników reklamy, szyldów i neonów na budynkach:
1) dopuszcza się umieszczanie nośników reklamy, szyldów lub neonów na budynkach, w miejscach i w sposób nie powodujący ograniczania widoczności terenów komunikacyjnych i innych oznaczeń publicznych,
2) nie zezwala się lokalizacji umieszczania nośników reklamy na ogrodzeniach, terenach zieleni, na drzewach,

3) nie zezwala się lokalizacji nośników reklamy ze zmienną ekspozycją obrazu, projekcji świetlnych i elementów ruchomych oraz światła o zmiennym natężeniu i pulsującego.
Rozdział 8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§ 12.
1. Na obszarze objętym planem ustala się ograniczenie wysokości budynków do 10 m od poziomu terenu do kalenicy oraz urządzeń budowlanych i instalacji – do 12 m, zakwalifikowanych w przepisach budowlanych do grupy - niskie (N).
2. Dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe tj. usługi nie powodujące przekroczenia standardów jakości środowiska ponad wielkości normatywne określone w przepisach odrębnych.
3. Na całym obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych.


RYDZEWO
RYDZEWO
RYDZEWO
RYDZEWO
RYDZEWO
RYDZEWO
RYDZEWO

Uzbrojenie:

 • Prąd: możliwość przyłączenia na warunkach zarządcy sieci;
 • Wodociąg: możliwość przyłączenia na warunkach zarządcy sieci;
 • Kanalizacja: możliwość przyłączenia na warunkach zarządcy sieci;
 • Dojazd: asfalt, następnie gminna droga gruntowa oraz drogi wewnętrzne (na udziały);
 • Ogrodzenie: brak;

Stan prawny:

 • Założona księga wieczysta;
 • Własność gruntu: TAK;
 • Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

Lokalizacja:

 • Ok. 15km od Giżycka;
 • Gmina Miłki;
 • Rydzewo leży nad jeziorem Boczne (odnoga jeziora Niegocin)- szlak Wielkich Jezior Mazurskich;
 • Do jeziora Boczne ok. 400m;
 • Do jeziora Jagodne ok. 450m;
 • Do lasu: 0m (przy lesie);
RYDZEWO

Atrakcje okolicy:

Jezioro Jagodne:

 • powierzchnia jeziora 950 ha, głębokość: 37,4 m, brzegi płaskie, przeważnie porośnięte trzciną, linia brzegowa dobrze rozwinięta z licznymi, wrzynającymi się w ląd zatokami. Przez jezioro prowadzi szlak żeglugowy z Giżycka do Mikołajek. W części południowej dwie duże zatoki, noszące nazwy odrębnych jezior - jez. Szymoneckiego i jez. Górkło. Na jeziorze trzy niewielkie wyspy. Na północy jezioro krótkim przekopem (Kanał Kula) połączone jest z jez. Bocznym.

Jezioro Boczne:

 • powierzchnia jeziora 183 ha maksymalna głębokość 17.0m, maksymalna długość 2980m, maksymalna szerokość  880m, ryby występujące w jeziorze to leszcz płoć sandacz szczupak.

Rydzewo:

 • miejscowość letniskowa, położona na zachód od Miłek, nad Jeziorem Bocznym, które łączy się tu z Niegocinem. Wieś powstała w 1552 r. Najciekawszym zabytkiem we wsi jest poewangelicki kościół św. Andrzeja Boboli, wybudowany w latach 1579 - 91. Kościół w stylu baroku, wzniesiony został z kamieni polnych. Wewnątrz interesujące stalle rzeźbione z XVII wieku, ołtarz z 1600 r., ambona z 1630 r. Najcenniejszym zabytkiem świątyni są drewniane, XVI-wieczne drzwi do zakrystii oraz starsze drzwi do kruchty, pokryte łacińskimi cytatami z Biblii. We wsi zachowały się także starsze budynki z ryglowymi szczytami, wystawkami w dachu, ozdobnymi balkonami i płycinami w tynku.
 • W Rydzewie znajduje się karczmy, tawerny, sklepy i bary. Znajduje się również druga wypożyczalnia sprzętu pływającego i szkółka windsurfingu.

Inne miejscowości w bliskim sąsiedztwie:

 • W Giżycku w sezonie czekają na Państwa liczne koncerty i imprezy plenerowe, jest także nowoczesny basen kryty z sauną i jakuzzi oraz port z którego kursują statki wycieczkowe po szlaku Wielkich Jezior. Do atrakcji pobliskiego Giżycka należą niewątpliwie Most obrotowy na kanale Łuczańskim, Twierdza Boyen oraz koncerty organowe dla miłośników muzyki klasycznej, a także las miejski ze ścieżką edukacyjną.
 • Mikołajki to znany mazurski kurort i Wioska Żeglarska - tutaj odbywają się liczne imprezy żeglarskie oraz znajduje się jeden z najnowocześniejszych hoteli w Polsce z tropikaną i ogrodem zimowym.

UWAGA NOWA CENA !

CENA / NOWA CENA:

Działka nr 3 o pow. 3026m2 – 105.910,00zł SPRZEDANE

Działka nr 4 o pow. 3014m2 – 105.490,00zł / NOWA CENA: 87.406,00zł

Działka nr 7 o pow. 3095m2 – 108.325,00zł / NOWA CENA: 89.755,00zł

Działka nr 8 o pow. 3101m2 – 108.535,00zł / NOWA CENA: 89.929,00zł

Działka nr 10 o pow. 3036m2 – 106.260,00zł SPRZEDANE

Działka nr 11 o pow. 3038m2 – 106.330,00zł / SPRZEDANE

Działka nr 12 o pow. 3946m2 – 138.110,00zł / NOWA CENA: 114.434,00zł

W cenie działki jest odpowiedni udział w drodze wewnętrznej o pow. 3129m2

RYDZEWOMBN
          Gizycko

KONTAKT:

Mazurskie Biuro Nieruchomości (MBN) 
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN