NA SPRZEDAŻ

Działki budowlane na Mazurach

z panoramicznym widokiem na jezioro

szlaku WJM

półwysep Kal w gminie Węgorzewo

widok

Nieruchomość położona jest na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Zarówno miłośnicy żeglarstwa, wypoczynku nad wodą, wędkarstwa jak i aktywnego wypoczynku na łonie malowniczej przyrody znajdą tu przyjazne sobie miejsce do pielęgnowania swych pasji.

OPIS DZIAŁEK:

Powierzchnia:

1) działka o pow. 2939m2, teren przeznaczony pod zabudowę, to ok. 1115m2;
2) działka o pow. 2986m2, teren przeznaczony pod zabudowę, to ok. 1100m2;
3) działka o pow. 3034m2, teren przeznaczony pod zabudowę, to ok. 1081m2;
4) działka o pow. 3082m2, teren przeznaczony pod zabudowę, to ok. 977m2;
5) działka o pow. 2935m2, teren przeznaczony pod zabudowę, to ok. 654m2;

widok
6
 • Każda działka posiada możliwość zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
 • Szerokość: wzdłuż drogi każda działka ma ok. 30m;
 • Długość: każda działka posiada boki o długości ok. 90m;
 • Odległość od jeziora: ok. 50m;
 • Ukształtowanie: lekko pofałdowane, opadające w kierunku jeziora;
 • Panoramiczny widok na jezioro Święcajty;
 • W najbliższym sąsiedztwie (po przeciwnej stronie drogi) rozpoczęto budowę zgodnie z mpzp;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Zadrzewienie: brak;
 • Dojazd: droga asfaltowa i ok. 676m droga gminna o nawierzchni gruntowej;
 • Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo-usługowa;

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR XVIII/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Półwyspu Kal, Gmina Węgorzewo teren posiada przeznaczenie:

Fragmenty planu:

plan

MU.01 Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa.
Przeznaczenie uzupełniające: usługi turystyczne realizowane jako wbudowane, parkingi, infrastruktura techniczna, zieleń, budynek gospodarczo-garażowy, mała architektura.
1) zasady i warunki podziału: minimalna powierzchnia działki budowlanej - 1500 m2;
2) linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;
3) poziom posadowienia parteru budynków: nie wyżej niż 0,5 m w odniesieniu do najwyższego punktu istniejącego terenu mierzonego po obrysie budynku;
4) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od poziomu parteru: dla budynku mieszkaniowo-usługowego – dwie kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej niż 9,0 m, dla budynku gospodarczo-garażowego – nie więcej niż 6,0 m;
5) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci zawartym w przedziale od 40 do 45 stopni, dopuszcza się stosowanie lukarn i okien połaciowych;
6) kolorystyka dachów: odcienie czerwieni;
7) minimalna intensywność zabudowy - 0,05;
8) maksymalna intensywność zabudowy - 0,40;
9) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 50% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej;
10) miejsca postojowe należy lokalizować w granicach działki w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 1 lokal mieszkalny plus 1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni usług;
11) dojazd do działek należy realizować z drogi przebiegającej od strony południowej położonej poza planem;
12) ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi
ZP.01 Tereny zieleni urządzonej.
1) należy zachować istniejące zadrzewienia i zakrzewienia;
2) obowiązuje zakaz zabudowy;
3) dopuszcza się możliwość podziału zgodnie z zasadami pokazanymi na rysunku planu
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) tereny planu położone są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich, na którym obowiązują przepisy w sprawie w/w obszaru chronionego krajobrazu, w tym w szczególności zakazy i odstępstwa od zakazów;
2) część terenów planu zgodnie z oznaczeniami na załącznikach nr 1b i 1c położona jest w granicach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 stanowiącej obszar o znaczeniu dla Wspólnoty „Ostoja Północnomazurska” (PLH280045), na którym obowiązują przepisy dotyczące ochrony przyrody i ochrony środowiska;
3) część terenów planu zgodnie z oznaczeniami na załącznikach nr 1b i 1c położona jest w granicach użytku ekologicznego o nazwie „Półwysep Kal”, na którym obowiązują przepisy w sprawie ustanowienia w/w użytku ekologicznego, w tym w szczególności zakazy i odstępstwa od zakazów;
4) na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
5) w granicach planu dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
6) dla inwestycji lokalizowanych na obszarze Natura 2000 nie zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi należy przed uzyskaniem pozwolenia na budowę przeprowadzić ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 z wyjątkiem inwestycji dla których regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdził braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000;
7) dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zostały określone w ustaleniach szczegółowych dla terenów elementarnych zawartych w §8 niniejszej uchwały;
8) na całym terenie obowiązuje zakaz wykonywania nawierzchni z żużlu i gruzu budowlanego;
9) wprowadza się obowiązek zachowania i ochrony istniejących wartościowych drzew i zadrzewień, w szczególności nadwodnych, przydrożnych i śródpolnych, w przypadku konieczności usunięcia drzewa należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi;
6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) część terenu objętego planem położona jest w granicach aglomeracji Węgorzewo wyznaczonej na podstawie Uchwały Nr XXVI/518/13 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Węgorzewo, co skutkuje koniecznością realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do nieprzekraczalnego terminu określonego w obowiązującym Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
2) adaptuje się istniejące sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
3) dopuszcza się w granicach planu budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na zasadach i warunkach określonych w przepisach odrębnych;
4) ustala się zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej jako podziemnych;
5) dopuszcza się realizację indywidualnych odnawialnych źródeł energii takich jak: panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne montowane na budynkach oraz pompy ciepła;
6) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
7) w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:
a) odprowadzanie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
8) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
a) wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych dróg, parkingów i placów manewrowych należy oczyścić i odprowadzić zgodnie z przepisami prawa wodnego oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,
b) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów należy odprowadzać do gruntu lub zagospodarować w granicach własnych działki lub terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny bez szkody dla gruntów sąsiednich,
c) w granicach planu występują urządzenia melioracji szczegółowej w postaci zbieraczy drenarskich oraz rowów otwartych, które w przypadku kolizji z planowaną zabudową lub infrastrukturą należy przebudować na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
9) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
a) dla napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV ustala się pas technologiczny stanowiący strefę ograniczonego zagospodarowania o szerokościach 5,0 m mierząc od osi istniejącej linii,
b) w pasach technologicznych zabrania się nasadzania drzew i krzewów, wznoszenia budowli, budowy ogrodzeń, zabudowy urządzeń komunikacyjnych, składowania wszelkich odpadów, składowania piasku i ziemi oraz lokalizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
c) w przypadku przebudowy (zmiany przebiegu) istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia ustalony pas technologiczny dla przebudowanej linii przestaje obowiązywać,
d) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej będzie następowało na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
e) sieć elektroenergetyczną należy prowadzić jako podziemną w liniach rozgraniczających ciągi komunikacyjne z lokalizacją złączy kablowo - pomiarowych na granicy z działką budowlaną,
f) przebudowę ewentualnych kolizji urządzeń elektroenergetycznych z projektowanymi elementami uzbrojenia lub zagospodarowania terenu należy wykonać na warunkach i zasadach określonych w przepisach odrębnych;
10) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
a) zaopatrzenie w gaz będzie następowało na warunkach określonych w przepisach odrębnych z projektowanej sieci gazowej,
b) dopuszcza się przebudowę kolizyjnych odcinków sieci gazowej na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
11) w zakresie wyposażenia w sieć telekomunikacyjną ustala się:
a) należy zachować odległości projektowanych urządzeń i obiektów od istniejących sieci i urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
b) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania terenu na warunkach i zasadach określonych w przepisach odrębnych,
c) linie telekomunikacyjne należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne lub zieleń, dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
12) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się stosowanie indywidualnych źródeł ciepła z wyłączeniem systemów wysokoemisyjnych;
13) w zakresie usuwania odpadów stałych ustala się:
a) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych, w tym w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie;
b) zakaz unieszkodliwiania odpadów w granicach własnych działki lub terenu elementarnego.

Uzbrojenie terenu:

 • Energia elektryczna, podziemna linia n/n przebiega wzdłuż drogi, skrzynka przy granicy działki;
 • Wodociąg gminny w odległości ok. 200m;
 • Kanalizacja gminna w odległości ok. 200m;
działki
3
4

Lokalizacja:

 • Gmina Węgorzewo;
 • Półwysep Kal;
 • Węgorzewo: ok. 2km;
 • Giżycko: ok. 29km;
 • Kętrzyn: ok. 40km;
 • Jezioro Święcajty Szlak Wielkich Jezior Mazurskich;
 • Las: ok. 1,5km;

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga wieczysta;

Atrakcje w pobliżu:

 • Półwysep Kal jest miejscem turystycznym głównie pod względem żeglarstwa. W związku z tym na półwyspie znajdują się liczne porty, pensjonaty, campingi, a także kąpieliska;
 • Jezioro Święcajty: powierzchnia: około 829,3ha; Głębokość: maksymalna 28m, średnia 8,7m; Brzegi: północny i środkowa część południowego są wysokie i miejscami strome, inne brzegi płaskie lub łagodnie wzniesione. Brzegi w większości bezleśne. Południowe zabagnione. Otoczone łąkami, nieużytkami, polami i zabudowaniami okolicznych miejscowości;
 • Jezioro Mamry: powierzchnia 2504,4ha; maksymalna głębokość 43,8m; średnia głębokość 11,7m. Jezioro Mamry to drugie co do wielkości pod względem powierzchni po Śniardwach jezioro w Polsce, ponad 10ha - obejmuje części połączonych ze sobą jezior: Mamry, Kirsajty, Święcajty, Dargin, Kisajno, Dobskie);
 • Węgorzewo: Muzeum Kultury Ludowej powstało w 1991 roku. Do muzeum należy także Park Etnograficzny nad Węgorapą. Znajdują się tu eksponaty związane z kulturą tego regionu. Prezentowane jest również budownictwo charakterystyczne dla Mazur w XVIII i XIX wieku; Zamek Krzyżacki z drugiej połowy XIV wieku. Budowla jest niska i oparta na planie prostokąta. Obecnie pozostały trzy skrzydła, które wielokrotnie były przebudowywane; Muzeum Kolei; "Rockowisko", "Węgoszanty" oraz "Międzynarodowy Jarmark Folkloru" - coroczne imprezy o zasięgu ogólnopolskim;
 • Mamerki: rozrzucone w lesie, między torami kolejowymi a brzegiem jez. Przystań, zabudowania kwatery naczelnego dowództwa i sztabu generalnego niemieckich wojsk lądowych z czasów II wojny światowej;
 • Sztynort: Pałac Lehndorffów, którego fragmenty pochodzą jeszcze z XVI w.;
 • Twierdza Boyen w Giżycku - zbudowana w latach 1844-1856. Zachowało się jeszcze około 90 zabytkowych budynków i schronów. Zajmowała obszar ponad 100 ha, który otoczono murem kamienno - ceglanym o długości ponad 2300 m;
 • Zimą wyciąg narciarski w Gołdapi;
 • Piramida w Rapie;
 • Kanał Mazurski: Niedokończona budowla z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi, wspaniale wkomponowana w środowisko naturalne. Celem budowy było połączenie Wielkich Jezior Mazurskich z rzeką Pregołą w celu uzyskania drogi wodnej do Bałtyku oraz wykorzystania energii wodnej do poruszania siłowni wodnych i osuszania około 17 tys. hektarów łąk. Budowę kanału rozpoczęto w 1911 r., kilkakrotnie przerywano, ostatecznie w 1940 r. kanał projektowany do przepływu statków o wyporności 240 ton, przebiega w sztucznych wykopach lub specjalnych nasypach ziemnych;
 • oraz inne www.atrakcje.mazury.info.pl

Cena:

1) działka o pow. 2939m2 - 205.730,00zł

2) działka o pow. 2986m2 - 209.020,00zł

3) działka o pow. 3034m2 - 212.380,00zł

4) działka o pow. 3082m2 - 215.740,00zł

5) działka o pow. 2935m2 - 205.450,00złKONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN