NA SPRZEDAŻ

  działki z prawem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

w gminie Orzysz w sąsiedztwie jeziora Ublik.

do zagospodarowanej plaży gminnej ok. 150 m

Powierzchnia działek: 

1. 1045 m2 o wymiarach ok. 40 m x ok. 22 m  -  SPRZEDANE

2. 1042 m2 o wymiarach ok. 30 m x ok. 35 m;

3. 1049 m2 o wymiarach ok. 30 m x ok. 35 m - SPRZEDANE

4. 1372 m2 o wymiarach ok. 40 m x ok. 30 m x ok. 36 m x ok. 40 m;

 • działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną;
 • do każdej z działek sprzedawany jest udział w działce o pow. 0,1951ha stanowiącej drogę dojazdową;
 • kształt działek: regularny (czworokąt);
 • teren malowniczy, pofałdowany;
 • działki bez zadrzewień;
 • działki nie ogrodzone;
 • ukształtowanie działek: urozmaicone;
 • położone w kompleksie działek o podobnym przeznaczeniu;
 • pośrodku, między  działkami znajduje się staw;
 • do zagospodarowanej plaży gminnej ok. 150 m;
 • najbliższe zabudowania w odległości od 50 m;

Przeznaczenie działek:

w 2006 roku uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym, działki mieszczą się w obszarze oznaczonym symbolem MN – jako teren  zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

Fragmenty planu:

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących budynków usługowych;
2) funkcje usług nieuciążliwych mogą być realizowane tylko jako wbudowane w budynki mieszkalne i nie mogą stanowić więcej niż 50% ich powierzchni użytkowej, a dla usług turystycznych 65%;
3) na jednej działce budowlanej może być zlokalizowany jeden budynek mieszkalny i jeden budynek gospodarczy lub garażowy;
4) o ile linie zabudowy określone na rysunku planu nie wskazują inaczej, zabudowę należy lokalizować w odległości minimalnej 6 m od linii rozgraniczającej z terenami dróg publicznych lub zgodnie z istniejącą linią zabudowy sąsiednich obiektów o podobnej kubaturze oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) w przypadku realizowania zabudowy bezpośrednio stykającej się z zabudową istniejącą:
a) wysokości gzymsów i krawędzi dachu muszą być równe w miejscu styku z analogicznymi elementami zabudowy istniejącej;
b) połacie dachu muszą mieć ten sam spadek jak połacie budynku sąsiedniego;
c) główne kalenice dachów powinny być równoległe.
6) połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek o pochyleniu od 30st do 45st oraz pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym;
7) zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu;
8) zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych.
§ 46. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:
1) maksymalny w.i.z. - 0,4;
2) maksymalna wysokość zabudowy -10 m;
3) minimalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 6 m;
4) maksymalna ilość kondygnacji zabudowy pełnych - 2;
5) maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych - 1;
6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej 60%;
7) maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej 30 % powierzchni działki;
8) poziom rzędnej parteru budynku nie może być więcej niż 60 cm powyżej poziomu terenu;
9) maksymalna wysokość ogrodzenia - 160 cm.
§ 48. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN ustala się następujące zasady obsługi w zakresie
infrastruktury miejskiej:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki;
2) sieć elektroenergetyczna szczególnie średniego i niskiego napięcia powinna być, w miarę możliwości technicznych i ekonomicznych, realizowana jako podziemna;
3) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania;
4) wszystkie budynki muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki;
5) ścieki będą odprowadzane siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków;
6) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją.

Uzbrojenie:

 • Woda: konieczność wykopania / wywiercenia własnej studni;
 • Prąd: ok. 50m od działek przebiega linia niskiego napięcia;
 • Odprowadzanie ścieków: konieczność wykonania szczelnego szamba;

Lokalizacja: 

 • Gmina Orzysz, pomiędzy dwoma jeziorami: Ublik Wielki oraz Jezioro Zielone (Ublik Mały);
 • Około 24 km od Giżycka; 
 • Około 10 km od Orzysza;

Okolica: 

 • Inne działki pod zabudowę domami mieszkalnymi, jednorodzinnymi; 
 • Najbliższe zabudowania ok. 50 m;
 • Dojazd: asfalt i ok. 4 km drogą utwardzoną; 
 • Odległość od jeziora ok. 150 m;
 • Odległość do lasu: ok. 200 m;

Stan prawny:

 • Własność: TAK; 
 • Księga Wieczysta: TAK;
Najbliższa okolica oferuje:

 • Zespół pałacowo-parkowy w Ubliku;
 • Stadnina koni;
 • Pozostałości po orzyskim rejonie umocnionym;
 • Punkt widokowy z widokiem na kilka jezior położony na wysokim nasypie nieistniejącej linii kolejowej Giżycko-Orzysz;
 • Ostoja żurawi na Nietlickich Bagnach;
 • Ciąg kilku niewielkich jezior w malowniczym otoczeniu zwany Szwajcarią Orzyską;


Ublik Mały - jezioro o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych nazywane ,,Zielonym" - nazwa pochodzi od zielono-szmaragdowego  zabarwienia  wody  spowodowanego  zjawiskami  rozwoju  określonych  gatunków glonów związanych z licznie występującymi źródliskami podwodnymi i przybrzeżnymi. Kilka źródeł nadaje się do czerpania z nich wody pitnej, niektóre z nich uznawane są za lecznicze. Powierzchnia jeziora 88 ha, głębokość 26,5 m. Długość linii brzegowej to 6,15 km. Brzegi są strome, od południa zalesione, z pozostałych stron jezioro otaczają pola i łąki. Połączone jest niewielkim kanałem z Jeziorem Buwełno. W jeziorze występuje leszcz, płoć, okoń, węgorz, szczupak i sieja.

Ublik Wielki - jezioro położone w odległości 9 km na północny zachód od Orzysza. Powierzchnia jeziora wynosi 193,5 ha, maksymalna głębokość 32 m, długość 4 km, szerokość 150 - 900 m. We wschodniej części jeziora są trzy duże zatoki. Linia brzegowa jeziora rozwinięta, brzegi bezleśne, miejscami niskie i podmokłe. Połączone  jest rowem z jeziorem Ublik Mały i jeziorem Buwełno  tworząc szlak kajakowy w kierunku jeziora Niegocin. Ryby występujące w jeziorze to leszcz, okoń, szczupak, węgorz, płoć. 

W promieniu kilkunastu kilometrów znajduje się mnóstwo atrakcji turystycznych. W samym Giżycku są to: 

 • Most obrotowy na Kanale Łuczańskim, 
 • Twierdza Boyen, 
 • Koncerty organowe w Kościele Ewangelickim; 
  • A także:
 • "Zerwane mosty" w Grądach Kruklaneckich, 
 • Sanktuarium w Świętej Lipce,
  • Fortyfikacje obronne z czasów II wojny światowej:
 • Kwatera Hitlera -"Wilczy Szaniec" w Gierłoży, 
 • Kwatera Himlera w Pozezdrzu, 
 • Kwatera OKH Mamerki,
  • i inne - szczegóły: www.atrakcje.mazury.info.pl

1. 1045m2 –-  35.000 zł - SPRZEDANE


2. 1042 m2 –-  35.000 zł


3. 1049 m2 - 35.000 zł - SPRZEDANE


4. 1372 m2 – - 29.000 zł
KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku  ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może podlegać zmianom. 

powrót do strony biura MBN