UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

Działka budowlana o pow. 3859m2

bezpośrednio nad jeziorem Pozezdrze

Pozezdrze k/Giżycka

wraz z udziałem z działce z linią brzegową


Działka budowlana o powierzchni 3859m2;

 • Kształt działki: prostokąt;
 • Wymiary działki: ok 40m x ok 96m;
 • Ukształtowanie terenu: płaskie, nie wymaga niwelacji, z lekkim spadkiem w stronę jeziora;
 • Ukształtowanie okolicy łagodne: lekko pagórkowate, malownicze;
 • Zadrzewienie: brak na działce, duże drzewa przy drodze asfaltowej;
 • Przepiękny, panoramiczny widok na jezioro;
 • Nieruchomość leży w kompleksie działek zlokalizowanych nad jeziorem; 
 • Działka leży w pierwszej linii od jeziora; 
 • Odległość do działki z linią brzegową jeziora (współwłasność) od granicy działki: ok 0m;
 • Odległość do jeziora (tafli wody) w linii prostej od granicy działki budowlanej: ok 75m;
 • Dojście do jeziora poprzez współwłasność w działce z linią brzegową jeziora o pow. 1,9509ha. 

Na przedmiotowy teren obowiązuje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwała nr XXIV/124/2000 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 listopada 2000r.

 • Teren działki został przeznaczony pod projektowaną zabudowę letniskową, mieszkalną lub usługową (symbol UT5), zaś teren przy jeziorze (działka we współwłasności) został przeznaczony (symbol ZR) pod projektowaną zieleń rekreacyjną związaną z obsługą zabudowy działek. 

Fragment z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Ogólne warunki zabudowy i zagospodarowania działek na terenie objętym planem:
Z uwagi na wysokie walory krajobrazowe teren w całości objęty jest formą ochrony jako obszar chronionego krajobrazu. W związku z tym nowe zagospodarowanie nie może stanowić dysonansu w krajobrazie. Odnosi się to w szczególności do wyglądu nowych budynków oraz adaptacji istniejących, do zachowania proporcji budynków i rodzaju projektowanych materiałów.
Ustala się, wysokość budynków do jednej kondygnacji z poddaszem użytkowym. Dach dwuspadowy, pokryty dachówką ceramiczną lub materiałem ją imitującym. Wyklucza się kryciem eternitem lub papą. W przypadku podpiwniczenia budynku poziom zerowy nie może przekroczyć 1,0m w stosunku do przyległego terenu. Przy lokalizacji budynku na działce, gdzie występują różnice terenu, ustala się wyniesienie poziomu zerowego budynku nie więcej niż 1,0m od najwyżej położonego terenu przyległego do budynku. Wysokość części parterowej budynku nie może przekroczyć 3,0m w świetle konstrukcji. Budynki gospodarcze o architekturze nawiązującej do budynków mieszkalnych. Przeznaczenie budynków gospodarczych nie może być uciążliwe dla zabudowy mieszkalnej. Ewentualną uciążliwość zabudowy wynikająca z prowadzonej działalności gospodarczej musi mieścić się w granicach posiadanej działki. Wyklucza się wznoszenie ogrodzeń z takich materiałów jak elementy betonowe, siatka metalowa lub pełne murowane. Wskazane materiały do ogrodzeń to drewno lub naturalna zieleń – żywopłoty. Ustala się, że wskazane w planie działki nie mogą być dzielone na mniejsze celem zwiększenia ilości działek. Możliwe jest natomiast łączenie działek sąsiednich by otrzymać jedną działkę większą.
 

Dla terenu ustalonego symbolem UT5 ustala się:
teren projektowane j zabudowy letniskowej, mieszkalnej lub usługowej (nieuciążliwej). Z częścią działek, których fragmenty położone są w strefie ochrony środowiska przyrodniczego jeziora. Zabudowa kubaturowa możliwa do realizacji wyłącznie poza strefą ochrony jeziora. Ze względu na dominującą funkcję rekreacyjną maksymalna intensywność zabudowy wynosi 0,1. Pozostałe warunki zabudowy określone są powyżej (ogólne warunki zabudowy i zagospodarowania działek).
Teren położony przy jeziorze oznaczony symbolem ZR jest częścią rekreacyjną tego zespołu działek i powinien stanowić współwłasność wszystkich ich właścicieli. Wjazdy do działek wyłącznie od drogi dojazdowej D10. Zakaz realizacji wjazdów na działki od drogi powiatowej. 
Zasady rozwiązań komunikacyjnych:
Teren objęty opracowaniem komunikacyjnie obsługiwany będzie projektowanymi drogami (ulicami) dojazdowymi klasy D. Szerokość ulic dojazdowych wynosi 10m, a na sięgaczach od 8 do 6m. Drogi te podłączone są do dróg powiatowych Pozezdrze – Kuty i Pozezdrze – Kruklanki przebiegających po skraju terenu objętego opracowaniem. Ze względu na podstawowe przeznaczenie terenu na funkcję turystyczną postuluje się wykonanie nawierzchni ulic z materiałów naturalnych. Nawierzchnie żwirowe można wykonywać max do 5% pochylenia niwelety nawierzchni.
Zasady uzbrojenia terenu:
Zaopatrzenie w wodę: zabudowa będzie zaopatrywana w wodę z ujęcia wody w Pozezdrzu. Z uwagi na rozległość terenu przewiduje się włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wiejskiej w 3-ch miejscach: w ul. Świerczewskiego, w ul. Młyńskiej, do sieci wodociągowej przesyłowej i relacji Pozezdrze – Przerwanki. Projektuje się spierścieniowanie powyższej sieci rozdzielczej. W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego projektowany wodociąg należy zaopatrzyć w hydranty p-poż. 
Gospodarka ściekowa: nową zabudowę planuje się skanalizować siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z włączeniem do istniejącego systemu kanalizacji wsi. Z uwagi na ukształtowanie terenu na terenie opracowania przewiduje się realizację trzech zbiorczych przepompowni ścieków P1, P2, P3 i P4 przetłoczenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Pozezdrzu w dwóch miejscach: w ul. Świerczewskiego i przy ul. Młyńskiej w drodze dojazdowej do ujęcia wody. Parametry techniczne przepompowni winny uwzględniać konieczność zmieszczenia strefy uciążliwości w granicach wyznaczonej działki. W projektowanej zabudowie nie zezwala się na stosowanie innych rozwiązań w gospodarce ściekowej (w szczególności szamb i odprowadzenia ścieków w grunt).
Zaopatrzenie w gaz: na terenie opracowania brak sieci gazowej. Docelowo przewiduje się zaopatrzenie w gaz całego projektowanego terenu rozdzielczą siecią gazową średniego ciśnienia.
Zaopatrzenie w ciepło: odbywać się będzie w ramach indywidualnych systemów grzewczych, z preferencją paliw czystych ekologicznie, wyłączając węgiel i paliwa węglopochodne.
Elektroenergetyka: prognozuje się docelowe zaopatrzenie energii elektrycznej na poziomie mocy ok 900kW. Zaopatrzenie w energię elektryczną należy wykonać z istniejącej linii napowietrznej SN 15kV GPZ GIŻYCKO- KRZYWINKA PZ. Na odcinku istniejącego odgałęzienia z tej linii, Wizental PGR i Pozezdrze Pastwiska istniejącą linię przystosować do przesyłu zwiększonej mocy. Po terenie opracowania prowadzić linie kablowe SN przelotowo, przez projektowane stacje, aż do zamknięcia pierścienia do linii głównej Giżycko – Krzywinka, poprzez odgałęzienie Wyłudy – Przerwanki w sąsiedztwie stacji słupowej Pozezdrze. Linie zasilające poszczególne działki budowlane projektuje się jako kablowe promieniowe z projektowanych stacji do złączy kablowo – rozliczeniowych usytuowanych na granicy działek i pasa drogowego. Po uzyskaniu prawa do terenu poszczególni właściciele działek zobowiązani są wstąpić do Rejonu Energetycznego Giżycko o podanie warunków przyłączenia i zawarcie umów przyłączeniowych skutkiem których Zakłąd Energetyczny po wprowadzeniu zadania do Programu Rozwoju wybuduje sieci zasilające do układu rozliczeniowego energii elektrycznej włącznie. W pasie drogowym projektowanych ulic należy przewidzieć oświetlenie drogowe o parametrach wg kategorii F (średnie natężenie oświetlenia E śr. 4_8 IX przy równomierności powyżej 0,3).
Gospodarka odpadami: odpady stałe powinny być czasowo składowane w odpowiednich pojemnikach na posesjach, a stamtąd wywożone na zorganizowane miejsce utylizacji (wysypisko).
Uzbrojenie działki:

 • Prąd: wymagane wykonanie linii przez Zakład Energetyczny;
 • Kanalizacja: brak na działce;
 • Wodociąg: przechodzi w pasie drogowym;
 • Dojazd: asfalt, oraz droga wewnętrzna; 

Lokalizacja:

 • Pozezdrze leży na trasie Giżycko - Węgorzewo;
 • w Pozezdrzu znajduje się: apteka, sklepy spożywcze, kościół, szkoła;
 • Działka zlokalizowana jest w kierunku Przerwanki, Kruklanki;
 • Giżycko ok 12km;
 • Pozezdrze: ok 2km;
 • Na uboczu wsi gminnej, cicha i malownicza okolica;
 • Widok: jezioro, pola, las;

Stan prawny:

 • Stan prawny: własność + współwłasność w działce z linią brzegową jeziora o pow. 1,9509ha; 
 • Założona księga wieczysta: TAK; 

Atrakcje okolicy:

 • Jezioro Pozezdrze ma powierzchnię 130 ha, długość 2,2 km, szerokość 0,8 km, a głębokość 5,5 m. Do jeziora, w jego południowo-wschodniej części wpływa rzeka Sapina niosąc wodę z jeziora Brząs - odnogi jeziora Wilkus. Woda z jeziora Pozezdrze odpływa tą samą rzeką do jeziora Stręgiel;
 • Pozezdrze: w pobliskim lesie (ok. 2 km na północny zachód) znajdują się bunkry byłej kwatery SS i policji Reischfürera Heinricha Himmlera, (występowała pod kryptonimem "Hochwald"}, zbudowane w latach 1940-1941, były wykorzystywane w czasie agresji na ZSRR; Kwatera Heinricha Himmlera
 • Krajobrazowo - leśny rezerwat przyrody "Piłackie Wzgórza";
 • Liczne jeziora w sąsiedztwie;
 • Duże kompleksy leśne;
 • Wycieczki rowerowe po okolicy (trasy rowerowe);
 • Spływ kajakowy atrakcyjnym i lubianym szlakiem rzeki Sapiny; 
 • Wycieczki piesze, rowerowe lub samochodowe do nieodległej Puszczy Boreckiej, a w niej do zagrody żubrów w miejscowości Wolisko; 
 • Wędkowanie na jeziorze obfitującym w ryby; 
 • W okolicy malownicze ruiny mostu kolejowego była polowa, śluza w Przerwanach; 
 • Zamek w Rynie -  luksusowy hotel ukryty w średniowiecznym zamku, z bogatym centrum rekreacji (strzelnica, centrum basenowe, sauny, kręgle, kort tenisowy, wypożyczalnię kajaków i innego sprzętu pływającego (przystanie nad jez. Ołów i jez. Ryńskim); 
 • Giżycko - oferuje w sezonie liczne koncerty i imprezy - m.in. Szanty w Giżycku - ogólnopolski Konkurs Piosenki Żeglarskiej, ponadto Twierdza Boyen, koncerty organowe, most obrotowy, las miejski ze ścieżką edukacyjną, ruiny zamku krzyżackiego, wieża ciśnień;

CENA: 165.000zł 

cena obejmuje działkę budowlaną o pow. 3859m2 oraz udział w działce z linią brzeg. jeziora o pow. 1,9509ha.

UWAGA NOWA CENA !

NOWA CENA: 130.000zł 

cena obejmuje działkę budowlaną o pow. 3859m2 oraz udział w działce z linią brzeg. jeziora o pow. 1,9509ha.KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN