UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

Teren o pow. 1,1274ha

z linią brzegową jeziora Buwełno

 gmina Miłki


Nieruchomość o powierzchni 1,1274ha:

 • Kształt działki: prostokąt o wymiarach ok 50m x ok 228m; 
 • Teren: z lekkim spadkiem w stronę jeziora, działka nie wymaga niwelacji; 
 • Długość linii brzegowej: ok 50-55m;
 • Linia brzegowa jeziora: łagodne zejście do wody, niewielka ilość drzew i roślinności wodnej;
 • Piękny, panoramiczny widok na jezioro; 
 • Udziały w trzech drogach wewnętrznych dojazdowych;

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

UCHWAŁA NR XXVI/119/2012 RADY GMINY MIŁKI z dnia 30 listopada 2012r. 

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod:

 • MN4: tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 • R/RZ: tereny otwarte upraw polowych, położone poza strefą ochronną jeziora,
 • R/ZL: tereny upraw polowych, położonych w strefie ochronnej jeziora Ublik Wielki i Buwełno,
 • KG: teren istniejącej drogi publicznej gminnej;
Dla terenów położonych nad jeziorami ustala się 100 m strefę ochronną wód, zaznaczoną graficznie na rysunku planu. Dla terenów rolnych położonych w strefie ochronnej jezior zabrania się wznoszenia jakichkolwiek obiektów kubaturowych poza sytuacjami określonymi w dalszej części uchwały.

MN4: 

Ustala się teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na następujących warunkach:
 • minimalna szerokość działki budowlanej: 20 mb;
 • minimalna powierzchnia działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1000 m2;
 • w granicach działek zabezpieczyć miejsca postojowe dla samochodów: wg standardu: 1 stanowisko/1 mieszkanie;
Ustala się następujące wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy:
 • budynki parterowe z dachami dwuspadowymi o kącie nachylenia połaci dachowych od 38 stopni do 45stopni, pokrycie dachów: dachówka, wysokość budynków od poziomu terenu do kalenicy do 10 m;
 • do wykończenia budynków stosować materiały tradycyjne: jasne tynki, kamień, cegła, drewno, dachówka;
 • maksymalna intensywność zabudowy 25%;
 • minimalna intensywność zabudowy 10%;
 • tereny biologicznie czynne min.60%;
 • nieprzekraczalna linia zabudowy: min. 20m od linii rozgraniczającej drogę powiatową zgodnie z rysunkiem graficznym; od projektowanej drogi gminnej i wewnętrznej min 6m; 
 • nie zezwala się realizacji zjazdów na działki drogi powiatowej;

R/RZ 

Ustala się tereny otwarte upraw polowych. 
Dla terenów o symbolu R/RZ ustala się:
 • zachowuje się istniejące użytki rolne, ustala się ekologiczne użytkowanie gruntów;
 • możliwość zalesień rodzimymi gatunkami drzew i krzewów dostosowanych do warunków florystycznych terenu;
 • ustala się możliwość wprowadzenia zabudowy zagrodowej na nieruchomościach rolnych o zwartej powierzchni minimum 1,0ha z zachowaniem następujących parametrów i wskaźników zabudowy;

R/ZL 

Ustala się tereny upraw polowych i leśnych w strefie ochronnej jezior 
Dla terenów o symbolu R/ZL ustala się:
 • zachowuje się istniejące użytki rolne i leśne w strefie ochronnej jezior,
 • możliwość zalesień rodzimymi gatunkami drzew i krzewów, dostosowanymi do warunków florystycznych terenu,
 • zakazuje się wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej,
 • zakazuje się wprowadzania ogrodzeń w odległości bliższej niż 1,5 m od brzegu jeziora w celu uniemożliwienia swobodnego przejścia oraz ogrodzeń betonowych, pełnych.
 • zakazuje się zmiany linii brzegowej jezior i niwelacji terenu

KG

Ustala się tereny projektowanej drogi publicznej - gminnej. 
Dla terenów o symbolu KG ustala się:
 • minimalna szerokość pasa drogi gminnej 10m;
 • nieprzekraczalne linie zabudowy: co najmniej 6m od linii rozgraniczającej drogę;
 • możliwość prowadzenia ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych, pieszych;
Uzbrojenie:

 • Prąd: tak, na działce znajduje się skrzynka z prądem;

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 • Kanalizacja sanitarna: do czasu wybudowania kolektora sanitarnego odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników, docelowo projektowaną siecią kanalizacyjną grawitacyjną i tłoczną, z uwzględnieniem planowanych przepompowni ścieków, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Miłkach,
 • Zaopatrzenie w wodę: z własnych studni, docelowo z wodociągu komunalnego.
 • Doprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych obiektów należy realizować na podstawie warunków przyłączenia określonych przez ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko. Przez teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają napowietrzne linie SN 15kV. Lokalizacja obiektów w sąsiedztwie istniejących i projektowanych linii energetycznych musi zapewnić spełnienie wymogów Polskiej Normy PN-E-05100-1. Przewiduje się, że zasilanie w energię elektryczną terenów objętych planem odbywać się będzie z 2 istniejących słupowych stacji transformatorowych oraz z 2 projektowanych słupowych stacji transformatorowych, zasilanych napowietrznymi lub kablowymi liniami SN 15kV od istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV przebiegającej przez teren objęty planem. Poszczególne działki będą zasilane liniami napowietrznymi lub kablowymi nN wyprowadzonymi z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych. Stacje transformatorowe lokalizuje się na wydzielonych działkach. Ostateczna ilość stacji transformatorowych i typ linii nN zależeć będzie od zapotrzebowania mocy przez właścicieli poszczególnych obiektów. W związku z powyższym rezerwa terenu na w/w urządzenia może ulec zmianie.
 • Preferuje się ogrzewanie w oparciu o własne, indywidualne kotłownie na paliwo ekologiczne (nośniki przyjazne środowisku takie jak: energia elektryczna, gaz płynny, biomasa, olej opałowy, pompa ciepła itp.) oraz wkłady kominkowe opalane drewnem.
 • Gromadzenie odpadów stałych w małych kontenerach i wywożenie na gminne wysypisko lub na innych zasadach ustalonych przez władze gminy
 • Dojazd do działki z drogi gminnej o nawierzchni gruntowej, następnie ok 275m drogą wewnętrzną gruntową;
Stan prawny:

 • Księga Wieczysta: tak; 
 • Własność: tak;

 Lokalizacja:

 • Gmina Miłki, 
 • W Miłkach: Urząd Gminy, szkoła podstawowa, Gminny Ośrodek Kultury, apteka, policja,  Bank Spółdzielczy, poczta, sklepy wielobranżowe, zajazd i inne;
 • Miłki ok. 5,20km;
 • Giżycko ok. 20km;
 • Spokojna malownicza okolica nad jeziorem Buwełno; 
 • Widok na pola, jezioro, las;

Przez jezioro Buwelno planuje się budowę nowego szlaku WJM ! 

Wspólna inicjatywa piętnastu samorządów połączenia Krainy Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim rozpoczęła się od opracowania koncepcji przebiegu takiego szlaku. Samorządy Województw Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, Powiaty: Ełcki, Giżycki, Grajewski i Piski, Miasta Ełk i Giżycko, Gminy Ełk, Giżycko, Kalinowo, Miłki, Orzysz, Płaska i Rajgród zawarły umowę partnerską, a następnie lider projektu - Powiat Ełcki - złożył wniosek do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o środki na opracowanie koncepcji drogi wodnej.

Obszar wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i północnej województwa podlaskiego cechuje niski stopień zurbanizowania, mała gęstość zaludnienia i dominacja sektora rolnego jako podstawowego źródła utrzymania lokalnej ludności. Położenie obszaru objętego oddziaływaniem projektu pomiędzy Wielkimi Jeziorami Mazurskimi i Kanałem Augustowskim w połączeniu z bogactwem przyrodniczo-krajobrazowym Równiny Mazurskiej, Pojezierza Ełckiego i Równiny Augustowskiej stwarza dogodne warunki do rozwoju turystyki, a tym samym poprawy jakości życia tutejszych mieszkańców i ich aktywności gospodarczej.

Wstępna analiza możliwych rozwiązań wskazuje jednoznacznie, że odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby grupy docelowej (społeczności lokalnej obszaru oddziaływania projektu) oraz istniejące uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze regionu, najlepszym kierunkiem rozwoju obu biorących udział w projekcie województw Polski Wschodniej, będzie rozwój turystyki stymulujący wzrost gospodarczy tego obszaru. Główną przeszkodą w wykorzystaniu przez turystów podregionu ełckiego i okolic Biebrzańskiego Parku Narodowego są duże niedostatki w infrastrukturze turystycznej i odpowiedniej promocji oraz brak zachęcających produktów turystycznych. Niedostateczna jest dostępność komunikacyjna obszaru. To najbardziej wykluczony region w Europie, jeśli chodzi o drogi samochodowe, a brakuje tu także odpowiednio wyposażonych tras pieszych, konnych, rowerowych, wodnych.

Bardzo ważne, z punktu widzenia wykorzystania potencjału turystycznego na rzecz stymulacji rozwoju gospodarczego regionu, jest przygotowanie koncepcji rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Istotne są również analizy możliwości realizacji projektu oraz opracowanie wariantów możliwych działań rozwojowych obejmujących obszar dwóch sąsiadujących województw. Prace przewidziane w ramach projektu oraz jego lokalizacja na pograniczu obu województw sprawiają, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia zaistnieją warunki do powstania produktu turystycznego. Charakteryzować go będzie unikatowość wynikająca z niepowtarzalnych warunków wodnych oraz przyrodniczych, jakie oferuje obszar Wielkich Jezior Mazurskich, Równiny Mazurskiej, Mazur Garbatych, Pojezierza Ełckiego i Równiny Augustowskiej.

Położenie akwenów północno-wschodniej Polski automatycznie wyznacza przebieg trasy: jezioro Niegocin, jez. Niałk, jez. Wojnowo, jez. Buwełno, jez. Tyrkło, rzeka Orzysza, kanał orzyski, jez. Wierzbińskie, jez. Rostki, jez. Kaleń, jez. Kraksztyn, jez. Druglin, jez. Guzki, jez. Lepaki, jez. Sunowo, rzeka Lega, jez. Rajgrodzkie, rzeka Jerzgnia, jez. Dreństwo, jez. Tajno, Kanał Augustowski.

Projekt - w połączeniu z wysoką jakością planowanej infrastruktury turystyki wodnej - umożliwi powstanie produktu charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością oraz innowacyjnością zarówno w skali kraju, jak również poza jego granicami. Byłaby to pierwsza od 140 lat czysto polska inicjatywa budowy wodnej arterii komunikacyjnej w naszym regionie. Ostatnią była budowa Kanału Augustowskiego.

Trafność celu koncepcji jest bezdyskusyjna. Pozwala to przyjąć za pewnik eliminację ryzyka. Dokładne przeanalizowane i zaplanowanie działań ujętych w koncepcji z pewnością przyczyni się do tego, że kolejny etap - projektowo-wykonawczy - nabierze realnych kształtów, a tym samym przyczyni się do rozwoju turystyki na obszarze oddziaływania projektu, stymulując rozwój gospodarczy, a także zacieśni współpracę samorządów - sygnatariuszy porozumienia. Ryzyko powstaje wyłącznie w przypadku, kiedy projekt nie otrzyma żadnego dofinansowania, ponieważ samorządy nie będą w stanie sfinansować tak dużego projektu. Samorządy mogą zniechęcić się do podejmowania wspólnych działań na dużą skalę, nie znajdując nigdzie wsparcia finansowego.

Szacowane koszty zaprojektowania i budowy szlaku to 300-500 milionów złotych, w zależności od przebiegu trasy i ilości obiektów inżynierskich.


CENA: 650.000zł 

UWAGA NOWA CENA !

NOWA CENA: 499.000zł KONTAKT:

Mazurskie Biuro Nieruchomości (MBN)
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może podlegać zmianom. 

powrót do strony biura MBN