NA SPRZEDAŻ

działki pod lasem 

w Wilkasach k/Giżycka


Na sprzedaż cztery działki położne obok siebie, w urokliwym miejscu przy lesie, niedaleko drogi krajowej Giżycko - Olsztyn. Usytuowanie na wzniesieniu, w sąsiedztwie lasu, w cichej i spokojnej okolicy - wyróżnia te działki spośród innych ofert. Działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy jednorodzinnej. 

Warunki topograficzne:

 • Ukształtowanie: teren lekko pofałdowany;
 • Nachylenie terenu w kierunku zachodu;
 • Kształt działek: regularny;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Działki bez zadrzewień i zakrzaczeń;
 • Najbliższe zabudowania: ok. 100 m;
 • Jezioro Niegocin: ok. 1500 m;


Uzbrojenie terenu:

 • Wodociąg gminny: tak, w pobliżu (od 100m do 200m);
 • Kanalizacja gminna: tak, w pobliżu (od 100m do 200m);
 • Energia elektryczna: tak, w pobliżu (od 100m do 200m);
 • Gaz: tak; w pobliżu (od 100m do 200m);
 • Dojazd drogą krajową asfaltową a następnie gruntową drogą gminną ok. 450m; 
Przeznaczenie działek:

 • Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

Fragmenty planu:

§ 14.1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 3MN.
2. W zakresie przeznaczenia podstawowego w obszarze wymienionym w pkt. 1, przewiduje się: 
 • budynki mieszkalne jednorodzinne,
 • budynki gospodarczo-magazynowe,
 • budynki garażowe,
 • podłączenie do infrastruktury technicznej zgodnie z ideogramem,
 • zieleń towarzyszącą i izolacyjną, obiekty małej architektury,
3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego w obszarze wymienionym w pkt. 1, ustala się alternatywnie budynki mieszkalno - usługowe.
4. Dopuszcza się łączenie działek budowlanych pod zagospodarowanie przez jednego inwestora celem uzyskania korzystniejszych warunków użytkowych, pod warunkiem zagospodarowania ich wg zasad określonych w ust.7
5. dopuszcza się realizację budynków gospodarczych parterowych lub garaży dla samochodów osobowych jako parterowych z zachowaniem ustaleń ust. 7 pkt.6, 7 i ust. 9 lokalizowanie tych obiektów na granicy działek jest możliwe jedynie pod warunkiem sąsiadowania z podobnym obiektem na działce sąsiedniej.
6. obsługę komunikacyjną dla terenów wymienionych w pkt.1 przewiduje się od ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1L1/2, 3L1/2, 2D1/2, 3D1/2, 4D1/2, 5D1/2, 6D1/2
7. Ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy :
 • rzut poziomy- prostokątny, z dopuszczeniem ryzalitów, ganków, werand itp.
 • kształt bryły budynku horyzontalny, dostosowany do lokalnych tradycji,
 • poziom posadowienia parteru budynków max. 90cm ponad poziom przyległego terenu,
 • maksymalna liczba kondygnacji zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji pełnych oraz 1 kondygnacji użytkowego poddasza, wysokość przyziemia do 3,00m. w świetle konstrukcji,
 • minimalna  liczba kondygnacji zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji pełnych. Dopuszcza się jednokondygnacyjną zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo- usługową jeśli jej przykrycie stanowi dach o spadku większym niż 30°.
 • dachy wysokie, symetryczne o kącie nachylenia połaci 37°- 50°, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi w kolorze czerwieni lub brązu, możliwe podpiwniczenie, układ kalenic równoległy do osi przyległych ulic dojazdowych,
 • dopuszcza się mniejsze nachylenie połaci dachowych powyżej 27°, w przypadku realizacji budynków jednokondygnacyjnych bez poddasza użytkowego,
8. Ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy gospodarczej.
 • ustala się max. wysokość zabudowy gospodarczej związanej z funkcją mieszkaniową od poziomu przyległego terenu do okapu 3,00m, do kalenicy 6,0m, oraz powierzchni zabudowy nie przekraczającej 60m?.
 • zakazuje się lokalizowania obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej nawet o minimalnej uciążliwości,
9. Min. 40% pow. działki należy pozostawić niezabudowaną i nieutwardzoną, pokrytą roślinnością jako powierzchnię aktywną przyrodniczo.
§ 16.1. Komunikacja- parametry techniczne ciągów komunikacyjnych:
9) Ustala się linie rozgraniczające drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5D1/2 w pasie o szerokości 10,0m. z jezdnią o szerokości 5,0m i jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5m, spadek poprzeczny jednostronny -1%, zakończoną placem manewrowym o wym. 12,0x12,0m. Obiekty budowlane należy posadawiać w odległości, co najmniej 8m od krawędzi jezdni.
§ 17.1. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
W celu technicznej obsługi planowanej zabudowy należy w projektowanych ulicach wybudować rozdzielcze sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i gazową i połączyć je z istniejącymi sieciami znajdującymi się na obrzeżach terenu. Natomiast projektowaną kanalizację należy przedłużyć poza granice obszaru objętego niniejszym Planem i połączyć z istniejącą kanalizacją w Wilkasach. Podłączenie projektowanych sieci do istniejących odbywać się będzie na warunkach wydanych przez zarządców tych sieci.
2. Wodociąg: 
 • Zasilanie w wodę odbywać będzie się z sieci wodociągowej znajdującej  się w zachodniej części wzdłuż  drogi do wsi Wilkasy.
 • W projektowanych ulicach ułożyć rozdzielczą sieć wodociągową  z rur PCV i połączyć z istniejącymi wodociągami.
 • Pod sieć wodociągową przeznaczono pas terenu znajdujący się pod chodnikami.
3. Kanalizacja sanitarna:
 • Ścieki bytowo - gospodarcze odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej znajdującej się w Wilkasach - poza granicami terenu opracowania.
 • Projektuje się kanalizację sanitarną wzdłuż wszystkich planowanych ulic. Kanały zlokalizowane są pod jezdnią. 
 • Ze względu na ukształtowanie terenu przewiduje się wybudowanie kilku przepompowni ścieków.
4. Kanalizacja deszczowa:
 • Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo.
5. Gaz:
 • Gaz może być dostarczany jedynie na cele bytowe tj. gotowania i podgrzewania wody.
 • Pod przyszły gazociąg rezerwuje się pas terenu pod chodnikami.
 • Planowany gazociąg będzie zasilany z istniejącej sieci gazowej znajdującej się w drodze w północnej granicy terenu opracowania.
6. Ogrzewanie:
 • Ogrzewanie w każdym budynku rozwiązać indywidualnie. Zalecane jest instalowanie kotłów opalanych olejem, gazem lub innym ekologicznym paliwem.

Lokalizacja:

 • ok. 8km od Giżycka;
 • położona w okolicach lasu;
 • jezioro Niegocin w odległości ok. 1,5 km;
 • sąsiednie działki: pola, łąki, pojedyncze zabudowania;
 • najbliższe zabudowania: ok. 100 m;

Stan prawny: 

 • Własność: tak;
 • Księga Wieczysta: tak;

Atrakcje okolicy:

 • Most obrotowy z XIX w. na Kanale Łuczańskim, jeden z dwóch tego typu mostów w Europie;
 • "Krzyż Brunona" -  wzniesiony w 1910 r. przez mieszkańców Giżycka żeliwny krzyż upamiętniający prawdopodobne miejsce męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu (1009 r.)  na wzgórzu nad Niegocinem;
 • Spytkowo k. Giżycka - "Indiańska Wioska" - plenerowe muzeum, gdzie prezentowanych jest ponad sto eksponatów obrazujących życie Indian z obszaru Wielkich Równin Ameryki Północnej;
 • Św. Lipka -  barokowa bazylika z sanktuarium maryjnym zwana "perłą baroku północnej Polski";

CENY DZIAŁEK:

dz. nr 1 o pow. 953 m2 - SPRZEDANE 

dz. nr 2 o pow. 857 m2 - SPRZEDANE 

dz. nr 3 o pow. 1056 m2 cena: 99.000 zł

dz nr 4 o pow. 1215 m2 cena:  114.000 złKONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku  ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN