NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI BUDOWLANE

gm. Wydminy k/Giżycka


JEDYNA TAKA OFERTA !!!

TWÓJ DOM NAD JEZIOREM I PRZY WYCIĄGU NARCIARSKIM!!! 

UWAGA: 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CENY NA DOGODNE RATY 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA INNE NIERUCHOMOŚCI LUB RUCHOMOŚCI


fot. z roku 2012

fot. z roku 2008

 

SUPERATRAKCJA OKOLICY: 

WYCIĄG NARCIARSKI (1km od działek) 

FOTOGALERIA mazury.info.pl

Z O.O SAFARI - park dzikich zwierząt - tuż przy działkach

fot. z roku 2012


DZIAŁKI NAD JEZIOREM 

działki z lotu ptaka- w centrum cypel - plaża - punkt widokowy
fot. z roku 2008

Teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego: 

UCHWAŁA Nr X/70/03 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 października 2003r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy letniskowej (mieszkalnej) w obrębie geodezyjnym (wieś (...)).

Rada Gminy w Wydminach uchwala, co następuje: 
 • Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy letniskowej (mieszkalnej) w obrębie geodezyjnym (..), przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, o następujących ustaleniach: 
widok na działki od strony jeziora
fot. z roku 2008
Rozdział I
Ustalenia ogólne
§1.
1. Ustalenia niniejszego planu dotyczą działki o nr ewidencyjnym (..).

2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
a) zmiana przeznaczenia terenu rolniczego na cele zabudowy letniskowej (mieszkalnej),
b) ustalenia zasad zagospodarowania terenu,

3. Przedmiotem ustaleń planu są :
a) tereny projektowanej zabudowy letniskowej (mieszkalnej), oznaczone na rysunku planu symbolami ML1, ML2, ML3, ML4, ML5, ML6,
b) tereny istniejących lasów i projektowanych zadrzewień, oznaczone symbolem RL1,
c) tereny projektowanych zadrzewień wzdłuż brzegu jeziora Bielskie, oznaczone symbolem RL2, RL3
d) tereny istniejącej zieleni naturalnej (łąkowej), oznaczone na rysunku planu symbolami ZN1, ZN2,
e) teren planowanej biologicznej oczyszczalni ścieków, oznaczony symbolem NO,
f) teren planowanego ujęcia wody, oznaczony symbolem WZ,
g) tereny komunikacyjne - drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe stanowiące dostęp do drogi publicznej, oznaczone symbolem KD,
h) uzbrojenie w infrastrukturę techniczną.

4. Zastosowane na rysunku planu oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:
a) granice terenu objętego planem,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
c) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy.

5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :
a) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach bądź różnych zasadach zagospodarowania,
b) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć żadna ściana budynku,
c) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię na której trzeba sytuować frontową elewację budynku.
fot. z roku 2012

Rozdział II
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu

  §2.
  1. Dla terenów objętych planem obowiązują zakazy dotyczące obszarów chronionego krajobrazu, w tym m.in. Zakaz lokalizowania obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.

  2. Sposób zagospodarowania terenu przyległego do wody winien uwzględniać nakazy wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne (Dz. U. z dnia 11 października 2001r).

  3. Ochrona środowiska przed odpadami realizowana będzie w ramach rozwiązań technicznych przewidzianych dla całej gminy.

  4. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych.

  5. Zaopatrzenie w ciepło projektowanych obiektów ze źródeł na paliwo ekologiczne z zakazem wyposażania projektowanych obiektów w lokale niskosprawne i zanieczyszczające środowisko kotłownie.

  6. Zabrania się realizacji obiektów uciążliwych, mogących powodować stałe lub okresowe uciążliwości spowodowane wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych i powierzchniowych oraz takich, których uciążliwość wykracza poza granice własnej działki.

  7. Ustala się dla całego obszaru objętego planem, dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku ustalony dla terenów turystyczno - wypoczynkowych poza miastem.

  8. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa odnośnie zachowania ładu przestrzennego, architektonicznego, ochrony wartości przyrodniczych.

  9. Wszelkie działania projektowe i realizacyjne zabezpieczające racjonalność i ład przestrzenny należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

  10. Forma budynków winna być kształtowana w nawiązaniu do architektury regionalnej.

Rozdział III
Ustalenia w zakresie ochrony dóbr kultury 
  §3.
  1. W celu ochrony dóbr kultury - wszelkie prace inwestycyjne muszą być wyprzedzone archeologicznym rozpoznaniem powierzchniowym terenu. Po przekazaniu wniosków z rozpoznania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, zostaną określone dalsze, szczegółowe warunki realizacji inwestycji. 
działki na sprzedaż
fot. z roku 2012
Rozdział IV
Ustalenia szczegółowe 
  §4
  1. Ustala się tereny planowanej zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 
  ML1, ML2, ML3, ML4 ML5, ML6.
  1) na wyznaczonych obszarach ustala się przeznaczenie podstawowe pod budynki związane z indywidualnym wypoczynkiem letnim, sezonowym lub całorocznym, a alternatywnie, zamiennie - pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną,
  2) dla terenów o których mowa w punkcie 4.1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu :
  a) powierzchnia wydzielonej działki przeznaczonej pod zabudowę, wg rysunku planu,
  b) minimum 70% powierzchni działki winno pozostać jako teren biologicznie czynny, 
  niezabudowany i nieutwardzony.
  c) na każdej wydzielonej działce przeznaczonej pod zabudowę lokalizuje się tylko jeden 
  budynek letniskowy lub mieszkalny, o powierzchni zabudowy do 150m2 z uwzględnieniem ustalonej na rysunku planu nieprzekraczalnej lub obowiązującej linii zabudowy, funkcję gospodarczo - garażową należy łączyć z podstawową bryłą budynku,
  d) ustala się wprowadzenie ujednoliconej  formy architektury budynków z zachowaniem 
  poniższych ustaleń :
  - wysokość budynków do 2 kondygnacji nadziemnych tj. parter i poddasze użytkowe, 
  - poziom posadowienia posadzki parteru nie wyżej niż 30cm w odniesieniu do najwyższego
  punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji, w przypadku różnicy wysokości w obrębie rzutu budynku większej niż 1m, należy tak kształtować budynek, aby 
  kondygnacja piwniczna nie była wyniesiona w żadnym punkcie na obwodzie budynku powyżej 1,20m,
  - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 35 - 45 stopni. W przypadku realizacji budynku bez poddasza użytkowego dopuszcza się zmniejszenie kąta nachylenia połaci dachowych, jednak nie mniej niż 27 stopni, dachy kryte dachówką ceramiczną, betonową w kolorze czerwieni lub brązu,
  - budynki winny charakteryzować się wysokimi walorami w zakresie formy i detalu 
  architektonicznego z zastosowaniem tradycyjnych naturalnych materiałów budowlanych,
  jak: kamień, cegła, dachówka, drewno ogrodzenia winny wtapiać się w krajobraz, nie zaleca się stosowania ogrodzeń pełnych i betonowych. Postuluje się ogrodzenia z żerdzi 
  drewnianych lub z siatki ukrytej w zieleni.
  3) na terenie oznaczonym symbolem ML6 zachowuje się istniejące zadrzewienia śródpolne, a istniejący zbiornik wody, jako byłe poidło bydła, może pozostać jako ogrodowe oczko
  wodne lub zostać zasypany.

  2. Ustala się teren planowanej plaży, przystani wodnej i kąpieliska - ogólnodostępnych, oznaczony na rysunku planu symbolem UI.
  1) dla terenu, o którym mowa w punkcie 2 ustala się :
  a) zachowuje się istniejący punkt widokowy,
  b) zachowuje się istniejącą zieleń.

  3. Ustala się tereny planowanych zadrzewień wzdłuż brzegu jeziora Bielskie, oznaczone symbolami RL1, RL2.
  1) dla terenów, o których mowa w punkcie 3, ustala się :
  - włączenie terenów planowanej zieleni do przeciwległych działek, przeznaczonych  pod 
  zabudowę letniskową (mieszkalną) z zakazem budowy ogrodzeń wewnątrz obszaru RL1,
   RL2,
  - brzeg jeziora Bielskiego winien pozostać ogólnodostępny, zakazuje się fragmentaryzacji 
  trzcin,
  - postuluje się wprowadzanie nasadzeń drzew i krzewów rodzimych gatunków, dostosowanych do warunków gruntowych,
  - zakazuje się wprowadzanie zabudowy kubaturowej,
  - dopuszcza się realizację małej architektury ogrodowej.

  4. Ustala się teren istniejącego lasu i upraw polowych, planowanych do zalesienia, oznaczony symbolem RL3.

  5. Ustala się teren istniejących upraw polowych do zalesienia, oznaczony symbolem RL4.

  6. Ustala się tereny istniejącej zieleni naturalnej, łąkowej do zachowania, oznaczone symbolami ZN1, ZN2.

  7. Ustala się teren planowanego ujęcia wody na potrzeby planowanej zabudowy letniskowej (mieszkalnej), oznaczony symbolem WZ.

  8. Ustala się teren planowanej biologicznej oczyszczalni ścieków, oznaczony symbolem NO.
  Oczyszczone ścieki odprowadzić do wód z zachowaniem obowiązujących przepisów szczególnych lub do ziemi z uwzględnieniem warunków geologiczno - gruntowych i przepisów szczególnych.

  9. Ustala się tereny dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami K, dla których postuluje się minimalną szerokość w liniach rozgraniczających minimum 6m oraz teren drogi dojazdowej, stanowiącej dostęp do drogi publicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KD o minimalnej szerokości  5,0m.

  plan zagosp. przestrzennego
Rozdział V
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
    
  §5
  1. Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie ścieków do planowanej biologicznej oczyszczalni ścieków. Oczyszczone ścieki odprowadzić do gruntu z uwzględnieniem warunków geologiczno - gruntowych lub do wód z zastosowaniem obowiązujących przepisów szczególnych.

  2. Zaopatrzenie w wodę - z projektowanego ujęcia wody, przy uwzględnieniu przepisów szczególnych.

  3. Doprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych obiektów należy realizować na podstawie warunków przyłączenia określonych przez ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko .
  a) przewiduje się że zasilanie w energię elektryczną terenów objętych niniejszym planem odbywać się będzie z projektowanej słupowej stacji transformatowej zasilanej napowietrzną linią SN15 kV od istniejącej linii Wydminy - Orzysz, odgałęzienie Skomack Mały przebiegającej w odległości około 1,3km od terenów objętych projektem. Poszczególne działki będą zasilane liniami napowietrznymi wyprowadzonymi z projektowanej stacji transformatowej i przyłączami zapowietrznymi lub kablowymi. Ostateczna ilość stacji transformatowych i typ linii nN zależeć będzie od zapotrzebowania mocy przez właścicieli poszczególnych obiektów.
  b) projektowany przebieg linii energetycznych i lokalizację stacji transformatowej przedstawiono na rysunku planu.

  4. Ogrzewanie planuje się w oparciu o własne, indywidualne kotłownie na paliwo ekologiczne oraz wkłady kominkowe opalane drewnem.

  5. Gromadzenie odpadów stałych w małych kontenerach i wywożenie we własnym zakresie na gminne wysypisko.

  6. Proponowane trasy uzbrojenia należy traktować jako orientacyjne, które mogą ulec zmianie na etapie realizacji projektu budowlanego.

  7. Dopuszcza się prowadzenie innych elementów uzbrojenia terenu w oparciu o obowiązujące przepisy bez konieczności wprowadzania zmian do planu.

  działki
  fot. z roku 2008

  8. W zakresie komunikacji :
  a) teren planowanej drogi dojazdowej, stanowiącej dostęp do drogi publicznej śladem istniejącej drogi do upraw polowych, musi zapewniać dojście i dojazd do działek budowlanych co najmniej w postaci ciągu pieszo - jezdnego i szerokości nie mniejszej niż 5m, umożliwiającej ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów,
  b) ustala się minimalną szerokość 6,0m - w liniach rozgraniczających planowanej drogi wewnętrznej i szerokość jezdni nie mniejszą niż 3,0m,
  c) zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach własnych działek przeznaczonych pod zabudowę letniskową,
  d) zakazuje się stosowania żużla na drogach i placach postojowych dla samochodów.

fot. z roku 2012
plan podziału na działki
fot. z roku 2008

 • Teren płaski nie wymaga niwelacji (lekkie wzniesienie działek względem jeziora).
 • Dojście do jeziora: własna linia brzegowa lub ogólnodostępna plaża.
 • Własność - TAK.
 • Wykonano podział geodezyjny. 


fot. z roku 2012

UZBROJENIE: 

 • Do każdej działki doprowadzono energię elektryczną na koszt obecnego właściciela działek (jedyny koszt po stronie nowego właściciela działki to założenie licznika). 
 • Do każdej działki doprowadzono wodociąg na koszt obecnego właściciela działek (kwestia przyłącza budynku do wodociągu w gestii nowego właściciela działki).
 • Do każdej działki doprowadzono kanalizację  - ekologiczna oczyszczalnia ścieków, na koszt obecnego właściciela działek (kwestia przyłącza budynku do kanalizacji w gestii nowego właściciela działki).
 • Dojazd: drogą utwardzoną (docelowo gminną).
 • W cenie nabycia działki wliczone jest ww. uzbrojenie doprowadzone do każdej działki (jedyny koszt po stronie właściciela to przyłącze do budynku). 

LOKALIZACJA:

 • ok. 30km od Giżycka
 • Gmina Wydminy - ok. 10km .
 • Jezioro należy do zbiorników bardzo czystych, tworzy kompleks 3 jezior.
 • jezioro: ze strefą ciszy.

DZIAŁKA -UDOGODNIENIA:

 • duża powierzchnia do zagospodarowania.
 • rozległy widok na jezioro i okolicę.
 • widok: jezioro.
 • istnieją tu doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, wędkarstwa oraz turystyki pieszej i rowerowej. 
 • po sąsiedzku ok. 1km znajduje się Pensjonat, z zorganizowanym kąpieliskiem, wypożyczalnią sprzętu wodnego. 
 • właściciele Pensjonatu organizują polowania, wspólne ogniska i zabawy. 

ATRAKCJE OKOLICY:

JEZIORO BIELSKIE:

 • długość 1850m.
 • szerokość waha się pomiędzy 100 a 300 metrów - 550m max. 
 • pow. 60ha.
 • głębokość do 30m. śr. 7,2m 
 • jezioro bardzo czyste - przejrzystość wody na 8-10 metrow. 
 • Jezioro jest w dzierżawie. 
 • Ryby w jeziorze to: miętus, płoć, krasnopiórka, sum, sielawa, szczupak, okoń, karp.


Ceny:

działki bez linii brzegowej (druga linia) (z widokiem na staw)- dostęp do jeziora poprzez plażę dz. nr 298:

UWAGA: 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA CENY NA DOGODNE RATY 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA INNE NIERUCHOMOŚCI LUB RUCHOMOŚCI

Nr działki   / powierzchnia / cena /  100zł za 1m2
Działki sprzedane - na czerwono / 
 • Nr działki 299 o pow. 1557m2 - 155.700zł 
 • Nr działki 300  o pow. 1741 - SPRZEDANE 
 • Nr działki 301 o pow. 1798m2 - 179.800zł 
 • Nr działki 314 o pow. 2066m2 - 206.600zł 
 • Nr działki 315 o pow. 1499 - SPRZEDANE 
 • Nr działki 316 o pow. 1118m2 - 111.800zł 
 • Nr działki 317 o pow. 1812m2 - 181.200zł 
 • Nr działki 318 o pow. 2155m2 - 215.500zł 
 • Nr działki 319 o pow. 1945m2 - 194.500zł 
 • Nr działki 320 o pow. 1670m2 - 167.000zł 
 • Nr działki 321 o pow. 1587m2 - 158.700zł 
 • Nr działki 322 o pow. 1567m2 - 156.700zł 
 • Nr działki 323 o pow. 1516m2 - 151.600zł 
 • Nr działki 326 o pow. 1888m2 - 188.800zł 
 • Nr działki 327 o pow. 1728m2 - 172.800zł 
 • Nr działki 328 o pow. 2193m2 - 219.300zł 

Możliwość negocjacji cen ! 

plan podziału na wszystkie działki

działki z linią brzegową (pierwsza linia):

Działki sprzedane - na czerwono 

Nr działki /  pow. /  cena  / 120zl za 1m2

 • 293   2564  SPRZEDANE
 • 294   1964  SPRZEDANE 
 • 295   2033  SPRZEDANE 
 • 296   2750  SPRZEDANE 
 • 297   4974  SPRZEDANE 
 • 298   4155 - ogólnodostępna plaża, przystań, kąpielisko, z punktem widokowym (nie przewiduje sie sprzedaży).   
 • 302   3867  464.040zł
 • 303   2130  SPRZEDANE 
 • 304   3584  SPRZEDANE
 • 305   2453  SPRZEDANE
 • 306   2319  SPRZEDANE 
 • 307   2105  SPRZEDANE 
 • 308   2358  SPRZEDANE 
 • 309   3254  390.480zł
 • 310   3690  SPRZEDANE 
 • 311   4239  SPRZEDANE 
 • 312   3020  SPRZEDANE
 • 313   3230  SPRZEDANE 
mapa działek SPRZEDANE pierwsza liniaKONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od ponad 10 lat ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl 

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom. 


powrót do strony biura MBN