NA SPRZEDAŻ 

działki z prawem zabudowy

w gminie Świętajno 

z linią brzegową - jezioro Dudeckie.Na sprzedaż dwie działki o powierzchni 5000m2 każda; 

Obie działki z linią brzegową (jez. Dudeckie); 

 • Na obu działkach istnieje możliwość budowy budynku rekreacyjno - wypoczynkowego  - dopuszcza się zmianę użytkowania budynku na mieszkalny jednorodzinny bez wprowadzania zmian adaptacyjnych w przypadku stałego zamieszkania i stałego w nim zameldowania; 

powierzchnia: 

 • działka nr 1:  5.000,00m2 (pól hektara);
 • działka nr 2:  5.000,00m2 (pól hektara);
 • kształt: regularny, zbliżony do prostokąta;
 • teren płaski;
 • zadrzewienia wzdłuż linii brzegowej;
 • w kompleksie działek rekreacyjnych oraz terenów rolnych;
 • własna linia brzegowa ok. 30 metrów każda działka; 
 • teren łagodnie opada w stronę jeziora;
 • najbliższe zabudowania całoroczne w odległości ok. 400m;
 • dojazd: utwardzona droga gminna ok. 1km;
 • odcinek drogi wewnętrznej ok. 100m do urządzenia;

Przeznaczenie działek:

 • uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym, działka mieści się w obszarach oznaczonych symbolami
 • 5MNr - jako teren  zabudowy rekreacyjno - wypoczynkowej - (część działki od strony drogi), 
 • 4R -  jako teren w użytkowaniu rolniczym - (część działki między jeziorem a terenem pod zabudowę), 

  Fragmenty planu:

1. Na każdej wyznaczonej działce w konturach oznaczonych na rysunku planu symbolem MNr, planuje się przeznaczenie podstawowe terenu pod rekreację indywidualną z dopuszczeniem budowy budynku rekreacyjno - wypoczynkowego dla jednej rodziny:
A) budynek realizowany w zabudowie wolno stojącej;
B) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
C) wysokość budynku do dwóch kondygnacji naziemnych łącznie z poddaszem użytkowym
D) dach dwuspadowy z dopuszczeniem wielospadowego z wyraźnie zarysowaną podstawową kalenicą dachu;
E) połać dachu o kącie nachylenia 40 - 50 stopni;
F) pokrycie dachówka w kolorze ceglastym;
G) poziom posadowienia parteru 0,50m nad poziom projektowany;
H) zakaz znacznej niwelacji terenu;
I) szerokość elewacji frontowej od 8 do 12 metrów;
J) wysokość okapu dachu w stosunku do poziomu posadowienia parteru do 3,5m;

2. Dopuszcza się możliwość garaży jako obiektów wbudowanych i przybudowanych do budynku pod warunkiem, że będzie on kompozycyjnie uzupełniać obiekt główny;

3. Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni ogólnej działki maksymalnie do 0,20;

4. Powierzchnia biologicznie czynna winna stanowić 60-70% powierzchni ogólnej działki;

5. Dopuszcza się zmianę użytkowania budynku na mieszkalny jednorodzinny bez wprowadzania zmian adaptacyjnych w przypadku stałego zamieszkania i stałego w nim zameldowania.

6. Wszystkie działki budowlane  w tym budowle i budynki muszą być wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej w stopniu wystarczającym do obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania terenu, z warunkiem przyłączenia do zbiorczej sieci wodno-kanalizacyjnej.


Uzbrojenie:

 • Woda: wodociąg gminny - konieczność doprowadzenia wodociągu do działki i wykonania przyłącza;
 • Prąd: linia podziemna w pasie drogi gminnej w odległości ok. 50m od działki;
 • Odprowadzanie ścieków - kanalizacja: brak, konieczność zaprojektowania i wykonania szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce, do momentu wybudowania kanalizacji gminnej;

Lokalizacja: 

 • Gmina Świętajno, powiat olecki;
 • Około 55 km od Giżycka, ok. 11 km od Olecka, ok. 30km od Ełku;

Okolica: 

 • Inne działki pod  zabudowę domami letniskowymi, siedliska rolnicze; 
 • Najbliższe zabudowania ok. 30m;
 • Dojazd: asfalt i ok. 3,5 km drogą utwardzoną; 
 • Odległość od jezior: 0m;

Stan prawny:

 • Własność: TAK; 
 • Księga Wieczysta: TAK;
 • wraz z działką nabywa się udział w działce stanowiącą drogę wewnętrzną;

Atrakcje okolicy:

 • Olecko - Budynek starostwa powiatowego (1897) W miejscu XVII-wiecznego zamku budynek starostwa powiatowego (1897), obecnie szkoła.
 • Olecko - Neogotycki kościół Podwyższenia Krzyża Świętego wybudowano w latach1859-1861. Wieżę dobudowano w 1920 roku. Jest to najstarszy kościół w Olecku, mieści się przy ulicy Zamkowej 6. Kościół poświęcono 1 grudnia1861 r. Konsekracja odbyła się w roku 1862, natomiast prawa parafialne kościół w Olecku otrzymał w 1871 r.
 • Parki dworskie w Rogowszczyźnie i w Cichem, 
 • Pałac w Dunajku, 
 • Dworek w Kijach, 
 • XVII-wieczny kościół w Cichem i w Świętajnie.
 • Jezioro Dudeckie 

 • znajduje się na terenie Pojezierza Ełckiego. Jest to zbiornik o powierzchni około 1,28 km2 i eliptycznym kształcie. Głębokość 9,5m. Linia brzegowa akwenu jest słabo rozwinięta, porośnięta trzciną, sitowiem i tatarakiem. Zbiornik otoczony jest nieużytkami, polami oraz łąkami. Na jeziorze znajdują się cztery wyspy, których łączna powierzchnia wynosi 2,5 hektara. Istnieją dwa małe odpływy. Od północnej strony z jeziora Zajdy, a z południa z jeziora Kukowino oraz odpływ do jeziora Dworackiego. Otoczone jest użytkami rolnymi, z południowo-zachodniej strony rozpościera się wieś Zabielne. Roślinność wynurzona zajmuje 8,2 ha oraz 80% linii brzegowej i składa się w przeważającej części z trzciny, w mniejszej ilości występuje sitowie i tatarak.

Cena: 

działka nr 1:  150.000PLN

NOWA CENA: 135.000zł

działka nr 2:  150.000PLN

NOWA CENA: 135.000zł


Pośrednik odpowiedzialny zawodowo: Cezary Pstrak 
Licencja pośrednika nr 2702

KONTAKT:

Mazurskie Biuro Nieruchomości 
licencjonowani pośrednicy 
Sobolewski & Pstrak 
Najlepsze nieruchomości od ponad 10 lat ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
Pon. - Pt. 9.00 - 17.00 
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom. 


powrót do strony biura MBN