Czarter jachtów na Mazurach - mazury.info.pl - Mazury czekają!
.
ZOBACZ TEŻ...
 • CZARTERY JACHTÓW
 • SPRZEDAM JACHT
 • WINDSURFING
 • USŁUGI ŻEGLARSKIE
 • PORTY JACHTOWE
 • REJSY I SZKOLENIA
 • JACHTY MOTOROWE

 • .
  WARTO WIEDZIEĆ...
 • INFORMACJE PRAKTYCZNE
 • ATRAKCJE NA MAZURACH

 • .
  STRONA GŁÓWNA
 • mazury.info.pl

 • .

  Czartery Jachtów na Mazurach
  W S Z Y S T K I E     M A Z U R S K I E     C Z A R T E R Y     N A     J E D N E J     S T R O N I E
  .
  Aktywny wypoczynek zdobywa sobie coraz więcej zwolenników. Niektórzy po wielu latach wracają na Mazury, inni dopiero zaczynają swoją przygodę z żeglarstwem śródlądowym. Nie wszyscy są na bieżąco z nowościami na rynku jachtowym; początkujący mają problem - jak zacząć. Dla tych wszystkich żeglarzy przygotowalimy niniejszą stronę. Znajdziecie Państwo tu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące czarteru jachtów na Mazurach. Zachód słońca

  Czarter jachtu - FAQ

  FAQ w internetowym slangu oznacza odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - z ang. Frequently Asked Questions

  PRZYKŁADOWE

  OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA

  JACHTÓW ŚRÓDLĄDOWYCH

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

  1. Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych, zwane dalej o.w.u., mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjną, zwany dalej PZU S.A., z osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, eksploatującymi na podstawie tytułu prawnego jachty przeznaczone do uprawiania śródlądowej żeglugi turystycznej i sportowej - zwanymi dalej Ubezpieczającym.

  2. W ramach niniejszych o.w.u PZU S.A. obejmuje kompleksowym ubezpieczeniem jachty zarejestrowane we właściwych organach rejestrowych, w klubach sportowych albo innych jednostkach organizacyjnych i dopuszczone do żeglugi śródlądowej i/lub morskiej żeglugi przybrzeżnej przez właściwe władze żeglugowe oraz sprzęt wodny.

  3. Umowami ubezpieczenia na podstawie niniejszych o.w.u. objęte mogą być również statki żeglugi śródlądowej użytkowane w celach innych niż uprawianie śródlądowej żeglugi turystycznej i sportowej. Do umów tych stosuje się dodatkowe warunki szczególne.

  4. PZU S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową jachty śródlądowe oraz sprzęt wodny podczas ich eksploatacji na akwenach śródlądowych RP lub morskich wodach wewnętrznych i przybrzeżnych RP, w okresie wyłączenia z eksploatacji jak również podczas transportu lądowego na obszarze RP.

  5. Użyte w niniejszych o.w.u. określenia oznaczają:

  1)  Ubezpieczający - osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zawierającą umowę ubezpieczenia;

  2)  Ubezpieczony - osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia;

  3)  jacht - statek o napędzie żaglowym, żaglowo-motorowym albo motorowym przeznaczony do uprawiania śródlądowej żeglugi turystycznej i sportowej. Za jacht uważa się również skuter wodny, łódź pneumatyczną i poduszkowiec;

  4)  sprzęt wodny - deski surfingowe, windsurfingowe, rowery wodne, łodzie wiosłowe, kajaki i pontony itp.;

  5)  standardowe wyposażenie jachtu - wyposażenie pokładowe, sygnalizacyjne, nawigacyjne, kotwiczne, ratunkowe i przeciwpożarowe określone w dokumencie rejestracji lub świadectwie zdolności żeglugowej;

  6)  dokumenty bezpieczeństwa - dokument rejestracyjny, świadectwo zdolności żeglugowej lub inny dokument stwierdzający, że jacht spełnia określone przepisami wymagania w zakresie budowy i bezpieczeństwa wystawiony przez uprawnione ograny;

  7)  okres eksploatacji - okres pływania na wodach śródlądowych i morskich wodach wewnętrznych i przybrzeżnych RP, czas towarzyszenia (asysty), holowania oraz wodowania, podnoszenia z wody, postoju w portach, stanicach, przystaniach;

  8)  okres wyłączenia z eksploatacji - okres przechowywania w zimowiskach, warsztatach naprawczych, stoczniach remontowych lub w innych przeznaczonych do tego celu i należycie zabezpieczonych pomieszczeniach lub miejscach przechowywania;

  9)  postój - czasowe zatrzymanie jachtu w porcie, przystani lub innym przeznaczonym do tego celu miejscu w okresie jego eksploatacji;

  10)  należyte zabezpieczenie jachtu przed kradzieżą w okresie eksploatacji:

  a)  umieszczenie jachtu na terenie dozorowanym przez całą dobę,

  b)  przymocowanie jachtu do stałego elementu na lądzie w sposób uniemożliwiający wyprowadzenie jachtu z miejsca postoju przez osoby nieupoważnione bez użycia narzędzi, z zastosowaniem linki stalowej albo łańcucha o grubości co najmniej 8 mm zamkniętych na kłódkę wielozastawkową,

  c)  przymocowanie silnika przyczepnego do konstrukcji jachtu przystosowaną do tego celu kłódką albo linką stalową o grubości co najmniej 8 mm i zamknięcie tej linki na kłódkę wielozastawkową,

  d)  uruchomienie urządzenia odcinającego dopływ paliwa do silnika - w przypadku jachtu o napędzie motorowym (żaglowo-motorowym) wyposażonym w takie urządzenie,

  e)  zamknięcie kabiny jachtu na zamek wielozastawkowy;

  11)  należyte zabezpieczenie jachtu przed kradzieżą w okresie wyłączenia z eksploatacji - umieszczenie jachtu wraz z silnikiem przyczepnym i osprzętem w jednym z następujących miejsc przechowywania:

  a)  w pomieszczeniu posiadającym konstrukcję niemożliwą do zdemontowania, bez równoczesnego jej zniszczenia przy użyciu narzędzi, w którym:

  i. zabezpieczenia otworów, przez które możliwy byłby dostęp do ubezpieczonego mienia są tak skonstruowane, osadzone i zamknięte, że ich pokonanie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły i narzędzi,

  ii. wszystkie drzwi zewnętrzne są zamknięte na zamek wielozastawkowy albo jeżeli ze względów konstrukcyjnych stosowanie zamków nie jest możliwe - co najmniej na kłódkę wielozastawkową,

  iii.  drzwi dwuskrzydłowe posiadają jedno skrzydło unieruchomione u góry i u dołu przy pomocy blokad zainstalowanych od wewnątrz pomieszczenia,

  iv. drzwi oszklone są zaopatrzone w zamki, których nie można otworzyć bez klucza przez otwór wybity w szybie,

  v.  wszystkie oszklone otwory zewnętrzne, drzwi oraz okna są zabezpieczone dodatkowo osłoną mechaniczną w postaci krat, żaluzji lub okiennic. Osłony mechaniczne są takiej konstrukcji, tak założone i zamknięte, że przedostanie się do wnętrza pomieszczenia nie jest możliwe bez uprzedniego ich uszkodzenia przy pomocy narzędzi 

  albo

  b) na terenie ogrodzonym, zamkniętym, całodobowo dozorowanym i oświetlonym w porze nocnej, z tym że silnik przyczepny i osprzęt należy przechowywać w kabinie jachtu zamkniętej na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy.

  12)  zamek wielozastawkowy - zamek posiadający przynajmniej dwie ruchome zastawki służące do blokowania zasuwki zamka;

  13)  ogień - ogień, który przedostał się poza palenisko albo powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile;

  14)  piorun - gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na przedmiot ubezpieczenia, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia;

  15)  wybuch - gwałtowne zmiany stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za spowodowaną wybuchem jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Za spowodowane przez wybuch uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;

  16)  huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/sek ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW);

  17)  sztorm - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,2 m/sek. ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW);

  18)  deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW w miejscu szkody, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego;

  19) siła wyższa - działanie sił przyrody np. sztorm, huragan, uderzenie pioruna;

  20) kradzież - zabór mienia po uprzednim pokonaniu należytych zabezpieczeń za pomocą narzędzi;

  21)  rabunek - zabór ubezpieczonego mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnionej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia;

  22)  nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie zaistniałe podczas rejsu wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

  Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zwichnięcie stawów lub naderwanie ścięgien spowodowane nagłym napięciem mięśni, jeżeli zdarzenia te miały miejsce w okresie eksploatacji jachtu albo sprzętu wodnego;

  23)  transport lądowy- przewóz jachtu z/do miejsca przechowywania/postoju, miejsca pływania lub wykonywania naprawy powypadkowej - po załadunku na środek transportu;

  24)  wypadek drogowy - kolizję środka transportu przewożącego jacht z innym środkiem transportu, osobami, zwierzętami, przedmiotami a także wywrócenie się środka transportu albo jego zatonięcie;

  25)  wartość rzeczywista - wartość przedmiotu ubezpieczenia po uwzględnieniu stopnia zużycia;

  26)  strata całkowita rzeczywista - kradzież, rabunek, zatonięcie lub całkowite zniszczenie jachtu z dodatkowym wyposażeniem, silnikiem i osprzętem lub sprzętu wodnego;

  27)  strata całkowita konstruktywna - szkodę, której koszt naprawy powypadkowej przekroczył albo jest równy sumie ubezpieczenia przedmiotu objętego ochroną;

  28)  franszyza redukcyjna - z góry określoną część szkody, o którą PZU S.A. obniża odszkodowanie.

  PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

  § 2

  1. W ramach umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie niniejszych o.w.u. PZU S.A. udziela kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyk wymienionych w §§ 4, 5, 6 i 7 związanych z posiadaniem jachtów śródlądowych oraz sprzętu wodnego, uprawianiem na nich turystyki i sportu rekreacyjnego oraz używaniem do celów szkoleniowych.

  2. Na wniosek Ubezpieczającego i za odrębną składką jachty oraz sprzęt wodny mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową również na czas udziału w regatach lub innych imprezach sportowych.

  3. Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

  A. Jachty i sprzęt wodny od ryzyka uszkodzenia, zniszczenia i utraty 
  (UBEZPIECZENIE JACHT-CASCO), 

  B. Odpowiedzialność cywilną posiadacza/ kierownika/użytkownika jachtu i/lub sprzętu wodnego wobec osób trzecich innych niż załoga/współużytkownik sprzętu (UBEZPIECZENIE OC UŻYTKOWNIKA),

  C. Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierownika i członków załogi/ użytkownika sprzętu wodnego (UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NW)),

  D. Rzeczy osobiste kierownika i członków załogi/użytkownika sprzętu wodnego (UBEZPIECZENIE RZECZY OSOBISTYCH).

  4.  Z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia PZU S.A. wypłaca odszkodowania i świadczenia za szkody rzeczowe i osobowe, w granicach sum ubezpieczenia określonych w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia dla każdego z ubezpieczeń wymienionych w ust. 3.

  5.  W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający, za zgoda PZU S.A., może podwyższyć sumę ubezpieczenia. Podwyższenie sumy pociąga za sobą opłatę dodatkowej składki liczonej począwszy od dnia dokonania zmiany.

  6.  Za szkody powstałe do dnia następnego po zmianie sumy ubezpieczenia, PZU S.A. ponosi odpowiedzialność na warunkach umowy dotychczasowej.

  7.  PZU S.A. pokrywa również w granicach sumy ubezpieczenia jacht-casco:

  1)  koszty mające na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, poniesione w związku z zaistniałym zdarzeniem objętym ubezpieczeniem,

  2)  w wysokości 10 % sumy ubezpieczenia jacht-casco uzasadnione koszty:

  a)  awaryjnego holowania lub transportu uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia z miejsca wypadku, do i z miejsca naprawy, o ile poniesione były w związku ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem,

  b) oględzin kadłuba po utknięciu na mieliźnie,

  c)  ustalenia rozmiarów i okoliczności szkody, jeżeli poniesione były za zgodą PZU S.A.,

  d) obrony prawnej i sądowej, jeżeli poniesione były za zgodą PZU S.A..

  8. Wypłacone kwoty tytułem zwrotu kosztów określonych w ust. 7 powodują zmniejszenie sumy ubezpieczenia jacht-casco.

  WYŁĄCZENIA OGÓLNE ODPOWIEDZIALNOŚCI PZU S.A. 

  § 3

  1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych:

  1)  z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub użytkownika,

  2)  w czasie eksploatacji jachtu lub sprzętu wodnego niezgodnie z przeznaczeniem, 

  3)  w czasie eksploatacji jachtu bez ważnych dokumentów bezpieczeństwa,

  4)  podczas kierowania jachtem przez osobę nie upoważnioną lub nie posiadającą uprawnień żeglarskich/motorowodnych określonych w przepisach regulujących zasady żeglugi śródlądowej,

  5) podczas prowadzenia jachtu (wykonywania funkcji sternika) przez osobę nie posiadającą wymaganych przepisami uprawnień, chyba że szkoda powstała w czasie używania jachtu do celów szkoleniowych pod nadzorem instruktora,

  6) wskutek działania lub zaniechania kierownika lub członków załogi jachtu albo użytkownika sprzętu wodnego będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub leków psychotropowych,

  2.  Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również:

  1)  utraconych korzyści oraz kar, grzywien itp. nałożonych na Ubezpieczającego, użytkownika/kierownika jachtu lub członków załogi,

  2)  szkód w środkach płatniczych, papierach wartościowych, biżuterii, dokumentach, zbiorach filatelistycznych, numizmatycznych i innych przedmiotach o wartości szczególnej lub kolekcjonerskiej.

  3. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane:

  1)  działaniami wojennymi, wojną domową, zamieszkami społecznymi, sabotażem, strajkami, manewrami lub operacjami wojskowymi,

  2)  konfiskatą, aresztem bądź zatrzymaniem jachtu przez uprawnione organy,

  3)  aktami terroryzmu,

  4)  oddziaływaniem energii jądrowej i zanieczyszczeniem środowiska.

  A. UBEZPIECZENIE JACHT-CASCO

  § 4

  1.  Przedmiotem ubezpieczenia jacht-casco są wszelkiego rodzaju jachty śródlądowe wraz ze standardowym wyposażeniem i osprzętem oraz silnikiem zamontowanym na stałe a także sprzęt wodny.

  2.  Ponadstandardowe wyposażenie zamontowane na jachcie oraz silnik przyczepny (zaburtowy) mogą być objęte ubezpieczeniem na podstawie wniosku Ubezpieczającego zawierającego oddzielnie zadeklarowane wartości tego wyposażenia i/lub silnika przyczepnego.

  3.  Ubezpieczenie jachtu może być zawarte w zakresie podstawowym, rozszerzonym albo pełnym.

  4.  Ubezpieczenie sprzętu wodnego może być zawarte w zakresie podstawowym albo rozszerzonym o zdarzenia podczas transportu wymienione w ust. 8 pkt. 1 (wariant I).

  5.  Ubezpieczenie jachtu i sprzętu wodnego na czas udziału w regatach lub innych imprezach sportowych pokrywa szkody powstałe wyłącznie w czasie uczestniczenia w regatach /imprezach sportowych w następstwie zdarzeń objętych podstawowym zakresem ubezpieczenia jacht-casco, wymienionych w ust. 6 pkt. 1 - 10 i ust. 7.

  6.  Podstawowy zakres ubezpieczenia jacht- casco obejmuje szkody powstałe wskutek:

  1) czynności wykonywanych w czasie otaklowywania albo roztaklowywania jachtu, 

  2) wywrócenia się lub zatonięcia jachtu lub sprzętu wodnego,

  3) utknięcia na mieliźnie, wejścia na ląd lub przeszkodę podwodną,

  4) kolizji z inną jednostką pływającą,

  5) uderzenia o nabrzeże lub inne obiekty stałe lub pływające w okresie eksploatacji jachtu lub sprzętu wodnego na akwenach wodnych,

  6) ognia,

  7) upadku statku powietrznego lub przedmiotów z jego pokładu,

  8) siły wyższej,

  9) wybuchu,

  10)  działania fali wywołanej nadmierną szybkością przechodzących jednostek pływających (kolizja bez kontaktu),

  11)  umyślnego uszkodzenia jachtu oraz sprzętu wodnego przez osoby trzecie podczas postoju jachtu w miejscu strzeżonym lub przechowywania jachtu w należycie zabezpieczonym pomieszczeniu. 

  7.  PZU S.A. odpowiada również za szkody będące następstwem wszelkiego rodzaju ukrytych wad kadłuba, silnika lub osprzętu jachtu, z wyłączeniem kosztów naprawy lub wymiany części wadliwych.

  8.  Rozszerzony zakres ubezpieczenia jacht-casco obejmuje szkody będące następstwem zdarzeń wymienionych w ust. 6 i 7 (zakres podstawowy) oraz szkody powstałe:

  1) I wariant - podczas transportu lądowego - wskutek wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportowy oraz ognia, uderzenia pioruna, huraganu, deszczu nawalnego, pod warunkiem, że jacht lub sprzęt wodny przewożony był na odpowiednim środku transportowym i właściwie zabezpieczony przed uszkodzeniem,

  2) II wariant - wskutek kradzieży lub rabunku jachtu oraz wyposażenia i osprzętu pod warunkiem, należytego zabezpieczenia przed kradzieżą zdefiniowanego w § 1 ust.5 pkt. 10 i 11.

  9.  Pełny zakres ubezpieczenia jacht-casco obejmuje szkody będące następstwem zdarzeń wymienionych w ust. 6 i 7, powstałe podczas transportu lądowego oraz wskutek kradzieży lub rabunku w okolicznościach określonych w ust.8.

  10.  W trakcie trwania umowy ubezpieczenia możliwe jest rozszerzenie zakresu zawartego ubezpieczenia, pod warunkiem przedstawienia ubezpieczonej jednostki do oględzin przedstawicielowi PZU S.A. i opłacenia dodatkowej składki.

  11.  PZU S.A. wypłaca odszkodowanie za szkodę całkowitą lub szkodę częściową jachtu lub sprzętu wodnego w kwocie odpowiadającej wysokości szkody w granicach określonych w polisie sum ubezpieczenia, przy czym:

  1) sumą ubezpieczenia jachtu jest zadeklarowana przez Ubezpieczającego we wniosku wartość rzeczywista jachtu wraz ze standardowym wyposażeniem i osprzętem,

  2) sumą ubezpieczenia sprzętu wodnego jest zadeklarowana przez Ubezpieczającego we wniosku wartość rzeczywista sprzętu,

  3) sumą ubezpieczenia wyposażenia ponadstandardowego jest zadeklarowana we wniosku oddzielnie wartość rzeczywista tego wyposażenia,

  4) sumą ubezpieczenia silnika przyczepnego jest zadeklarowana we wniosku oddzielnie jego wartość rzeczywista.

  12.  Zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 odszkodowanie za szkodę całkowitą wypłaca się w przypadku:

  1) straty całkowitej rzeczywistej - w wysokości sumy ubezpieczenia nie większej niż wartość rzeczywista przedmiotu ubezpieczenia,

  2) straty całkowitej konstruktywnej - w wysokości sumy ubezpieczenia pomniejszonej o wartość sprzedażną pozostałości.

  13. Odszkodowanie za szkodę częściową ustala się na podstawie rachunków za przeprowadzoną naprawę lub na podstawie przedstawionej przez Ubezpieczającego kalkulacji kosztów naprawy w zakresie uszkodzeń stwierdzonych w protokóle powypadkowym sporządzonym przez PZU S.A. albo na jego zlecenie przez niezależnego eksperta. Rachunki i kalkulacja kosztów podlegają weryfikacji przez PZU S.A. co do wysokości kosztów związanych z zakresem robót i zużytymi materiałami.

  14.  W razie sporu co do zakresu szkody i wysokości odszkodowania każda ze stron umowy ubezpieczenia pokrywa wynagrodzenie powołanego przez siebie eksperta, a koszty powołanego wspólnie eksperta strony pokrywają w równych częściach.

  15.  W każdej szkodzie całkowitej powstałej w wyniku kradzieży i w każdej szkodzie częściowej stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w polisie, chyba że została wykupiona. Franszyza nie ma zastosowania do kosztów określonych w § 2 ust.7 oraz straty całkowitej powstałej z innych przyczyn niż kradzież.

  16.  W razie niezadziałania w czasie szkody zabezpieczenia pozwalającego na szybką lokalizację skradzionego przedmiotu ubezpieczenia, za które udzielono zniżki składki, PZU S.A. może pomniejszyć odszkodowanie o taki procent jaki zastosowano przy obniżce składki.

  17.  Każde wypłacone odszkodowanie zmniejsza sumę ubezpieczenia. Uzupełnienie sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia następuje na wniosek Ubezpieczającego jednocześnie z opłaceniem, ustalonej z PZU S.A., dodatkowej składki liczonej za okres od daty wypłacenia odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia określonego w polisie.

  18.  Jeżeli zadeklarowana przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia jest niższa od rzeczywistej wartości przedmiotu ubezpieczenia (tzw. niedoubezpieczenie) PZU S.A. odpowiada za szkody częściowe w takim stosunku, w jakim pozostaje suma ubezpieczenia do rzeczywistej wartości ubezpieczonego przedmiotu.

  19.  Jeżeli zadeklarowana przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia jest wyższa od rzeczywistej wartości przedmiotu ubezpieczenia, PZU S.A. odpowiada tylko do rzeczywistej wartości ubezpieczonego przedmiotu z dnia ustalania odszkodowania.

  20.  PZU S.A. nie odpowiada za szkody:

  1)  będące skutkiem naturalnego zużycia,

  2)  w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, akumulatorach oraz ich połączeniach, chyba że szkoda powstała w następstwie przyczyn wymienionych w ust. 6 - 8,

  3)  w żaglach i pokrowcach ochronnych uszkodzonych przez wiatr lub zerwanych w czasie zakładania/składania, chyba że szkoda była następstwem złamania elementów, do których żagle były zamocowane,

  4)  dotyczące straty kotwic, chyba że szkoda powstała na skutek kradzieży bądź rabunku jachtu albo awaryjnego użycia kotwic w przypadku utknięcia jachtu na mieliźnie,

  5)  wynikłe z wady konstrukcyjnej spowodowanej, zmianami w konstrukcji przedmiotu ubezpieczenia dokonanymi bez opinii rzeczoznawcy lub klasyfikatora,

  6)  powstałe wskutek nie zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia przed działaniem sił przyrody, w tym mrozu i korozji,

  7)  powstałe wskutek działania szkodników,

  8)  powstałe wskutek kradzieży podczas przechowywania jachtu na wózku transportowym poza miejscem stałego dozoru,

  9)  powstałe wskutek kradzieży jachtu w czasie transportu podczas postoju w miejscach i na parkingach niestrzeżonych, chyba że przyczyną postoju była szkoda powstała w bezpośrednim następstwie wypadku jakiemu uległ środek transportu a fakt ten zostanie bezspornie udowodniony, łącznie z brakiem możliwości zabezpieczenia miejsca szkody,

  10)  powstałe w wyniku otworzenia zamka lub kłódki kluczem podrobionym lub innym narzędziem bez równoczesnego zniszczenia elementów mechanizmu zamykającego,

  11)  powstałe wskutek kradzieży sprzętu wodnego.

  B. UBEZPIECZENIE OC UŻYTKOWNIKA 

  § 5

  1.  W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkownika PZU S.A. wypłaca odszkodowanie, do którego kierownik jachtu lub użytkownik sprzętu wodnego zobowiązany jest z mocy prawa z tytułu szkód na osobie i/lub w mieniu wyrządzonych osobom trzecim w związku z eksploatacją przedmiotu ubezpieczenia.

  2.  PZU S.A. ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej kierownika jachtu lub użytkownika sprzętu wodnego, do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia.

  3.  W każdej szkodzie rzeczowej stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w polisie, chyba że franszyza została wykupiona.

  4.  Każde wypłacone odszkodowanie zmniejsza sumę ubezpieczenia aż do jej wyczerpania.

  5.  Ochrona ubezpieczeniowa PZU S.A. nie obejmuje odpowiedzialności za szkody:

  1)  doznane przez kierownika i członków załogi,

  2)  wyrządzone osobom:

  a)  zatrudnionym przez posiadacza lub użytkownika/kierownika jachtu lub sprzętu wodnego w czasie wykonywania przez nie obowiązków służbowych,

  b) osobom bliskim użytkownikowi jachtu lub sprzętu wodnego,

  3) wyrządzone podczas wykonywania holowań, w tym również związanych z uprawianiem narciarstwa i lotniarstwa wodnego,

  4) wyrządzone w środowisku naturalnym, spowodowane jego zanieczyszczeniem, o ile nie były skutkiem zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

  C. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NW)

  § 6

  1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby, które w danym rejsie stanowią załogę jachtu, lub osoby użytkujące sprzęt wodny w liczbie zgodnej z zapisem na polisie.

  2. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierownika oraz członków załogi jachtu, zaistniałych w czasie rejsu lub użytkownika sprzętu wodnego w czasie pływania. 

  3. W ramach ubezpieczenia NW PZU S.A. wypłaca:

  1) w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu stwierdzonego przed upływem dwóch lat od zaistnienia nieszczęśliwego wypadku - świadczenie w wysokości kwoty stanowiącej taki procent sumy ubezpieczenia określonej w polisie, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku,

  2) w przypadku śmierci - jednorazowe świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia.

  4. Wypłata świadczenia następuje na podstawie orzeczenia lekarza wskazanego przez PZU S.A. lub w oparciu o akt zgonu.

  5. Jeżeli nieszczęśliwy wypadek objęty ubezpieczeniem zwiększył istniejący wcześniej trwały uszczerbek na zdrowiu tego samego organu, narządu lub układu, podstawę do wyliczenia świadczenia stanowi stopień uszczerbku na zdrowiu wynikający z różnicy pomiędzy procentami trwałego uszczerbku po i przed wypadkiem.

  6. Jeżeli Ubezpieczony otrzymał jednorazowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku i w następstwie tego samego wypadku zmarł przed upływem 2 lat, uprawnionym przysługuje świadczenie w wysokości różnicy pomiędzy kwotą należną z tytułu jego śmierci a uprzednio wypłaconą Ubezpieczonemu.

  7. Świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się w przypadku niewskazania przez Ubezpieczonego imiennie osoby uprawnionej, członkom rodziny zmarłego w następującej kolejności:

  1)  małżonek,

  2)  dzieci,

  3)  rodzice,

  4)  inni ustawowi spadkobiercy zmarłego.

  8. Z odpowiedzialności PZU S.A. wyłączone są wypadki powstałe wskutek:

  1)  usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego wykroczenia, przestępstwa lub samobójstwa,

  2)  umyślnego działania Ubezpieczonego,

  3)  zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego,

  4)  uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to, przez kogo były wykonywane, chyba że chodziło o leczenie bezpośrednich następstw wypadku.

  9. Górną granicę odpowiedzialności PZU S.A. za następstwa nieszczęśliwego wypadku jednej osoby stanowi suma ubezpieczenia określona w polisie. 

  D. UBEZPIECZENIE RZECZY OSOBISTYCH 

  § 7

  1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są rzeczy osobiste kierownika i członków załogi jachtu lub użytkownika sprzętu wodnego zniszczone, uszkodzone lub utracone w okresie eksploatacji jachtu lub sprzętu w wyniku zdarzeń objętych ochroną w ramach ubezpieczenia jacht -casco.

  2.  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje stratę całkowitą i szkody częściowe w rzeczach osobistych stanowiących przedmioty codziennego użytku zwyczajowo uznane za przydatne w okresie eksploatacji jachtu lub sprzętu wodnego tj. odzież, środki higieny osobistej oraz przedmioty takie jak: zegarek, aparat fotograficzny, gitara, kieszonkowy kalkulator itp.

  3.  Wysokość odszkodowania za utracone całkowicie lub częściowo rzeczy osobiste ustala się z uwzględnieniem stopnia ich zużycia.

  4. Górną granicę odpowiedzialności PZU S.A. za rzeczy osobiste jednej osoby stanowi suma ubezpieczenia określona w polisie.

  ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 

  § 8

  1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wypełnionego przez Ubezpieczającego wniosku, zawierającego informacje niezbędne do oceny ryzyka i wystawienia polisy. 

  2. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić odpowiedzi na pytania PZU S.A. zawarte w formularzu wniosku lub skierowane do niego w innej formie oraz podać wszystkie znane mu okoliczności istotne dla oceny ryzyka i ustalenia zakresu odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

  3.  Jeżeli PZU S.A. zawarł umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne.

  4.  PZU S.A. potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ust. 5-7 umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia (polisy).

  5.  Jeżeli przed upływem 14 - tu dni od daty otrzymania oferty na piśmie PZU S.A. nie doręczył Ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia, umowę uważa się z 15 - tym dniem od otrzymania oferty za zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia.

  6.  Jeżeli dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia, które odbiegają na niekorzyść Ubezpieczającego od treści złożonej przez niego oferty lub od ogólnych warunków ubezpieczenia, PZU S.A. zobowiązany jest zwrócić Ubezpieczającemu na to uwagę na piśmie przy doręczeniu dokumentu ubezpieczenia, wyznaczając mu co najmniej 7 - dniowy termin zgłoszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowiązku przez PZU S.A. zmiany dokonane na niekorzyść Ubezpieczającego są nieważne.

  7. W przypadku braku sprzeciwu Ubezpieczającego w wypadku określonym w ust. 6, umowę uważa się za zawartą następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu do złożenia sprzeciwu.

  OKRES UBEZPIECZENIA

  § 9

  1. Jeżeli nie umówiono się inaczej okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki i trwa jeden rok, chyba że umowę ubezpieczenia zawarto na okres krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe).

  2. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy.

  3. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.

  4. Umowa ubezpieczenia wygasa z chwilą:

  1)  przejścia prawa własności jachtu na inną osobę, skreślenia go z rejestru statków żeglugi śródlądowej lub wycofania na stałe z eksploatacji,

  2)  wypłaty odszkodowania/odszkodowań i/lub kosztów określonych § 2 ust. 7 z ubezpieczenia jacht-casco w wysokości równej sumie ubezpieczenia jachtu lub sprzętu wodnego, chyba że Ubezpieczający opłacił uzupełniającą składkę, o której mowa w § 4 ust. 17,

  3)  wyczerpania sumy ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania/odszkodowań z ubezpieczenia OC użytkownika - w części dotyczącej tego ubezpieczenia,

  4)  upływu terminu określonego w polisie, o ile przed tym terminem Ubezpieczający nie złożył wniosku o wznowienie umowy na następny okres ubezpieczenia,

  5)  nieopłacenia składki/kolejnej raty składki w terminie określonym w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia,

  6)  z upływem okresu wypowiedzenia.

  SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 

  § 10

  1. Składka obliczana jest od łącznej sumy ubezpieczenia jacht-casco.

  2. Składkę ustala się według obowiązującej taryfy i jej wysokość nie podlega indeksacji.

  3. Wysokość składki zależy od:

  1)  zakresu ubezpieczenia,

  2)  okresu ubezpieczenia,

  3)  wysokości obniżki wynikającej z:

  a)  ilości przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia na 12 miesięcy,

  b) zastosowania ponadstandardowych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych,

  c)  bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w PZU S.A. powyżej 2 lat,

  d) jednorazowej opłaty składki.

  4.  Jeżeli nie umówiono się inaczej składka powinna być zapłacona jednocześnie z zawarciem / rozszerzeniem / zmianą umowy ubezpieczenia.

  5.  Zapłata składki następuje w formie gotówkowej lub w porozumieniu z PZU S.A. w formie bezgotówkowej.

  6.  Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty składki uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek PZU S.A. pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków, w innym przypadku za datę zapłaty składki uważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej wymagalnej raty znalazła się na rachunku PZU S.A. w taki sposób, że mógł nią dysponować.

  7.  W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia albo jej wygaśnięcia z powodów wymienionych w § 9 ust. 4 pkt. 1 Ubezpieczającemu przysługuje zwrot części składki za każdy nie wykorzystany dzień do końca okresu ubezpieczenia określonego w polisie.

  8.  Podlegająca zwrotowi kwota składki zostaje pomniejszona o 10% tytułem poniesionych kosztów. Potrącenia nie stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy w trybie określonym w § 9 ust. 2 oraz w przypadku gdy umowę ubezpieczenia wypowiedział PZU S.A..

  9.  Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia PZU S.A. wypłacił lub zobowiązany jest do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania i/lub świadczenia za szkodę powstałą w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową.

  10.  W przypadku rozłożenia płatności składki na raty PZU S.A. przysługuje prawo do potrącenia pozostałej do zapłacenia części składki z przyznanego na rzecz Ubezpieczającego odszkodowania i/lub świadczenia. Ubezpieczający obowiązany jest do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki z chwilą uznania przez PZU S.A. roszczenia z tytułu szkody doznanej przez osobę trzecią.

  11.  Każda ze stron może w ciągu miesiąca od daty doręczenia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, odmowy lub wypłaty odszkodowania wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

  POSTĘPOWANIE W RAZIE POWSTANIA SZKODY

  OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO W RAZIE POWSTANIA SZKODY

  § 11

  1. W razie zaistnienia zdarzenia, za którego skutki PZU S.A. może ponosić odpowiedzialność, Ubezpieczający lub użytkownik/kierownik jachtu obowiązany jest:

  1)  użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed dalszymi uszkodzeniami,

  2)  zawiadomić niezwłocznie PZU S.A., nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od daty powstania szkody lub otrzymania o niej wiadomości,

  3)  o wypadku żeglugowym zawiadomić niezwłocznie właściwy organ administracji żeglugowej,

  4)  w przypadku kradzieży albo rabunku jachtu, pożaru na jachcie lub sprzęcie wodnym oraz uszkodzenia go w wyniku wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportowy, zawiadomić niezwłocznie najbliższą placówkę Policji,

  5)  nie dokonywać żadnych zmian stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem, chyba że jest to konieczne dla zapobieżenia zwiększeniu się szkody,

  6)  nie podejmować naprawy uszkodzonego jachtu, sprzętu wodnego, wyposażenia dodatkowego i osprzętu przed przeprowadzeniem oględzin przez przedstawiciela PZU S.A., chyba że PZU S.A. nie przeprowadził ich w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie lub 14 dni, jeżeli niezbędne było powołanie eksperta,

  7)  umożliwić PZU S.A. dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody i jej rozmiarów, jak również udzielić potrzebnych w tym celu wyjaśnień,

  8)  dostarczyć PZU S.A. dokumentację szkodową zawierającą niezbędne dowody uzasadniające odpowiedzialność polisową PZU S.A. oraz wysokość zgłaszanych roszczeń,

  9)  udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody poprzez dostarczenie wszelkich informacji i dowodów mogących przyczynić się do skutecznego dochodzenia roszczeń.

  2.  W razie dopuszczenia się przez Ubezpieczającego użytkownika/kierownika jachtu lub sprzętu wodnego rażącego niedbalstwa w wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 pkt. 1 odszkodowanie się nie należy, chyba że zapłata całości albo części odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach zasadom współżycia społecznego albo interesom gospodarki narodowej.

  3.  Jeżeli Ubezpieczający lub kierownik jachtu lub użytkownik sprzętu wodnego nie dopełnił obowiązków określonych w ust. 1 pkt. 2 - 9 oraz w ust. 4 - 8 PZU S.A. może odmówić wypłaty całości lub części odszkodowania, jeżeli niedopełnienie obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności powstania szkody albo jej rozmiaru.

  4.  W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować roszczenia ze strony poszkodowanego, Ubezpieczający obowiązany jest w miarę możliwości starać się ustalić okoliczności wypadku.

  5.  W razie zgłoszenia do Ubezpieczającego roszczenia o odszkodowanie, Ubezpieczający jest obowiązany bezzwłocznie - najpóźniej w terminie 7 dni powiadomić PZU S.A..

  6.  Jeżeli przeciwko Ubezpieczającemu poszkodowany wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, Ubezpieczający obowiązany jest bezzwłocznie - najpóźniej w terminie 7 dni zawiadomić o tym PZU S.A.. Na żądanie PZU S.A. Ubezpieczający obowiązany jest udzielić pełnomocnictwa procesowego wskazanej przez PZU S.A. osobie.

  7.  Ubezpieczający jest obowiązany dostarczyć PZU S.A. orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie stanowiska co do wniesienia środka odwoławczego.

  8.  Bez uprzedniej zgody PZU S.A., Ubezpieczający nie jest uprawniony do zaspokojenia lub uznania roszczenia poszkodowanego.

  WYPŁATA ODSZKODOWANIA/ŚWIADCZENIA 

  ROZPATRYWANIE SKARG I ZAŻALEŃ

  § 12

  1.  PZU S.A. wypłaca odszkodowanie/świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

  2.  Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU S.A. albo wysokości odszkodowania/świadczenia okazało się niemożliwe, odszkodowanie/świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienia tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część odszkodowania/świadczenia PZU S.A. powinien wypłacić w terminie przewidzianym w ust 1.

  3.  PZU S.A. jest zobowiązane:

  1)  po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym Ubezpieczającego i Ubezpieczonego oraz przeprowadzenia postępowania dotyczącego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także do poinformowania pisemnie lub drogą elektroniczną Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odszkodowania/świadczenia,

  2)  jeżeli w terminach określonych w ust. 1 i 2 nie wypłaci odszkodowania/świadczenia, do zawiadomienia pisemnie osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także do wypłacenia bezspornej części odszkodowania/świadczenia,

  3)  jeżeli odszkodowanie/świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby występującej z roszczeniem, w terminach, o których mowa w ust.1 i 2, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania/świadczenia - informacja ta powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej,

  4)  do udostępnienia Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności PZU S.A. i wysokości odszkodowania/świadczenia - Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia ma prawo wglądu do akt szkodowych i sporządzenia na swój koszt odpisów lub kserokopii akt szkodowych,

  5)  na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia, do udostępnienia posiadanych przez siebie informacji związanych z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności PZU S.A. oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania/świadczenia.

  4.  Za okoliczności konieczne do ustalenia odpowiedzialności PZU S.A. oraz wysokości odszkodowania/świadczenia, uważa się m.in. pełen rachunek strat oraz inne dokumenty uzasadniające roszczenie, które powinien przedstawić Ubezpieczający.

  5.  Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia pisemnej skargi bądź zażalenia, dotyczącej realizacji przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia. Adresatem skargi oraz właściwym do jej rozpatrzenia, jest osoba kierująca jednostką organizacyjną PZU S.A., której działania skarga lub zażalenie dotyczy.

  6.  PZU S.A. udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie, na piśmie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia.

  ROSZCZENIA REGRESOWE

  § 13

  1. Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenia Ubezpieczającego do osoby trzeciej, odpowiedzialnej za powstanie szkody przechodzą na PZU S.A. do wysokości wypłaconego odszkodowania.

  2. Jeżeli PZU S.A. pokrył tylko część szkody, pierwszeństwo dochodzenia roszczenia o pokrycie pozostałej części przysługuje Ubezpieczającemu przed roszczeniem regresowym PZU S.A.

  3. Nie przechodzą na PZU S.A. roszczenia Ubezpieczającego lub kierownika jachtu lub użytkownika sprzętu wodnego przeciwko:

  1)  osobom, z którymi Ubezpieczający lub kierownik jachtu lub użytkownik sprzętu wodnego pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym oraz za które ponosi odpowiedzialność,

  2)  pracownikom Ubezpieczającego i/lub użytkownika jachtu lub sprzętu wodnego, chyba że wyrządzili szkodę umyślnie, będąc w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 14

  1. W porozumieniu z Ubezpieczającym mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych o.w.u.

  2. Wszelkie zmiany warunków umowy ubezpieczenia dokonywane będą w formie pisemnej.

  3. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

  4. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o żegludze śródlądowej oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

  5. Tracą moc ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia jachtów śródlądowych zatwierdzone Uchwałą Nr UZ/209/95 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. z dnia 20 grudnia 1995 r..

  6.  Ogólne warunki ubezpieczenia w niniejszym brzmieniu wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych po dniu 31 grudnia 2003 r.


  POWRÓT DO FAQ

  MASZ PYTANIE, NA KTÓRE NIE ZNALAZŁEŚ TUTAJ ODPOWIEDZI?
  - prześlij je do nas.
  • Zadając pytanie, postaraj się aby nie było ono zbyt ogólne. Wymień wszystkie szczegóły, które mogą być istotne - otrzymasz precyzyjną odpowiedź.
  • Jeżeli chciałbyś otrzymać odpowiedź e-mailem - nie zapomnij podać swojego adresu w zapytaniu.


  MAZURY INFO - KONTAKT

  | strona główna | internet | o serwisie |

  (C) 2004 Copyright by mazury.info.pl