UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

Nieruchomość o pow. 4199m2

zabudowana budynkiem usługowym 

Giżycko

bezpośrednio przy "ODWODNICY" miastaOpis:

Nieruchomość składa się z:
 • działki o pow. 0,4199ha, zabudowanej budynkiem usługowym oraz budynkiem pawilonu socjalnego;
 • Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
 • sklasyfikowany jako: "tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów";
Treść planu zagospodarowania przestrzennego dotycząca  terenu:
1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem J1P o powierzchni około 4,36 ha, obecnie zabudowany obiektami produkcyjnymi, magazynowo-składowymi, w części użytkowanymi jako hale handlu hurtowego i detalicznego i przeznacza się na lokalizację obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów oraz usług i handlu dla potrzeb ogólnomiejskich.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
 dopuszcza się podział na osobne działki budowlane w oparciu o projekt podziału terenu,
w granicach władania wnioskodawcy,
 dopuszcza się grodzenie wyznaczonych działek,
 dopuszcza się rozbudowę istniejących i budowę nowych budynków oraz polepszenie standardu zagospodarowania terenu,
 dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze,
 dopuszcza się lokalizację funkcji towarzyszących w postaci: gastronomii, administracji itp. (z wykluczeniem mieszkalnictwa, hoteli, zakwaterowania zbiorowego i usług wypoczynkowo-turystycznych lecz z dopuszczeniem mieszkań służbowych) z zastrzeżeniem, iż ich sumaryczna powierzchnia użytkowa nie będzie większa od powierzchni użytkowej lokali funkcji podstawowej,
 z chwilą przejęcia roli funkcji podstawowej przez usługi handlowe ustanawia się dodatkowo następujące zasady zagospodarowania:
a) łączna powierzchnia sprzedażowa (nie większa niż 2000m2) nie może przekroczyć 50% powierzchni użytkowej całej zabudowy,
b) powierzchnia zabudowy wszystkich kubatur nie może przekroczyć 60% powierzchni działki,
c) udział terenów zieleni (powierzchnia biologicznie czynna) nie mniej niż 20% powierzchni działki inwestycyjnej,
d) na działce inwestycyjnej należy wydzielić miejsca postojowe dla samochodów osobowych klientów w ilości zabezpieczającej potrzeby danych funkcji, lecz nie mniejszej niż: 
- 1mp/20m2 pow. sprzedażowej  usług handlowych, 
- 1mp/10 miejsc konsumpcyjnych w obiektach gastronomicznych,
- 1mp/50m2 pow. użytkowej biur,
7) niezależnie od potrzeb klientów, należy zrealizować w granicach działki inwestycyjnej miejsca postojowe (parkingi i garaże) samochodów osobowych dla potrzeb personelu,
8) miejsca postojowe samochodów ciężarowych - dostawczych dla potrzeb funkcji tu zlokalizowanych, można realizować poza granicami tego terenu,
9) dopuszcza się wbudowanie garaży i parkingów w podziemiu lub w parterze budynków,
10) analiza potrzeb parkingowych określonych w pkt. 6, 7, 8 i 9 wraz z ich przestrzennym rozwiązaniem, winna być zawarta w projekcie zagospodarowania terenu,
11) wjazdy od drogi lokalnej (ul. Przemysłowa) istniejącej na terenie oznaczonym symbolem 5KDL, od projektowanej  drogi dojazdowej  na terenie oznaczonym symbolem 8KDD, od drogi wewnętrznej na terenie oznaczonym symbolem J5KDW, oraz z drogi głównej (ul. Obwodowa) istniejącej na terenie oznaczonym symbolem 1KDG, na warunkach sprecyzowanych w osobnej decyzji administratora drogi,
12) dopuszcza się scalenie tego terenu lub jego części z terenem sąsiednim J4E lub jego częścią, dla potrzeb innej lokalizacji stacji transformatorowej, w ramach zagospodarowania tych terenów w oparciu o jeden projekt  budowlany,
13) znajdujące się na terenie jedno stanowisko archeologiczne - lokalizacja oznaczona punktem 1 - które jest pozostałością osadnictwa ludzkiego z okresu średniowiecza, wymaga ochrony w formie uzgodnionej z  Delegaturą w Ełku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie i zapisanej
w projekcie zagospodarowania terenu inwestycji, w której granicach się znajdzie,
14) wszelka działalność inwestycyjna powinna być organizowana i realizowana w oparciu o projekt zagospodarowania całej, każdej działki wraz z zielenią, w kontekście istniejącego lub projektowanego zagospodarowania działek sąsiednich,
15) nakłada się obowiązek uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Opis działki:

 • powierzchnia działki: 4199m2;
 • kształt działki: nieregularny, zbliżony do trójkąta;
 • zadrzewienie: częściowe (głównie od strony ulicy);
 • ogrodzenie: tak (nie obejmuje zalesionej części działki);

Budynek usługowy:

 • dane techniczne:
 • powierzchnia użytkowa - 125,26m2;
 • powierzchnia hurtowni - 89,95m2;
 • powierzchnia  biurowa - 35,31m2; 
 • kubatura - 425,00m3;
 • Wysokość pomieszczeń: 2,22m - 2,66m2;
 • Budynek przyjęty do użytkowania 31.12.1957 r;
 • Stan techniczny - dobry;

Pomieszczenia magazynowe hurtowni (budynek usługowy)

Wykończenie pomieszczeń:
 • posadzka wykończona masą lastryko;
 • ściany i sufity wykonane z płyt warstwowych typu "Atlantis";
 • oświetlenie górne jarzeniowe;
 • drzwi chłodnicze z płyt "Atlantis";

Pomieszczenia biurowe i komunikacja (budynek usługowy)

Wykończenie pomieszczeń:
 • posadzka - płytki terakoty, na korytarzach lastryko;
 • ściany wykończone gładzią gipsową i malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi, w pomieszczeniach socjalnych ściany wykończone płytkami glazury;
 • stolarka okienna drewniana typu zespolonego;
 • stolarka drzwiowa drewniana filągowa  i płytkowa typowa;
 • oświetlenie jarzeniowe i punktowe;
 • grzejniki elektryczne;

Opis budynku pawilonu socjalnego 

 • Budynek konstrukcji stalowej z wypełnieniem z płyty paździerzowej. Dach konstrukcji stalowej, jednospadowy pokryty papą. Ściany wewnętrzne i sufit wykończone płytą paździerzową. Posadzka wykończona masą lastryko. Przy budynku zbudowano murowany kanał samochodowy. Media:

 • prąd: tak;
 • woda: wodociąg miejski;

Stan prawny:

 • księga wieczysta: tak;
 • własność: użytkowanie wieczyste;

Lokalizacja:

 • bardzo atrakcyjna lokalizacja;
 • pod względem dostępności do nieruchomości, teren przylega do drogi asfaltowej;
 • dostęp do mediów; 
 • obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Obwodowej, na przedmieściach Giżycka w przemysłowej dzielnicy miasta;
 • bardzo dobra komunikacja;
 • w sąsiedztwie znajdują się: markety, hurtownie, stacja paliw oraz mniejsze lub większe ośrodki działalności gospodarczej;

Giżycko:

 • miasto i gmina miejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim na Mazurach. Położne jest pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin na głównym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Miasto jest stolicą żeglarstwa w Polsce. W związku z tym jest jednym z głównych portów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i jednym z ważniejszych polskich ośrodków turystycznych i wypoczynkowych;
 • gospodarka: istnieje przemysł lekki: produkcja mebli przez firmę ZGODA, produkcja rozdzielni elektrycznych, oświetlenia przemysłowego i świątecznego LED (firma POLAMP), przemysł spożywczy (mleczarnia, wytwórnia sękaczy, kilka piekarni), stocznia remontowa żeglugi śródlądowej, produkcja jachtów śródlądowych. Duże znaczenie gospodarcze miasta odgrywa turystyka. Giżycko utrzymuje kontakty gospodarcze z partnerskimi miastami we Francji, Niemczech, Ukrainie i na Litwie;
 • komunikacja: Kanał Giżycki (Łuczański), miasto położone jest na linii kolejowej Korsze-Ełk. W mieście krzyżują się drogi prowadzące do Olsztyna, Węgorzewa, Bartoszyc, Pisza i Warszawy. Miasto posiada obwodnicę (teren na sprzedaż jest zlokalizowany przy tej obwodnicy).
 • Lotnisko Mazury Residence: znajduje się na obrzeżach Giżycka na luksusowym osiedlu "Mazury Residence Airpark & Marina". Na terenie tego osiedla znajduje się pas startowy dla samolotów sportowych oraz przystań jachtowa przy jeziorze Niegocin.
 • W dniu dzisiejszym w Giżycku prowadzone są duże inwestycje: buduje się nowe centrum Giżycka zlokalizowane nad jeziorem Niegocin (Promenada oraz profesjonalny i duży port "Ekomarina"). Zwiększy to atrakcyjność Naszego miasta.

CENA: 700.000zł (siedemset tysięcy złotych)

UWAGA NOWA CENA !

NOWA CENA: 450.000zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy zł)

KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może podlegać zmianom. 


powrót do strony biura MBN