UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

Działka inwestycyjna o pow. 2030m2

Giżycko przy ul. Wileńskiej


Opis:

 • Działka zlokalizowana w dzielnicy przemysłowej, przy drodze asfaltowej, która bezpośrednio łączy się z Obwodówką. Tylko ok 220m do "Obwodówki Giżycka". 
 • Powierzchnie działki: 0,2030ha:
 • Kształt działki: zbliżony do prostokąta;
 • Wymiary: szerokość ok 26m i ok. 32m; długość ok. 69m i ok. 78m;
 • Teren płaski, nie wymaga niwelacji;
 • Teren częściowo utwardzony;
 • Ogrodzenie: tak (siatka);
 • Zrobiony wjazd na działkę;
 • Prąd: doprowadzony do działki;
uwaga! aktualnie obowiązuje nowa niższa cena: 130.000zl netto 

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (rok 2010) przeznaczając teren pod zabudowę przemysłowo - składowo  - usługową oraz usługowo mieszkalną.

 • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren został przeznaczony pod zabudowę usługową, przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (symbol 22U, MN);
 • Fragment z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  • ewentualna uciążliwość prowadzonej działalności: w granicach własnej działki;
  • parametry i współczynnik planowanej zabudowy: 
   • budynki usługowe: do 3 kondygnacji nadziemnych;
   • budynki mieszkalne jednorodzinne: do 3 kondygnacji nadziemnych, z ostatnią kondygnacją ukrytą w dachu dwuspadowym lub wielopołaciowym o kącie nachylenia połaci dachowych od 45 do 50 stopni;
   • pokrycie dachów budynków mieszkalnych: dachówka w odcieniu ceglasto czerwonym;
   • nieprzekraczalne linie zabudowy: od linii rozgraniczającej ul. Warmińską i Sybiraków min 6m;
   • maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki;
   • minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 10% powierzchni działki;

  Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:

  1. Energia elektryczna - prąd doprowadzony do działki:
  2. Energia cieplna:
  • zaopatrzenie zabudowy w energię cieplną do ogrzewania budynków: z indywidualnych źródeł ciepła, z lokalnych sieci ciepłowniczych lub z miejskiej sieci ciepłowniczej, w zależności od uwarunkowań techniczno ekonomicznych;
  • Indywidualne zaopatrzenie w ciepło z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła;
  3. Gaz:
  • zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej na warunkach Zarządcy sieci;
  • zachowuje się istniejącą infrastrukturę gazową, dopuszcza się jej modernizację, rozbudowę i budowę;
  4. Woda:
  • zaopatrzenie w wodę: wyłącznie z komunalnej sieci wodociągowej na warunkach Zarządcy sieci;
  5. Kanalizacja sanitarna:
  • odprowadzenie ścieków: wyłącznie kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków na warunkach Zarządcy sieci;
  6. Kanalizacja deszczowa:
  • ustala się że wody opadowe odprowadzone będą do gruntu bezpośrednio na użytkowanych działkach z zastosowaniem ułatwiających to rozwiązań technicznych np. powierzchni przepuszczalnych lub terenów zielonych, jednocześnie przewiduje się możliwość odprowadzania wód opadowych z terenów zanieczyszczonych i o przeważającej ilości utwardzonych do kanalizacji deszczowej;
  • do kanalizacji deszczowej w szczególności odprowadzone będą wody opadowe z terenów położonych w strefie ochrony ujęcia wody oraz z dróg, parkingów i innych obszarów o znacznym stopniu zanieczyszczenia, na których następuje spłukiwanie substancji ropopodobnych i innych, mogących stanowić trwałe źródło zanieczyszczenie gruntu i wód powierzchniowych;
  • właściciel lub użytkownik terenu jest zobowiązany do zachowania powierzchni przepuszczalnych w stopniu umożliwiającym zapewnienie przesiąkania wód deszczowych na użytkowanym terenie oraz zapewnić takie ukształtowanie terenu i zastosować takie rozwiązania techniczne uniemożliwiające spływ wód na grunty sąsiednie;
  • przy zagospodarowaniu działek uwzględnić retencjonowanie i przepływ wód opadowych;
  Telekomunikacja:
  • linie telekomunikacyjne w granicach planu należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w pasie drogowym drogi wewnętrznej. W przypadku  kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy;
  7. Inne elementy uzbrojenia:
  • dopuszcza się wprowadzenia innych elementów uzbrojenia terenu w oparciu o obowiązujące przepisy bez konieczności wprowadzenia zmian do planu.
  • (...)


   

  Bardzo atrakcyjna lokalizacja:

  • pod względem dostępności do nieruchomości, teren przylega do drogi asfaltowej;
  • dostęp do mediów; 
  • obiekt zlokalizowany jest w sąsiedztwie ul. Suwalskiej i Obwodowej; 
  • nieruchomość zlokalizowana jest na przedmieściach Giżycka w dzielnicy przemysłowej;
  • blisko szlaku Wielkich Jezior Mazurskich;
  • bardzo dobra komunikacja;

  Giżycko:

  • miasto i gmina miejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim na Mazurach. Położne jest pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin na głównym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Miasto jest stolicą żeglarstwa w Polsce. W związku z tym jest jednym z głównych portów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i jednym z ważniejszych polskich ośrodków turystycznych i wypoczynkowych;
  • gospodarka: istnieje przemysł lekki: produkcja mebli przez firmę ZGODA, produkcja rozdzielni elektrycznych, oświetlenia przemysłowego i świątecznego LED (firma POLAMP), przemysł spożywczy (mleczarnia, wytwórnia sękaczy, kilka piekarni), stocznia remontowa żeglugi śródlądowej, produkcja jachtów śródlądowych. Duże znaczenie gospodarcze miasta odgrywa turystyka. Giżycko utrzymuje kontakty gospodarcze z partnerskimi miastami we Francji, Niemczech, Ukrainie i na Litwie;
  • komunikacja: Kanał Giżycki (Łuczański), miasto położone jest na linii kolejowej Korsze-Ełk. W mieście krzyżują się drogi prowadzące do Olsztyna, Węgorzewa, Bartoszyc, Pisza i Warszawy. Miasto posiada obwodnicę (teren na sprzedaż jest zlokalizowany przy tej obwodnicy).
  • Lotnisko Mazury Residence: znajduje się na obrzeżach Giżycka na luksusowym osiedlu "Mazury Residence Airpark & Marina". Na terenie tego osiedla znajduje się pas startowy dla samolotów sportowych oraz przystań jachtowa przy jeziorze Niegocin.
  • W dniu dzisiejszym w Giżycku prowadzone są duże inwestycje: buduje się nowe centrum Giżycka zlokalizowane nad jeziorem Niegocin (Promenada oraz profesjonalny i duży port "Ekomarina"). Zwiększy to atrakcyjność Naszego miasta. 

  Stan prawny:

  •  Własność: tak;
  •  Księga Wieczysta: tak;

  UWAGA NOWA CENA !

  CENA: 150.000 zł netto + 23% VAT (tj.  184.500zł brutto)

  NOWA CENA: 130.000 zł netto + 23% VAT 

  (tj.  159.900 zł brutto)  KONTAKT:

  MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
  Sobolewski & Pstrak
  Najlepsze nieruchomości od 2001 roku ! 
  11-500 Giżycko 
  ul. Dąbrowskiego 13 
  tel. fax + 48  87 - 428 19 38
  www.mbn.mazury.pl
  mbn@mbn.mazury.pl

  Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

  powrót do strony biura MBN