MBN
UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

nieruchomość z prawem zabudowy

o pow. 2,27 ha z linią brzegową jeziora Buwełno

 gmina Miłki k/Giżycka

MBN
MBN
 • Nieruchomość składająca się z dwóch działek geodezyjnych przylegających do siebie o łącznej pow. 2,27 ha:
 • Kształt działki: nieregularny (półwysep); 
 • Teren: zróżnicowany, opadający łagodnie w stronę jeziora, nie wymaga niwelacji; 
 • Długość linii brzegowej: ok. 370 m;
 • Linia brzegowa jeziora: łagodne zejście do wody, piaszczysty brzeg, niewielka ilość tataraku;
 • Działka częściowo zalesiona;
 • Sąsiedztwo: rozproszone gospodarstwa rolne, pola, lasy, łąki i jeziora;
 • Najbliższe zabudowania w linii prostej: ok. 350 m - 550 m;
 • Dojazd: asfalt, następnie ok. 2,2 km gminna droga gruntowa;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Okolica bardzo spokojna i malownicza; 

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

UCHWAŁA NR XXVI/119/2012 RADY GMINY MIŁKI z dnia 30 listopada 2012r.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest jako:

UT2: ustala się teren projektowanych usług turystycznych - publicznych, związanych z obsługą turystyki wodnej
ZL: ustala się tereny istniejących lasów;

BUWELNO

Fragment z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Dla terenu oznaczonego symbolem UT2 ustala się teren projektowanych usług turystycznych - publicznych, związanych z obsługą turystyki wodnej:
Dla terenu o symbolu UT2 ustala się:
1) wyznacza się teren projektowanych usług turystycznych, związanych z obsługą turystyki wodnej;
2) na wyznaczonym terenie ustala się budowę: przystani wodnej, pola namiotowego, plaży, campingu;
3) ustala się parametry i wskaźniki zabudowy:
a) projektowane budynki obsługujące turystykę wodną parterowe, o wysokości od poziomu terenu do kalenicy; do 6,5 m, wysokość do okapu: do 3,5 m,
b) dachy dwuspadowe, kąt nachylenia połaci do 45o,
c) pokrycie: gont, dachówka w kolorze ceglastym, materiał imitujący dachówkę, trzcina,
4) tereny istniejącej zieleni przybrzeżnej podlegają ochronie;
5) planowane urządzenia gospodarki wodnej mogą być realizowane po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego stosownych organów; 6) zakazuje się wprowadzania ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od brzegu jeziora oraz ogrodzeń betonowych,
pełnych, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar;


Dla terenu oznaczonego symbolem ZL ustala się tereny istniejących lasów:

1) ochronę istniejących lasów;
2) zakaz zabudowy;
3) zakaz zmiany przeznaczenia na inne cele;

MBN

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1.Każda z działek budowlanych w granicach planu, przeznaczonych pod zabudowę na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej.
Kanalizacja sanitarna: do czasu wybudowania kolektora sanitarnego odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników, docelowo projektowaną siecią kanalizacyjną grawitacyjną i tłoczną, z uwzględnieniem planowanych przepompowni ścieków, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Miłkach;
Zaopatrzenie w wodę: z własnych studni, docelowo z wodociągu komunalnego;
Doprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych obiektów należy realizować na podstawie warunków przyłączenia określonych przez ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko. Przez teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają napowietrzne linie SN 15kV. Lokalizacja obiektów w sąsiedztwie istniejących i projektowanych linii energetycznych musi zapewnić spełnienie wymogów Polskiej Normy PN-E-05100:
1) przewiduje się, że zasilanie w energię elektryczną terenów objętych planem odbywać się będzie z 2 istniejących słupowych stacji transformatorowych oraz z 2 projektowanych słupowych stacji transformatorowych, zasilanych napowietrznymi lub kablowymi liniami SN 15 kV od istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV przebiegającej przez teren objęty planem. Poszczególne działki będą zasilane liniami napowietrznymi lub kablowymi nN wyprowadzonymi z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych. Stacje transformatorowe lokalizuje się na wydzielonych działkach;
2) ostateczna ilość stacji transformatorowych i typ linii nN zależeć będzie od zapotrzebowania mocy przez
właścicieli poszczególnych obiektów. W związku z powyższym rezerwa terenu na w/w urządzenia może
ulec zmianie;
3) obowiązek umożliwienia upoważnionym przedstawicielom PGE Dystrybucja S.A. dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem do elementów sieci i urządzeń elektroenergetycznych w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci;
4) utrzymywanie użytkowej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących i projektowanych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy je dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przebudowa dotyczy nie tylko zmian tras linii elektroenergetycznych, lecz również wykonania odpowiednich obostrzeń i uziemień;
6) przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych będzie możliwa po uzyskaniu warunków
przebudowy i zawarciu stosownej umowy miedzy zainteresowanymi i PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok;
Preferuje się ogrzewanie w oparciu o własne, indywidualne źródła ciepła;
Gromadzenie odpadów stałych w małych kontenerach i wywożenie na gminne wysypisko lub na innych zasadach ustalonych przez władze gminy;

BUWELNO
MBN
MBN
MBN
MBN
MBN
MBN
MBN
MBN

Stan prawny:

 • Księga Wieczysta: tak; 
 • Własność: tak;
 • Określone prawo zabudowy; 
 • Podatek rolniczy (bardzo niskie stawki);

Lokalizacja:

 • Gmina Miłki, 
 • W Miłkach: Urząd Gminy, szkoła podstawowa, Gminny Ośrodek Kultury, apteka, policja,  Bank Spółdzielczy, poczta, sklepy wielobranżowe, zajazd i inne;
 • Miłki ok. 3,5 km;
 • Giżycko ok. 18 km;
 • Spokojna malownicza okolica pomiędzy jeziorami: Buwełno i Ublik Wielki; 
 • Widok na pola, jezioro, las;

Jezioro Buwełno:

MBN
MBN
 • powierzchnia: ok. 360ha; 
 • głębokość: 49 m;
 • klasa czystości: II (1992);
 • dno kamienisto - piaszczyste z licznymi głęboczkami i górkami podwodnymi; 
 • brzegi na ogół płaskie, bezleśne, roślinność przybrzeżna słabo rozwinięta.
 • Miejscowość: Marcinowa Wola, Cierzpięty, Wyszowate; 
 • ryba występująca w jeziorze: sielawa, leszcz, węgorz, okoń, sieja, płoć, szczupak;
 • Jezioro o charakterze typowo rynnowym o długości prawie 9 km i szerokości około 0,9 km. Połączenie z jez. Ublik Wielki, a przez jez. Wojnowo i Niałk z jez. Niegocin; 

Okolica bardzo atrakcyjna turystycznie; 

 • W okolicy liczne jeziora: między innymi jezioro Ublik mały, Ublik Wielki, Buwełno, Wojnowo; 
 • Liczne pensjonaty i obiekty turystyczne w okolicy: "Sielanka", "Teresa", "Park Ublik" "Stara Kuźnia"

Przez jezioro Buwelno planuje się budowę nowego szlaku WJM ! 

Wspólna inicjatywa piętnastu samorządów połączenia Krainy Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim rozpoczęła się od opracowania koncepcji przebiegu takiego szlaku. Samorządy Województw Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, Powiaty: Ełcki, Giżycki, Grajewski i Piski, Miasta Ełk i Giżycko, Gminy Ełk, Giżycko, Kalinowo, Miłki, Orzysz, Płaska i Rajgród zawarły umowę partnerską, a następnie lider projektu – Powiat Ełcki – złożył wniosek do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o środki na opracowanie koncepcji drogi wodnej.

Obszar wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i północnej województwa podlaskiego cechuje niski stopień zurbanizowania, mała gęstość zaludnienia i dominacja sektora rolnego jako podstawowego źródła utrzymania lokalnej ludności. Położenie obszaru objętego oddziaływaniem projektu pomiędzy Wielkimi Jeziorami Mazurskimi i Kanałem Augustowskim w połączeniu z bogactwem przyrodniczo-krajobrazowym Równiny Mazurskiej, Pojezierza Ełckiego i Równiny Augustowskiej stwarza dogodne warunki do rozwoju turystyki, a tym samym poprawy jakości życia tutejszych mieszkańców i ich aktywności gospodarczej.

Wstępna analiza możliwych rozwiązań wskazuje jednoznacznie, że odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby grupy docelowej (społeczności lokalnej obszaru oddziaływania projektu) oraz istniejące uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze regionu, najlepszym kierunkiem rozwoju obu biorących udział w projekcie województw Polski Wschodniej, będzie rozwój turystyki stymulujący wzrost gospodarczy tego obszaru. Główną przeszkodą w wykorzystaniu przez turystów podregionu ełckiego i okolic Biebrzańskiego Parku Narodowego są duże niedostatki w infrastrukturze turystycznej i odpowiedniej promocji oraz brak zachęcających produktów turystycznych. Niedostateczna jest dostępność komunikacyjna obszaru. To najbardziej wykluczony region w Europie, jeśli chodzi o drogi samochodowe, a brakuje tu także odpowiednio wyposażonych tras pieszych, konnych, rowerowych, wodnych.

Bardzo ważne, z punktu widzenia wykorzystania potencjału turystycznego na rzecz stymulacji rozwoju gospodarczego regionu, jest przygotowanie koncepcji rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Istotne są również analizy możliwości realizacji projektu oraz opracowanie wariantów możliwych działań rozwojowych obejmujących obszar dwóch sąsiadujących województw. Prace przewidziane w ramach projektu oraz jego lokalizacja na pograniczu obu województw sprawiają, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia zaistnieją warunki do powstania produktu turystycznego. Charakteryzować go będzie unikatowość wynikająca z niepowtarzalnych warunków wodnych oraz przyrodniczych, jakie oferuje obszar Wielkich Jezior Mazurskich, Równiny Mazurskiej, Mazur Garbatych, Pojezierza Ełckiego i Równiny Augustowskiej.

Położenie akwenów północno-wschodniej Polski automatycznie wyznacza przebieg trasy: jezioro Niegocin, jez. Niałk, jez. Wojnowo, jez. Buwełno, jez. Tyrkło, rzeka Orzysza, kanał orzyski, jez. Wierzbińskie, jez. Rostki, jez. Kaleń, jez. Kraksztyn, jez. Druglin, jez. Guzki, jez. Lepaki, jez. Sunowo, rzeka Lega, jez. Rajgrodzkie, rzeka Jerzgnia, jez. Dreństwo, jez. Tajno, Kanał Augustowski.

Projekt – w połączeniu z wysoką jakością planowanej infrastruktury turystyki wodnej – umożliwi powstanie produktu charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością oraz innowacyjnością zarówno w skali kraju, jak również poza jego granicami. Byłaby to pierwsza od 140 lat czysto polska inicjatywa budowy wodnej arterii komunikacyjnej w naszym regionie. Ostatnią była budowa Kanału Augustowskiego.

Trafność celu koncepcji jest bezdyskusyjna. Pozwala to przyjąć za pewnik eliminację ryzyka. Dokładne przeanalizowane i zaplanowanie działań ujętych w koncepcji z pewnością przyczyni się do tego, że kolejny etap – projektowo-wykonawczy – nabierze realnych kształtów, a tym samym przyczyni się do rozwoju turystyki na obszarze oddziaływania projektu, stymulując rozwój gospodarczy, a także zacieśni współpracę samorządów – sygnatariuszy porozumienia. Ryzyko powstaje wyłącznie w przypadku, kiedy projekt nie otrzyma żadnego dofinansowania, ponieważ samorządy nie będą w stanie sfinansować tak dużego projektu. Samorządy mogą zniechęcić się do podejmowania wspólnych działań na dużą skalę, nie znajdując nigdzie wsparcia finansowego.

Szacowane koszty zaprojektowania i budowy szlaku to 300-500 milionów złotych, w zależności od przebiegu trasy i ilości obiektów inżynierskich.
 

CENA: 1.200.000zł (jeden milion dwieście tysięcy zł)

UWAGA NOWA CENA !

NOWA CENA: 990.000zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy zł)

MBNKONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl 
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może podlegać zmianom. 

powrót do strony biura MBN