NA SPRZEDAŻ

nieruchomość z prawem zabudowy

o pow. 2,27 ha z linią brzegową jeziora Buwełno

 gmina Miłki k/Giżycka


 • Nieruchomość składająca się z dwóch działek geodezyjnych przylegających do siebie o łącznej pow. 2,27 ha:
 • Kształt działki: nieregularny (półwysep); 
 • Teren: zróżnicowany, opadający łagodnie w stronę jeziora, nie wymaga niwelacji; 
 • Długość linii brzegowej: ok. 370 m;
 • Linia brzegowa jeziora: łagodne zejście do wody, piaszczysty brzeg, niewielka ilość tataraku;
 • Działka częściowo zalesiona;
 • Sąsiedztwo: rozproszone gospodarstwa rolne, pola, lasy, łąki i jeziora;
 • Najbliższe zabudowania w linii prostej: ok. 350 m - 550 m;
 • Dojazd: asfalt, następnie ok. 2,2 km gminna droga gruntowa;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Okolica bardzo spokojna i malownicza; 
 • Na działce można zobaczyć m.in. bociany, bobry, sarny;

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

UCHWAŁA NR V/23/2007 RADY GMINY MIŁKI z dnia 8 marca 2007r. 

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest jako:

6UT/US: tereny zabudowy usługowej, związanej z turystyką wodną;

ZL: tereny istniejących lasów; 

  Fragment z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 • Dla terenu oznaczonego symbolem 6UT/US ustala się teren projektowanej zabudowy usługowej, związanej z turystyką wodną:
  • Dla terenu o symbolu 6UT/US i 7UT/US ustala się:
  1.wyznacza się tereny projektowanych usług turystycznych, związanych z obsługą turystyki wodnej, 
  2.na wyznaczonych terenach ustala się budowę: przystani wodnej, pola namiotowego, plaży, campingu, 
  3.ustala się parametry i wskaźniki zabudowy: 
  projektowane budynki obsługujące turystykę wodną parterowe, o wysokości od poziomu terenu do kalenicy - do 6,5m, wysokość do okapu - do 3,5m, 
  dachy dwuspadowe, kąt nachylenia połaci do 45 stopni, 
  pokrycie: gont, dachówka lub materiał ją imitujący w kolorze naturalnym, trzcina.
  1.tereny istniejącej zieleni przybrzeżnej podlegają ochronie, 
  2.planowane urządzenia gospodarki wodnej mogą być realizowane po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego stosownych organów. 
  3.zakazuje się wprowadzania ogrodzeń w odległości bliższej niż 1,5m od brzegu jeziora w celu uniemożliwienia swobodnego przejścia oraz ogrodzeń betonowych, pełnych.
  • Dla terenu oznaczonego symbolem ZL ustala się tereny istniejących lasów:
  Wprowadza się ochronę istniejących lasów, zakaz zabudowy oraz zmiany przeznaczenia na inne cele. 

  Uzbrojenie:

   Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
  • 1.Każda z działek budowlanych w granicach planu, przeznaczonych pod zabudowę na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej.
  • Kanalizacja sanitarna: do czasu wybudowania kolektora sanitarnego odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników, docelowo projektowaną siecią kanalizacyjną grawitacyjną i tłoczną, z uwzględnieniem planowanych przepompowni ścieków, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Miłkach;
  • Zaopatrzenie w wodę: z własnych studni, docelowo z wodociągu komunalnego;
  • Doprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych obiektów należy realizować na podstawie warunków przyłączenia określonych przez ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko. Przez teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają napowietrzne linie SN 15kV. Lokalizacja obiektów w sąsiedztwie istniejących i projektowanych linii energetycznych musi zapewnić spełnienie wymogów Polskiej Normy PN-E-05100-Przewiduje się, że zasilanie w energię elektryczną terenów objętych planem odbywać się będzie z 2 istniejących słupowych stacji transformatorowych oraz z 2 projektowanych słupowych stacji transformatorowych, zasilanych napowietrznymi lub kablowymi liniami SN 15kV od istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV przebiegającej przez teren objęty planem. Poszczególne działki będą zasilane liniami napowietrznymi lub kablowymi nN wyprowadzonymi z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych. Stacje transformatorowe lokalizuje się na wydzielonych działkach. Ostateczna ilość stacji transformatorowych i typ linii nN zależeć będzie od zapotrzebowania mocy przez właścicieli poszczególnych obiektów. W związku z powyższym rezerwa terenu na w/w urządzenia może ulec zmianie;
  • Preferuje się ogrzewanie w oparciu o własne, indywidualne kotłownie na paliwo ekologiczne (nośniki przyjazne środowisku takie jak: energia elektryczna, gaz płynny, biomasa, olej opałowy, pompa ciepła itp.) oraz wkłady kominkowe opalane drewnem;
  • Gromadzenie odpadów stałych w małych kontenerach i wywożenie na gminne wysypisko lub na innych zasadach ustalonych przez władze gminy;

  Stan prawny:

  • Księga Wieczysta: tak; 
  • Własność: tak;
  • Określone prawo zabudowy; 
  • Podatek rolniczy (bardzo niskie stawki);

  Lokalizacja:

  • Gmina Miłki, 
  • W Miłkach: Urząd Gminy, szkoła podstawowa, Gminny Ośrodek Kultury, apteka, policja,  Bank Spółdzielczy, poczta, sklepy wielobranżowe, zajazd i inne;
  • Miłki ok. 3,5 km;
  • Giżycko ok. 18 km;
  • Spokojna malownicza okolica pomiędzy jeziorami: Buwełno i Ublik Wielki; 
  • Widok na pola, jezioro, las;


  Jezioro Buwełno:


  • powierzchnia: ok. 360ha; 
  • głębokość: 49 m;
  • klasa czystości: II (1992);
  • dno: Dno kamienisto - piaszczyste z licznymi głęboczkami i górkami podwodnymi; 
  • brzegi: na ogół płaskie, bezleśne. Roślinność przybrzeżna słabo rozwinięta.
  • Miejscowość: Marcinowa Wola, Cierzpięty; 
  • ryba występująca w jeziorze: sielawa, leszcz, węgorz, okoń, sieja, płoć, szczupak;
  • Jezioro o charakterze typowo rynnowym o długości prawie 9 km i szerokości około 0,9 km. Połączenie z jez. Ublik Wielki, a przez jez. Wojnowo i Niałk z jez. Niegocin; 

  Okolica bardzo atrakcyjna turystycznie; 

  • W okolicy liczne jeziora: między innymi jezioro Ublik mały, Ublik Wielki, Buwełno, Wojnowo; 
  • Liczne pensjonaty i obiekty turystycze w okolicy: 

  Przez jezioro Buwelno planuje się budowę nowego szlaku WJM ! 

  Wspólna inicjatywa piętnastu samorządów połączenia Krainy Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim rozpoczęła się od opracowania koncepcji przebiegu takiego szlaku. Samorządy Województw Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, Powiaty: Ełcki, Giżycki, Grajewski i Piski, Miasta Ełk i Giżycko, Gminy Ełk, Giżycko, Kalinowo, Miłki, Orzysz, Płaska i Rajgród zawarły umowę partnerską, a następnie lider projektu – Powiat Ełcki – złożył wniosek do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o środki na opracowanie koncepcji drogi wodnej.

  Obszar wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i północnej województwa podlaskiego cechuje niski stopień zurbanizowania, mała gęstość zaludnienia i dominacja sektora rolnego jako podstawowego źródła utrzymania lokalnej ludności. Położenie obszaru objętego oddziaływaniem projektu pomiędzy Wielkimi Jeziorami Mazurskimi i Kanałem Augustowskim w połączeniu z bogactwem przyrodniczo-krajobrazowym Równiny Mazurskiej, Pojezierza Ełckiego i Równiny Augustowskiej stwarza dogodne warunki do rozwoju turystyki, a tym samym poprawy jakości życia tutejszych mieszkańców i ich aktywności gospodarczej.

  Wstępna analiza możliwych rozwiązań wskazuje jednoznacznie, że odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby grupy docelowej (społeczności lokalnej obszaru oddziaływania projektu) oraz istniejące uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze regionu, najlepszym kierunkiem rozwoju obu biorących udział w projekcie województw Polski Wschodniej, będzie rozwój turystyki stymulujący wzrost gospodarczy tego obszaru. Główną przeszkodą w wykorzystaniu przez turystów podregionu ełckiego i okolic Biebrzańskiego Parku Narodowego są duże niedostatki w infrastrukturze turystycznej i odpowiedniej promocji oraz brak zachęcających produktów turystycznych. Niedostateczna jest dostępność komunikacyjna obszaru. To najbardziej wykluczony region w Europie, jeśli chodzi o drogi samochodowe, a brakuje tu także odpowiednio wyposażonych tras pieszych, konnych, rowerowych, wodnych.

  Bardzo ważne, z punktu widzenia wykorzystania potencjału turystycznego na rzecz stymulacji rozwoju gospodarczego regionu, jest przygotowanie koncepcji rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Istotne są również analizy możliwości realizacji projektu oraz opracowanie wariantów możliwych działań rozwojowych obejmujących obszar dwóch sąsiadujących województw. Prace przewidziane w ramach projektu oraz jego lokalizacja na pograniczu obu województw sprawiają, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia zaistnieją warunki do powstania produktu turystycznego. Charakteryzować go będzie unikatowość wynikająca z niepowtarzalnych warunków wodnych oraz przyrodniczych, jakie oferuje obszar Wielkich Jezior Mazurskich, Równiny Mazurskiej, Mazur Garbatych, Pojezierza Ełckiego i Równiny Augustowskiej.

  Położenie akwenów północno-wschodniej Polski automatycznie wyznacza przebieg trasy: jezioro Niegocin, jez. Niałk, jez. Wojnowo, jez. Buwełno, jez. Tyrkło, rzeka Orzysza, kanał orzyski, jez. Wierzbińskie, jez. Rostki, jez. Kaleń, jez. Kraksztyn, jez. Druglin, jez. Guzki, jez. Lepaki, jez. Sunowo, rzeka Lega, jez. Rajgrodzkie, rzeka Jerzgnia, jez. Dreństwo, jez. Tajno, Kanał Augustowski.

  Projekt – w połączeniu z wysoką jakością planowanej infrastruktury turystyki wodnej – umożliwi powstanie produktu charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością oraz innowacyjnością zarówno w skali kraju, jak również poza jego granicami. Byłaby to pierwsza od 140 lat czysto polska inicjatywa budowy wodnej arterii komunikacyjnej w naszym regionie. Ostatnią była budowa Kanału Augustowskiego.

  Trafność celu koncepcji jest bezdyskusyjna. Pozwala to przyjąć za pewnik eliminację ryzyka. Dokładne przeanalizowane i zaplanowanie działań ujętych w koncepcji z pewnością przyczyni się do tego, że kolejny etap – projektowo-wykonawczy – nabierze realnych kształtów, a tym samym przyczyni się do rozwoju turystyki na obszarze oddziaływania projektu, stymulując rozwój gospodarczy, a także zacieśni współpracę samorządów – sygnatariuszy porozumienia. Ryzyko powstaje wyłącznie w przypadku, kiedy projekt nie otrzyma żadnego dofinansowania, ponieważ samorządy nie będą w stanie sfinansować tak dużego projektu. Samorządy mogą zniechęcić się do podejmowania wspólnych działań na dużą skalę, nie znajdując nigdzie wsparcia finansowego.

  Szacowane koszty zaprojektowania i budowy szlaku to 300-500 milionów złotych, w zależności od przebiegu trasy i ilości obiektów inżynierskich.
   

  CENA: 1.200.000zł (jden milion dwieści tysięcy złotych)


  Pośrednik odpowiedzialny zawodowo: Cezary Pstrak
  Numer licencji pośrednika: 2702

  KONTAKT:

  Mazurskie Biuro Nieruchomości
  licencjonowani pośrednicy
  Sobolewski & Pstrak
  Najlepsze nieruchomości od ponad 10 lat ! 
  11-500 Giżycko
  ul. Dąbrowskiego13
  tel./fax. 87 - 428 19 38
  Pon. - Pt. 9.00 - 17.00
  www.mbn.mazury.pl 
  mbn@mbn.mazury.pl

  Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może podlegać zmianom. 

  powrót do strony biura MBN