NA SPRZEDAŻ

3 działki budowlane

w atrakcyjnej lokalizacji

okolice jeziora Szóstak

gm. Stare Juchy


Stare Juchy
Stare
             Juchy
Stare
             Juchy
Stare
             Juchy

Opis:

Działka o powierzchni 1975 m2 oraz udział w drodze wewnętrznej;

Działka o powierzchni 1909 m2 oraz udział w drodze wewnętrznej;

obie działki z możliwością zabudowy rekreacji indywidualnej (uchwała Rady Gminy  XXV/132/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);Działka o powierzchni 2907 m2 oraz udział w drodze wewnętrznej;

Działka z możliwością zabudowy turystyczno-wypoczynkowej (uchwała Rady Gminy  XXV/132/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego); • Teren płaski, z lekkim nachyleniem;
 • Działki bez zadrzewień;
 • Dojazd do działek z drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej, następnie gruntową drogą wewnętrzną;
 • Najbliższe zabudowania: ok. 300m;
 • Las: ok. 3.000m;
 • Jezioro: ok. 250m;
 • Prąd: w pasie drogowym po stronie działki;
 • Wodociąg:  w pasie drogowym po drugiej stronie asfaltu;


Fragmenty planu dot. zabudowy rekreacji indywidualnej:

Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
Realizacja budynków rekreacji indywidualnej tj. przeznaczonych do okresowego wypoczynku, w formie budynków wolnostojących ;
Wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym, w tym z poddaszem z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
Dachy budynków dwuspadowe, z dopuszczeniem wielospadowych z wyraźnie zarysowaną kalenicą, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 35-50 stopni;
Szerokość elewacji od strony frontu działki do 15m;
Układ głównych kalenic dachowych w przybliżeniu równoległy do pasa drogowego drogi wewnętrznej;
Wysokość kalenicy dachu, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do 9m;
Dopuszcza się możliwość realizacji garaży jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych i przybudowanych do budynków rekreacji indywidualnej;
Na każdej działce dopuszcza się realizację jednego budynku gospodarczego, służącego obsłudze budynku rekreacji indywidualnej, przy ograniczeniu jego wysokości, mierzonej od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy dachu – do 6,0m i zastosowaniu dachów dwuspadowych lub wielospadowych z wyraźnie zarysowaną kalenicą, o nachyleniu połaci w przedziale od 30 do 45 stopni;
Budynki gospodarcze należy lokalizować w głębi działki, kierując się zasadą łączenia ich na granicach sąsiadujących działek;
Wielkość powierzchni zabudowy budynkiem w stosunku do powierzchni terenu działki powinna wynosić maksymalnie do 20%;
Przynajmniej 50% powierzchni działki budowlanej należy pozostawić jako teren biologicznie czynny;


Fragmenty planu dot. zabudowy turystyczno-wypoczynkowej:

1) W zakresie funkcji podstawowej terenu: realizacja turystycznych obiektów służących obsłudze użytkowników terenu jak: pensjonat, hotel, dom wycieczkowy, schronisko turystyczne, domki kempingowe, miejsca biwakowe itp.,
W zakresie funkcji uzupełniająca terenu: realizacja centrum szkoleniowo-konferencyjnego, w ramach którego planuje się realizację obiektów konferencyjnych i szkoleniowych wraz z obiektami towarzyszącymi, w ramach funkcji uzupełniającej terenu dopuszcza się lokalizacje obiektów z pracowniami artystycznymi tj. z pomieszczeniami służącymi tworzeniu utworów artystycznych,
Wymagania dla budynków realizowanych w ramach funkcji turystyczno-wypoczynkowej:
Lokalizacja budynków przy zachowaniu maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu,
Wysokość budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych łącznie z poddaszem użytkowym, w tym z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; na terenach o znacznej deniwelacji tj. powyżej 16 % dopuszcza się wysokość budynków do trzech kondygnacji nadziemnych, liczonych od strony zbocza wzniesienia, pod warunkiem wkomponowania budynków w teren i zapewnieniu maksymalnie dwóch kondygnacji nadziemnych, liczonych od strony wzniesienia,
Maksymalna wysokość kalenicy dachu, mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku – 10 m
Dachy budynków dwuspadowe, z dopuszczeniem wielospadowych z wyraźnie zarysowaną kalenicą, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 300÷500,
Dopuszcza się realizację budynków przy zachowaniu wysokości budynków maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych, wysokości kalenicy dachów do 7 m, mierzonej od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku, stosowaniu dach dwuspadowych lub wielospadowych z wyraźnie zarysowana kalenica o nachyleniu połaci w przedziale od 30st do 45st,
Realizację urządzeń terenowych służących obsłudze użytkowników, jak wypoczynku, plac zabaw itp., realizacja obiektów związanych z obsługą techniczną terenów budowlanych i utrzymania porządku jak: uzbrojenie terenu, kontenery na odpadki stałe itp.,
Maksymalny stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu UT, ewentualnie działki w granicach tego terenu - 0,40,
Powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40% powierzchni terenu UT lub działki w granicach tego terenu,
Wprowadza się zakaz zabudowy szczytu lokalnego wzniesienia (teren powyżej rzędnej 142 m n.p.m.) obiektami kubaturowymi i jego niwelacji,
Na lokalnym wzniesieniu planuje się lokalizację punktu widokowego, zagospodarowanego obiektami małej architektury.
Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
Zasilanie w energię elektryczną planuje się z istniejących urządzeń elektroenergetycznych, po dokonaniu niezbędnej rozbudowy tych urządzeń wg wymogów technicznych dystrybutora energii i eksploatatora sieci (linia średniego napięcia w odległości ok. 200m);
Realizację zapotrzebowania w wodę do celów bytowo-gospodarczych przewiduje się z istniejącego wodociągu gminnego na warunkach zarządcy sieci. Sieć wodociągową w granicach planu należy projektować w pasie drogowym drogi wewnętrznej (wodociąg gminny w odległości ok. 50m);
Odprowadzanie ścieków bytowo- gospodarczych przewiduje się docelowo do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w oparciu o system grawitacyjny lub grawitacyjno – tłoczny. Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej w granicach planu w pasie drogowym drogi wewnętrznej. Ewentualna lokalizacja przepompowni ścieków na terenie ML w sąsiedztwie pasa drogowego drogi publicznej powiatowej i drogi wewnętrznej. Tymczasowo dopuszcza się odprowadzenie ścieków do projektowanych szczelnych zbiorników na ścieki realizowanych w granicach działek budowlanych na terenach: ML i UT;
Realizację zapotrzebowania w energię cieplną przewiduje się z indywidualnych źródeł ciepła funkcjonujących w oparciu o paliwo ekologiczne (nośniki przyjazne środowisku takie jak: olej opałowy, gaz, energia elektryczna, drewno, popa ciepła, kolektory słoneczne itp.). Nie wyklucza się ogrzewania kominkowego;
Głównym obiektem odbioru i gromadzenia i utylizacji odpadów stałych będzie gminne składowisko odpadów. Tymczasowe gromadzenie odpadów stałych tylko w wyznaczonym miejscu;


Stan prawny:

 • Księga Wieczysta: tak;
 • Własność: tak;

Lokalizacja:

 • Stare Juchy, na uboczu miejscowości;
 • Giżycko ok. 35km;
 • Ełk ok. 24km;
 • Jezioro Szóstak ok. 250m;
 • W pobliżu: jezioro, rzeka, pola, inne działki budowlane;Atrakcje okolicy:

Jezioro Szóstak:

 • drugie pod względem wielkości jezioro w Gminie Stare Juchy.
 • Położone między wsiami Orzechowo i Szczecinowo.
 • Głębokość maksymalna 28,6 metrów.
 • Powierzchnia 490,05 ha.
 • Ryby: leszcz, okoń, sieja, szczupak, węgorz;

Stare Juchy
Stare Juchy

Stare Juchy najstarsza miejscowość we wschodniej części Mazur 4 km a w nim:

 • zespół dworsko-parkowy: dwór (XVIII w.), budynki gospodarcze, park krajobrazowy;
 • budynek dawnej szkoły parafialnej (XVIII w., przebudowany XIX, XX w.);
 • pomnik przyrody - granitowy głaz narzutowy o obwodzie 10,5 m; według podań ołtarz ofiarny Prusów;
 • Wieża Widokowa 20 metrowa drewniana wieża z widokiem na okoliczne jeziora i lasy 3 km
 • Glaz narzutowy służący jako ołtarz ofiarny Jaćwingów 3 km

Szlaki spacerowe znakowane:

 • zielony (Stare Juchy-Kałtki), 4,5 km,
 • żółty (Stare Juchy-głaz narzutowy), 1 km,
 • czerwony (Stare Juchy-Jezioro Garbas-Stare Juchy), 7 km.

Szlaki turystyczne znakowane:

 • zielony (Ogródek-Stare Juchy-Tama koło Rajgrodu), 120 km,
 • niebieski (Ełk-Skomack Wielki-Odoje).

Szlaki piesze nieznakowane:

 • Ełk-Siedliska-Malinówka-jezioro Łaśmiady-Jeziorowskie-jezioro Zawindki-Liski-jezioro Garbas-Stare Juchy-Gorłówko,
 • Stare Juchy-jezioro Ułówki-Gorło-Zwady Ełckie-Sajzy-jezioro Łaśmiady-Straduny-jezioro Ołówek-Miluki-Przykopka-Ełk. 

Szlaki wodne nieznakowane:

 • Kajkowski-Ełk-Skomack Wielki,
 • Stare Juchy-Ełk,
 • Ełk-Stare Juchy-jezioro Gawlik 

Szlak rowerowy zielony:

 • Stare Juchy-Zawady Ełckie-Gorłówko-Stare Juchy, 19,6 km,

Szlak rowerowy zielony: 

 • Stare Juchy-Szczecinowo-Gawliki Małe-Kałtki-Stare Juchy, 31 km.

Stare Juchy
Stare Juchy
Stare Juchy
Stare Juchy
Stare Juchy
Stare Juchy
Stare Juchy
Stare Juchy
Stare Juchy
Stare Juchy
Stare Juchy
Stare Juchy
Stare Juchy
Stare Juchy
Stare Juchy
Stare Juchy
Stare Juchy
Stare Juchy

CENA:

Działka o powierzchni 1.975 m2 oraz udział w drodze wewnętrznej – 49.000,00zł;

Działka o powierzchni 1.909 m2 oraz udział w drodze wewnętrznej – 49.000,00zł;

Działka o powierzchni 2.907 m2 oraz udział w drodze wewnętrznej – 79.000,00zł;   KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN