NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKA Z WARUNKAMI ZABUDOWY

o pow. 3551 m2

W POBLIŻU SZLAKU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

(dostęp do jeziora – przez gminny teren).

GMINA GIŻYCKO 

Róg
             pierkunowski
Róg pierkunowski
DARGIN
DARGIN

    Teren leży nad jeziorem Dargin wchodzącym w skład kompleksu jeziora Mamry (drugiego pod względem wielkości jeziora w Polsce) w małej, spokojnej, malowniczej mazurskiej osadzie na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Opis nieruchomości:

 • Powierzchnia: 3551m2
 • Wymiary działki: długość 90-62m x 70-32m szerokość;  
 • Kształt działki: prostokąt (trapez);
 • Ukształtowanie terenu: lekko pagórkowate z deniwelacjami;
 • Teren zadrzewiony na obrzeżach, pośrodku zbiorowisko szuwaru trzcinowego, konieczność udrożnienia odcinka drogi dojazdowej;


Na przedmiotową działkę w styczniu 2018r Wójt Gminy Giżycko wydał decyzję o warunkach zabudowy na budowę budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą.

Fragmenty decyzji:
1.  Rodzaj inwestycji:
 • Budowa budynku rekreacji indywidualnej wraz z infrastrukturą.
2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności w zakresie:
1) Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) funkcja projektowanej zabudowy – letniskowa;
b) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla projektowanego, budynku rekreacji:
 • powierzchnia zabudowy – do 125,0m2;
 • szerokość elewacji frontowej – do 13,0m;
 • maksymalna ilość kondygnacji – do 2 kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe);
 • maksymalna wysokość od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu – do 10,0m;
 • geometria dachu – dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30st do 45st;
 • materiał pokrycia dachu – dachówka lub materiał dachówkopodobny;
c) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla całego terenu objętego inwestycją;
 • maksymalny wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki, na której będzie realizowana inwestycja – 4%;
 • nieprzekraczalna linia zabudowy – nie ustala się (teren objęty inwestycją nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej;
d) obiekty i ich lokalizacja winny spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie...
e) inwestycję należy projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane...
f) projekt budowlany winien odpowiadać wymaganiom przepisów szczególnych oraz zawierać pozytywne opinie organów opiniujących i uzgadniających,
inwestor realizujący przedsięwzięcie jest zobowiązany uwzględnić ochronę urządzeń melioracji oraz przestrzegać przepisów Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r...
(…)
3. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) zapotrzebowanie na energię elektryczną – przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci,
b) zapotrzebowanie na wodą – indywidualne (Studnia),
c) sposób odprowadzenia ścieków sanitarnych – szczelny zbiornik bezodpływowy;
d) odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo na teren własnej działki lub kanalizacja deszczowa;
e) sposób gromadzenie i unieszkodliwiania odpadów – zgodnie z lokalnymi przepisami prawa;
f) zapotrzebowanie na energię cieplną – indywidualne (ekologiczne źródła ciepła);
g) zapotrzebowanie na gaz – nie dotyczy;
h) obsługa komunikacyjna – dostęp do publicznej drogi powiatowej poprzez gminne drogi wewnętrzne;


Media:

 • Prąd: transformator po drugiej stronie drogi;
 • Wodociąg: brak; (w sąsiedztwie własne ujęcia wody -studnie)
 • Kanalizacja: brak;
 • Dojazd: droga utwardzona gminna,od asfaltu ok. 3km;
 • Sąsiedztwo: pojedyncze zabudowania, łąki i pola uprawne;

Lokalizacja:

 • Odległość od jeziora (SWJ) około 70m, dojście gminną drogą do gminnego terenu przeznaczonego na plażę;  
 • Mała, dzika plaża z piaszczystym podłożem, teren przy jeziorze gminny, piękna kameralna zatoka;
 • Położenie w malowniczej okolicy;
 • Gwarantowana cisza i czyste powietrze, teren oddalony jest od skupisk zabudowy mieszkaniowej i ośrodków przemysłowych;
 • Odległość od lasu: w okolicy małe zalesienia (najczyściej zlokalizowane przy jeziorze);
 • Odległość od Giżycka około 5km, do centrum ok. 7km;
 • Odległość do sklepu spożywczego: ok. 3km;
Róg
             pierkunowski
Róg pierkunowski
Róg pierkunowski
Róg pierkunowski
Róg pierkunowski
Róg pierkunowski
Róg pierkunowski
Róg pierkunowski
Róg pierkunowski
Róg pierkunowski
Róg pierkunowski
Róg pierkunowski
Róg pierkunowski
Róg pierkunowski
Róg pierkunowski
Róg
             pierkunowski
Róg
             pierkunowski
Róg
             pierkunowski
zdjęcia wykonano z brzegu jeziora Dargin

Stan prawny:

 • Własność: TAK;
 • Księga Wieczysta: TAK;

ATRAKCJE OKOLICY:

 • Dostęp do plaży gminnej nad jez. Dargin; 
 • Dargin to idealne jezioro do wycieczek motorówką lub przejażdżki na nartach wodnych, powierzchnia 1954 ha (bez jez. Łabap), głębokość maksymalna 37,6 m a średnia 10,6 m; Jest to atrakcyjne miejsce dla miłośników windsurfingu - także początkujących (duże otwarte jezioro ze stosunkowo płytką plażą); W okresie zimowym - doskonałe miejsce wypadowe dla wędkarzy podlodowych, oraz miłośników sportów zimowych, żeglarstwa lodowego, bojerów...;
 •  Najbliższe miasto - Giżycko ok. 5km;
  • Atrakcje miasta;
 • Most obrotowy na Kanale Łuczańskim z XIXw., jeden z dwóch tego typu mostów w Europie;
 • Krzyż Brunona wzniesiony w 1910 r. przez mieszkańców Giżycka żeliwny krzyż upamiętniający prawdopodobne miejsce męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu (1009 r.)  na wzgórzu nad Niegocinem;
 • Twierdza Boyen;
 • Zamek Krzyżacki;

CENA: 94.500zł

(słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych)


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN