NA SPRZEDAŻ

Teren inwestycyjny o pow. 4,4478ha

nad jeziorem Tałtowisko

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

gm. Ryn

Tałtowisko
Tałtowisko

Atrakcyjne położenie na Szlaku Wielkich Jezior z dojściem do jeziora Tałtowisko poprzez ogólnodostępną plażę. Teren zlokalizowany w otoczeniu dużego kompleksu leśnego; Oaza ciszy i spokoju, z dala od zgiełku wielkomiejskich aglomeracji w malowniczych plenerach Mazur. W okolicy znajduje się ośrodek wypoczynkowy z pełną infrastrukturą i zagospodarowaną linią brzegową jeziora.

 • Na sprzedaż teren inwestycyjny składający się z jednej działki geodezyjnej z możliwością wielokrotnego podziału;
 • Teren o powierzchni 4 ha 44 a 78 m2;
 • Ukształtowanie: teren płaski;
 • Kształt działki: prostokąt;
 • Zadrzewienie i zakrzaczenia: w pasie drogowym, wokół rowu melioracyjnego w połowie działki oraz w tyle działki samosiewy głównie brzozy i olchy;
 • Działka przylega do drogi na długości ok. 145m;
 • Odległość od jeziora: ok. 100m;
 • Odległość do kanału Tałckiego: ok. 250m;
 • Odległość od gminnej plaży: ok. 520m;
 • Działka położona w sąsiedztwie działek o podobnym przeznaczeniu;
 • Okolica: łąki, las, jezioro Tałtowisko, nowa zabudowa, plaża gminna, ośrodek żeglarski, Kanał Tałcki, miejscowość Tałty oraz Mikołajki, a z drugiej strony Skorupki, Rybical oraz Ryn.
MBN

Cały teren ma obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr IV/27/03 z dnia 22.02.2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i rekreacyjnej w obrębie geodezyjnym Rybical ,,Skorupki - Owczarnia II"

Działka oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem:
UTL – jako tereny projektowanej zabudowy turystyczno–rekreacyjnej
(ok. 85% terenu);
a także:
RL - jako teren lasów i zadrzewień (pas przy drodze); 
W R-D – teren wód (wąski pas długości ok. 127m pośrodku działki),
EE – teren uciążliwości istniejącej linii energetycznej (z tyłu działki wąski pas o długości ok. 80m),
G – teren zagrożenia wybuchem gazociągu wysokiego ciśnienia (wzdłuż pasa drogowego pas szerokości ok. 30m).

Fragmenty planu:
§9.1. Ustala się tereny zabudowy turystycznej lub letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolami UTL.
§9.2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obowiązują ustalenia określone dla zabudowy turystycznej, o której mowa w §8 i dla zabudowy letniskowej, o której mowa w §7.
§7.1. Ustala się tereny zabudowy letniskowej oznaczone na rysunku planu symbolami ML.
2. Wyznaczone obszary przeznacza się pod realizację budynków związanych z indywidualnym wypoczynkiem letnim, całorocznym.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 i 2 dopuszcza się alternatywnie realizację zabudowy mieszkalnej pod warunkiem spełnienia norm i przepisów szczególnych.
4. Dla terenów o których mowa w ust.1 ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
 • minimalną szerokość wydzielanej nowej działki 18,0m i minimalną powierzchnię – 500m2,
 • dopuszcza się lokalizację budynków bliźniaczych o minimalnej powierzchni każdej działki po 500m2,
 • na  każdej działce o powierzchni mniejszej niż 1000m2, lokalizuje się tylko jeden obiekt o powierzchni zabudowy zajmującej nie więcej niż 15% powierzchni działki,
 • zakaz lokalizowania wolno stojących  obiektów gospodarczych, usługowych i garaży na działkach o powierzchni mniejszej niż 1000m2,
 • dopuszcza się realizację elementów małej architektury,
 • powierzchnie wymagające utwardzenia winny posiadać nawierzchnie przepuszczalne,
 • na każdej działce należy zapewnić niezbędną ilość miejsc postojowych dla samochodów,
 • lokalizacja pojemników odpadów stałych.
5. Dla terenów, o których mowa w ust.1 ustala się następujące warunki, zasady i standardy zabudowy:
 • budynki parterowe, wolno stojące z poddaszem użytkowym w dachu stromym, dwu- lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci 45o z tolerancją 10o, krytym dachówką lub materiałem ją imitującym, trzciną lub gontem,
 • rzędne parteru nowych budynków do 0,45m ponad poziom terenu,
 • budynki winny charakteryzować się wysokimi walorami w zakresie formy i detalu architektonicznego z zastosowaniem tradycyjnych naturalnych materiałów budowlanych, jak: kamień, cegła, dachówka ceramiczna i drewno.
§6.1. Ustala się teren zagrożenia wybuchem gazociągu wysokiego ciśnienia wyłączony z jakiejkolwiek zabudowy, oznaczony odpowiednim oznaczeniem graficznym z symbolem G na rysunku planu, w tym teren bezpośredniego zagrożenia wyłączony z produkcji leśnej – pas szerokości 3m z każdej strony gazociągu.
§6.2. Ustala się teren uciążliwości istniejącej linii energetycznej,  oznaczony odpowiednim oznaczeniem graficznym z symbolem EE na rysunku planu, wyłączony z zabudowy i nasadzeń wysokiej zieleni;

Uzbrojenie:

 • prąd: doprowadzanie energii elektrycznej do poszczególnych obiektów należy realizować na podstawie warunków przyłączenia określonych przez ZEB S.A. Rejon Energetyczny Giżycko, linia energetyczna podziemna w pasie drogowym;
 • wodociąg:  zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu gminnego w pasie drogowym;
 • kanalizacja: z istniejącej kanalizacji gminnej w pasie drogowym;
 • gaz: planuje się gazyfikację terenu objętego planem zagospodarowania przestrzennego;

Lokalizacja:

 • Obręb geodezyjny Rybical, Gmina Ryn;
 • W sąsiedztwie jeziora Tałtowisko – SWJM;
 • Kanał Tałcki około 250m;
 • Najbliższe miejscowości; Tałty oraz Mikołajki, a z drugiej strony Skorupki, Rybical oraz Ryn.
 • Działka położona w sąsiedztwie działek o podobnym przeznaczeniu;
 • W niedalekim sąsiedztwie znajduje się ośrodek wypoczynkowy z pełną infrastrukturą i zagospodarowaną linią brzegową jeziora oraz plaża gminna ogólnodostępna (ok. 550m);
 • Teren położony jest w połowie drogi między miejscowościami Ryn i Mikołajki;
 • Odległość od Rynu: ok. 7km;
 • Odległość od Mikołajek: ok. 7km;
 • Odległość od Giżycka: ok. 30 km;
 • Odległość od Warszawy: ok. 260 km;
 • Okolica: łąki, las, jezioro Tałtowisko, nowa zabudowa, plaża gminna, ośrodek żeglarski, miejscowość Tałty oraz Mikołajki, a z drugiej strony skorupki i Rybical.

Dojazd:

 • od Rynu: asfalt, następnie gminna droga gruntowa ok 3350 m;
 • od strony Mikołajek: do mostu na kanale Tałckim droga asfaltowa, dalej ok 280 m droga gminna gruntowa, przejazd możliwy tylko dla samochodów osobowych /ograniczenie mostu na Kanale Tałckim/;

Tałtowisko
Tałtowisko
Tałtowisko
Tałtowisko
Tałtowisko
Tałtowisko
Tałtowisko
Tałtowisko
Tałtowisko
Tałtowisko
Tałtowisko
Tałtowisko
Tałtowisko
Tałtowisko
Tałtowisko
zdjęcia terenu inwestycyjnego
Taltowisko
Taltowisko
Taltowisko
teren gminny nad jeziorem Tałtowisko
Taltowisko
Taltowisko
Taltowisko
jez. TałtowiskoStan prawny:

 • Własność: TAK;
 • Księga Wieczysta: TAK;
 • Cały teren ma obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego;

Jezioro Tałtowisko:

 • Powierzchnia: 310 ha; Głębokość: 39,5 m; 
 • Ma nieco ponad 4 km długości i 1,6 km szerokości; Brzegi przeważnie płaskie, bezleśne; 
 • Zaliczane jest do typu sielawowego;
 • Szlak wodny przecina jezioro w poprzek; Przez Tałtowisko i Kanały Tałcki i Lelecki prowadzi szlak żeglugowy z Giżycka do Mikołajek;
 • Tałtowisko Kanałem Tałckim łączy się z jez. Tałty, a Kanał Lelecki łączy je z jez. Kotek Wielki. 

Atrakcje okolicy:

 • Ryn: Zamek Krzyżacki którego historia sięga 1377 roku. Obecny wygląd warownia uzyskała na przełomie wielu lat. Rozbudowano ją w XIV i XV weku. Pierwotnie zamek pełnił funkcje obronne. Natomiast po przebudowie w XVII wieku, kiedy dobudowano dwa dodatkowe skrzydła: południowo-zachodnie i północno-zachodnie, budowla zmieniła swój charakter na wygodną książęcą rezydencję myśliwską.
 • Zielony Gaj: (zał. w 1638 r.) Wieś położona jest nad jez. Kotek Wlk., na Szlaku Wielkich Jezior i stanowi nader atrakcyjne miejsce dla żeglarzy. Nad jeziorem stanica wodna z przystanią, miejscami noclegowymi i małą gastronomią. Warto zwrócić uwagę na znajdujący się tu zespół dworsko -pałacowy z XIX w.
 • Mikołajki: miasteczko położone nad Jeziorami Tałty i Mikołajskie. W Mikołajkach jest przystań Żeglugi Mazurskiej i około 1,5 tys. miejsc w hotelach, w tym Hotel Gołębiewski 1,2 tys. oraz kilkaset miejsc noclegowych w pensjonatach i kwaterach prywatnych. W Mikołajkach funkcjonuje Gospodarstwo Rybackie oraz firmy związane z obsługą ruchu turystycznego. W mieście działają dwie parafie katolickie: pw. MB Różańcowej i pw. Św. Mikołaja oraz dwa zbory protestanckie: luterański oraz zielonoświątkowy. Przede wszystkim znajdziemy tam: kościoły, Szkołę Podstawową, Publiczne Gimnazjum, Społeczne Liceum Ogólnokształcące, kino, Centrum kultury „Kłobuk”, bibliotekę, sklepy, restauracje, Urząd Gminy, Hotel Gołębiewski, pensjonaty,
  • oraz inne atrakcje: http://atrakcje.mazury.info.pl

Cena: 1.111.950,00 PLN

(słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU DZIAŁKI Z LINIĄ BRZEGOWĄ JEZIORA (PO PRZECIWNEJ STRONIE DROGI) O POWIERZCHNI 7919m2 W CENIE 570.000,00PLN


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN