NA SPRZEDAŻ

działki z prawem zabudowy rekreacyjnej

nad jez. Buwełno

w gminie Orzysz

okolice wsi Cierzpięty

z dostępnym uzbrojeniem (prąd, wodociąg, kanalizacja) 

UBLIK-ORZYSZ


Oferta obejmuje teren o powierzchni  52617m2 obejmujący 14 działek budowlanych;
Działki budowlane położone w malowniczej Krainie Tysiąca Jezior, w miejscu cichym i spokojnym, sprzyjającym wypoczynkowi na łonie natury.


mbn
kliknij na mapie aby powiększyć
UBLIK-ORZYSZ
ublik-cierzpiety
ublik-cierzpiety
UBLIK-ORZYSZ
UBLIK-ORZYSZ
UBLIK-ORZYSZ
UBLIK-ORZYSZ
UBLIK-ORZYSZ
UBLIK-ORZYSZ
ublik
ublik
ublik-cierzpiety
zdjęcia kompleksu 14 działek

Opis terenu;

 • kształt: nieregularny;
 • ukształtowanie: urozmaicone, teren malowniczy, pofałdowany;
 • zadrzewienie: nieliczne samosiewy sosny;
 • lokalizacja: działka położona w pobliżu jeziora, wśród malowniczych pól i łąk, na obrzeżach wsi;
 • najbliższe zabudowania w odległości ok. 50m – 300m;
 • odległość do jeziora ok. 200m – 450m;
 • odległość po plaży ok. 250m – 600m;
 • teren położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;
 • istnieje możliwość zabudowy rekreacyjnej;
ublik
mbn
mbn
ublik-cierzpiety
ublik-cierzpiety
ublik-cierzpiety

zdjęcia brzegu jeziora Buwełno

Przeznaczenie terenu:

w 2006 roku uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym, działka mieści się w obszarze oznaczonym symbolem ME – jako teren ekstensywnej zabudowy rekreacyjnej oraz ZN - tereny zieleni nieurządzonej i KW – tereny dróg wewnętrznych;

Fragmenty planu:

§ 49. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ME obowiązuje całkowity zakaz:
1) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany na podstawie przepisów odrębnych, za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej;
2) lokalizowania obiektów mogących powodować stałe lub czasowe uciążliwości spowodowane wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych;
3) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania
terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej;
4) lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej, a w szczególności zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne substancje niebezpieczne;
5) składowania jakichkolwiek odpadów.
§ 50. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ME ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) funkcje usług nieuciążliwych w budynkach rekreacyjnych mogą zajmować do 50% powierzchni użytkowej;
2) wprowadza się zakaz lokalizacji wolnostojących budynków usługowych oraz budynków bliźniaczych;
3) na jednej działce budowlanej może być zlokalizowany jeden budynek rekreacyjny i jeden budynek gospodarczy lub garażowy;
4) o ile linie zabudowy określone na rysunku planu nie wskazują inaczej, zabudowę należy lokalizować w odległości minimalnej 6 m od linii rozgraniczającej z terenami dróg publicznych lub zgodnie z istniejącą linią zabudowy sąsiednich obiektów o podobnej kubaturze oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek o pochyleniu od 30° do 45° oraz pokrycie dachówką ceramiczną, lub materiałem dachówkopodobnym;
6) zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych;
7) zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu.
§ 51. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ME wydzielenie działki budowlanej musi umożliwiać zagospodarowanie terenu spełniające następujące warunki:
1) musi być zapewniony dostęp do drogi publicznej zgodnie z ustaleniami planu;
2) musi być zapewniona możliwość wykonania prawidłowych dojść i dojazdów do budynków;
3) musi być zapewniona możliwość wykonania miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w planie;
4) musi być zapewniona możliwość wydzielenia miejsc do właściwego gromadzenia odpadów;
5) musi być zapewniona możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej;
6) minimalna powierzchnia nowej i niezabudowanej działki budowlanej - 3000 m2.
§ 52. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ME ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:
1) maksymalny w.i.z. - 0,3;
2) maksymalna wysokość zabudowy –10 m;
3) maksymalna ilość kondygnacji zabudowy pełnych -1;
4) maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych – 1;
5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej 80%;
6) maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej 15 % powierzchni działki;
7) poziom rzędnej parteru budynku nie może być więcej niż 60 cm powyżej poziomu terenu;
8) maksymalna wysokość ogrodzenia – 160 cm.
§ 53. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ME ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:
1) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej;
2) dla budownictwa rekreacyjnego należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na 1 lokal;
3) dla funkcji usługowych należy zapewnić minimum 3 miejsca parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej i 35 miejsc na 100 zatrudnionych lub użytkowników;
4) dla funkcji usług turystycznych, przewidujących wynajem pomieszczeń noclegowych, należy zapewnić minimalnie 1 miejsce parkingowe na 2 miejsca do noclegowe.
§ 54. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ME ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury miejskiej:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki;
2) sieć elektroenergetyczna szczególnie średniego i niskiego napięcia powinna być, w miarę możliwości technicznych i ekonomicznych, realizowana jako podziemna;
3) wszystkie budynki oraz działki budowlane muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki;
4) ścieki będą odprowadzane siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków;
5) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją.

§ 82. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia ZN i ZL ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) teren nie może być ogrodzony;
2) teren należy pozostawić w całości jako teren biologicznie czynny;
3) zakazuje się realizacji jakiejkolwiek zabudowy i zagospodarowania poza obiektami służącymi gospodarce rolnej, leśnej, wodnej, infrastruktury technicznej lub niezbędnymi dla ochrony przeciwpowodziowej;
4) nie wolno realizować utwardzonych dróg publicznych;
5) grunty orne mogą być użytkowane do czasu zamiany ich w użytki zielone lub zalesienia;
6) zalesienie gruntów rolnych winno spełniać odpowiednie przepisy odrębne;
7) zagospodarowanie lasów winno uwzględniać odpowiednie przepisy odrębne dotyczące gruntów leśnych, w szczególności plany urządzenia lasów.

§ 91. Dla terenów dróg wewnętrznych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia KW lub realizowanych na terenach funkcjonalnych ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
1) szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 4.5 m;
2) tereny położone przy terenach zabudowy i przeznaczonych pod zabudowę muszą być oświetlone w sposób właściwy; 3) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu lub musi wynosić nie mniej niż 8 m;
4) jezdnie muszą spełniać warunki niezbędne dla ruchu kołowego, w tym dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
5) dopuszcza się drogi bez wyodrębnienia jezdni i chodników.
(...)

Uzbrojenie:

 • Woda: wodociąg gminny przechodzi przez teren;
 • Prąd: w odległości okolo 100 metrów linia niskiego napięcia;
 • Odprowadzanie ścieków: kanalizacja gminna przechodzi przez teren;

Lokalizacja:       

 • Gmina Orzysz;
 • na uboczu wsi Cierzpięty, nieco w odosobnieniu, w sąsiedztwie jeziora Buwełno, wśród pól i łąk, które jest miejscem stosunkowo mało uczęszczanym w zakresie ruchu pojazdów;
 • odległość od najbliższego miasta (Orzysz) ok. 16km;
 • do Giżycka ok. 24km;
 • do Warszawy ok. 240km;

Stan prawny:

 • Własność: TAK;
 • Księga Wieczysta: TAK;

Okolica bardzo atrakcyjna turystycznie:

W okolicy liczne jeziora: między innymi jezioro Ublik Mały, Ublik Wielki, Buwełno, Wojnowo;

Jezioro Buwełno:

 • powierzchnia: 360 ha,
 • głębokość:  49 m
 • klasa czystości: II (1992)
 • dno: kamienisto - piaszczyste z licznymi głęboczkami i górkami podwodnymi.
 • brzegi: na ogół płaskie, bezleśne. Roślinność przybrzeżna słabo rozwinięta.
 • ryba występująca w jeziorze: sielawa, leszcz, węgorz, okoń, sieja, płoć, szczupak
 • dodatkowe info: Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy. Jezioro o charakterze typowo rynnowym o długości prawie 9 km i szerokości około 0,9 km. Połączenie z jez. Ublik Wielki, a przez jez. Wojnowo i Niałk z jez. Niegocin.

Przez jezioro Buwełno planuje się budowę nowego szlaku WJM !

Wspólna inicjatywa piętnastu samorządów połączenia Krainy Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim rozpoczęła się od opracowania koncepcji przebiegu takiego szlaku. Samorządy Województw Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, Powiaty: Ełcki, Giżycki, Grajewski i Piski, Miasta Ełk i Giżycko, Gminy Ełk, Giżycko, Kalinowo, Miłki, Orzysz, Płaska i Rajgród zawarły umowę partnerską, a następnie lider projektu Powiat Ełcki złożył wniosek do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o środki na opracowanie koncepcji drogi wodnej.

Obszar wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i północnej województwa podlaskiego cechuje niski stopień zurbanizowania, mała gęstość zaludnienia i dominacja sektora rolnego jako podstawowego źródła utrzymania lokalnej ludności. Położenie obszaru objętego oddziaływaniem projektu pomiędzy Wielkimi Jeziorami Mazurskimi i Kanałem Augustowskim w połączeniu z bogactwem przyrodniczo-krajobrazowym Równiny Mazurskiej, Pojezierza Ełckiego i Równiny Augustowskiej stwarza dogodne warunki do rozwoju turystyki, a tym samym poprawy jakości życia tutejszych mieszkańców i ich aktywności gospodarczej.

Wstępna analiza możliwych rozwiązań wskazuje jednoznacznie, że odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby grupy docelowej (społeczności lokalnej obszaru oddziaływania projektu) oraz istniejące uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze regionu, najlepszym kierunkiem rozwoju obu biorących udział w projekcie województw Polski Wschodniej, będzie rozwój turystyki stymulujący wzrost gospodarczy tego obszaru. Główną przeszkodą w wykorzystaniu przez turystów podregionu ełckiego i okolic Biebrzańskiego Parku Narodowego są duże niedostatki w infrastrukturze turystycznej i odpowiedniej promocji oraz brak zachęcających produktów turystycznych. Niedostateczna jest dostępność komunikacyjna obszaru. To najbardziej wykluczony region w Europie, jeśli chodzi o drogi samochodowe, a brakuje tu także odpowiednio wyposażonych tras pieszych, konnych, rowerowych, wodnych.

Bardzo ważne, z punktu widzenia wykorzystania potencjału turystycznego na rzecz stymulacji rozwoju gospodarczego regionu, jest przygotowanie koncepcji rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Istotne są również analizy możliwości realizacji projektu oraz opracowanie wariantów możliwych działań rozwojowych obejmujących obszar dwóch sąsiadujących województw. Prace przewidziane w ramach projektu oraz jego lokalizacja na pograniczu obu województw sprawiają, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia zaistnieją warunki do powstania produktu turystycznego. Charakteryzować go będzie unikatowość wynikająca z niepowtarzalnych warunków wodnych oraz przyrodniczych, jakie oferuje obszar Wielkich Jezior Mazurskich, Równiny Mazurskiej, Mazur Garbatych, Pojezierza Ełckiego i Równiny Augustowskiej.

Położenie akwenów północno-wschodniej Polski automatycznie wyznacza przebieg trasy: jezioro Niegocin, jez. Niałk, jez. Wojnowo, jez. Buwełno, jez. Tyrkło, rzeka Orzysza, kanał orzyski, jez. Wierzbińskie, jez. Rostki, jez. Kaleń, jez. Kraksztyn, jez. Druglin, jez. Guzki, jez. Lepaki, jez. Sunowo, rzeka Lega, jez. Rajgrodzkie, rzeka Jerzgnia, jez. Dreństwo, jez. Tajno, Kanał Augustowski.

Projekt w połączeniu z wysoką jakością planowanej infrastruktury turystyki wodnej umożliwi powstanie produktu charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością oraz innowacyjnością zarówno w skali kraju, jak również poza jego granicami. Byłaby to pierwsza od 140 lat czysto polska inicjatywa budowy wodnej arterii komunikacyjnej w naszym regionie. Ostatnią była budowa Kanału Augustowskiego.

Trafność celu koncepcji jest bezdyskusyjna. Pozwala to przyjąć za pewnik eliminację ryzyka. Dokładne przeanalizowane i zaplanowanie działań ujętych w koncepcji z pewnością przyczyni się do tego, że kolejny etap projektowo-wykonawczy nabierze realnych kształtów, a tym samym przyczyni się do rozwoju turystyki na obszarze oddziaływania projektu, stymulując rozwój gospodarczy, a także zacieśni współpracę samorządów sygnatariuszy porozumienia. Ryzyko powstaje wyłącznie w przypadku, kiedy projekt nie otrzyma żadnego dofinansowania, ponieważ samorządy nie będą w stanie sfinansować tak dużego projektu. Samorządy mogą zniechęcić się do podejmowania wspólnych działań na dużą skalę, nie znajdując nigdzie wsparcia finansowego.
Szacowane koszty zaprojektowania i budowy szlaku to 300-500 milionów złotych, w zależności od przebiegu trasy i ilości obiektów inżynierskich.CENA:

działka nr 2/7 o pow. 3300 m2 - 150.000,00 zł

działka nr 2/8 o pow. 3400 m2 – 150.000,00 zł

działka nr 2/9 o pow. 3100 m2 - 110.000,00 zł

działka nr 2/10 o pow. 3200 m2 - 110.000,00 zł

działka nr 2/11 o pow. 3100 m2 - 110.000,00 zł

działka nr 2/12 o pow. 3100 m2 - 80.000,00 zł

działka nr 2/13 o pow. 3200 m2 - 80.000,00 zł

działka nr 2/14 o pow. 3700 m2 - 100.000,00 zł

działka nr 2/15 o pow. 3900 m2 - 100.000,00 zł

działka nr 2/16 o pow. 4300 m2 - 110.000,00 zł

działka nr 2/17 o pow. 4000 m2 - 150.000,00 zł

działka nr 2/18 o pow. 3100 m2 - 130.000,00 zł

działka nr 2/19 o pow. 3300 m2 - 130.000,00 zł

działka nr 2/20 o pow. 3200 m2 - 140.000,00 zł

w cenie każdej działki będzie odpowiedni udział w drodze wewnętrznej nr geod. 2/4 o pow. 4717m2

CENA ŁĄCZNA: 1.650.000zł do negocjacji.

mbn


KONTAKT:

Mazurskie Biuro Nieruchomości (MBN) 
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN