NA SPRZEDAŻ

działka budowlana 831m2

ul. Modrzewiowa

w Wilkasach gm. Giżycko

Na sprzedaż działka budowlana położona w urokliwym miejscu przy lesie, niedaleko drogi krajowej Giżycko - Olsztyn. Usytuowanie w sąsiedztwie lasu, w cichej i spokojnej okolicy – wyróżnia tą działkę spośród innych ofert. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona do zabudowy jednorodzinnej.

Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy

Opis:

 • Powierzchnia działki: 831 m2;
 • Kształt działki: zbliżony do kwadratu;
 • Wymiary: boki o długości ok. 29m;
 • Ukształtowanie: teren pofałdowany;
 • Nachylenie terenu w kierunku zachodu;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Działka bez zadrzewień i zakrzaczeń;
 • Sąsiednie działki niezabudowane;
 • Najbliższe zabudowania: ok. 80 m;
 • Jezioro Niegocin: ok. 1500 m;

Uzbrojenie terenu:

 • Wodociąg gminny: możliwość przyłączenia;
 • Kanalizacja gminna: możliwość przyłączenia;
 • Energia elektryczna: możliwość przyłączenia;
 • Gaz: możliwość przyłączenia;
 • Dojazd drogą krajową asfaltową a następnie gruntową drogą gminną ok. 600m;

Przeznaczenie działki:

Wilkasy
 • Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

 • Fragmenty planu:

§ 14.1. Ustala się linie rozgraniczające wyznaczające tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 3MN.
2. W zakresie przeznaczenia podstawowego w obszarze wymienionym w pkt. 1, przewiduje się:
budynki mieszkalne jednorodzinne,
budynki gospodarczo-magazynowe,
budynki garażowe,
podłączenie do infrastruktury technicznej zgodnie z ideogramem,
zieleń towarzyszącą i izolacyjną, obiekty małej architektury,
3. W zakresie przeznaczenia dopuszczalnego w obszarze wymienionym w pkt. 1, ustala się alternatywnie budynki mieszkalno – usługowe.
4. Dopuszcza się łączenie działek budowlanych pod zagospodarowanie przez jednego inwestora celem uzyskania korzystniejszych warunków użytkowych, pod warunkiem zagospodarowania ich wg zasad określonych w ust.7
5. dopuszcza się realizację budynków gospodarczych parterowych lub garaży dla samochodów osobowych jako parterowych z zachowaniem ustaleń ust. 7 pkt.6, 7 i ust. 9 lokalizowanie tych obiektów na granicy działek jest możliwe jedynie pod warunkiem sąsiadowania z podobnym obiektem na działce sąsiedniej.
6. obsługę komunikacyjną dla terenów wymienionych w pkt.1 przewiduje się od ulic oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1L1/2, 3L1/2, 2D1/2, 3D1/2, 4D1/2, 5D1/2, 6D1/2
7. Ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy :
rzut poziomy- prostokątny, z dopuszczeniem ryzalitów, ganków, werand itp.
kształt bryły budynku horyzontalny, dostosowany do lokalnych tradycji,
poziom posadowienia parteru budynków max. 90cm ponad poziom przyległego terenu,
maksymalna liczba kondygnacji zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji pełnych oraz 1 kondygnacji użytkowego poddasza, wysokość przyziemia do 3,00m. w świetle konstrukcji,
minimalna  liczba kondygnacji zabudowy mieszkalnej lub mieszkalno-usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji pełnych. Dopuszcza się jednokondygnacyjną zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo- usługową jeśli jej przykrycie stanowi dach o spadku większym niż 30°.
dachy wysokie, symetryczne o kącie nachylenia połaci 37°- 50°, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi w kolorze czerwieni lub brązu, możliwe podpiwniczenie, układ kalenic równoległy do osi przyległych ulic dojazdowych,
dopuszcza się mniejsze nachylenie połaci dachowych powyżej 27°, w przypadku realizacji budynków jednokondygnacyjnych bez poddasza użytkowego,
8. Ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy gospodarczej.
ustala się max. wysokość zabudowy gospodarczej związanej z funkcją mieszkaniową od poziomu przyległego terenu do okapu 3,00m, do kalenicy 6,0m, oraz powierzchni zabudowy nie przekraczającej 60m?.
zakazuje się lokalizowania obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej nawet o minimalnej uciążliwości,
9. Min. 40% pow. działki należy pozostawić niezabudowaną i nieutwardzoną, pokrytą roślinnością jako powierzchnię aktywną przyrodniczo.
§ 16.1. Komunikacja- parametry techniczne ciągów komunikacyjnych:
9) Ustala się linie rozgraniczające drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5D1/2 w pasie o szerokości 10,0m. z jezdnią o szerokości 5,0m i jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5m, spadek poprzeczny jednostronny –1%, zakończoną placem manewrowym o wym. 12,0x12,0m. Obiekty budowlane należy posadawiać w odległości, co najmniej 8m od krawędzi jezdni.
§ 17.1. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
W celu technicznej obsługi planowanej zabudowy należy w projektowanych ulicach wybudować rozdzielcze sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i gazową i połączyć je z istniejącymi sieciami znajdującymi się na obrzeżach terenu. Natomiast projektowaną kanalizację należy przedłużyć poza granice obszaru objętego niniejszym Planem i połączyć z istniejącą kanalizacją w Wilkasach. Podłączenie projektowanych sieci do istniejących odbywać się będzie na warunkach wydanych przez zarządców tych sieci.
2. Wodociąg:
Zasilanie w wodę odbywać będzie się z sieci wodociągowej znajdującej  się w zachodniej części wzdłuż  drogi do wsi Wilkasy.
W projektowanych ulicach ułożyć rozdzielczą sieć wodociągową  z rur PCV i połączyć z istniejącymi wodociągami.
Pod sieć wodociągową przeznaczono pas terenu znajdujący się pod chodnikami.
3. Kanalizacja sanitarna:
Ścieki bytowo – gospodarcze odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej znajdującej się w Wilkasach – poza granicami terenu opracowania.
Projektuje się kanalizację sanitarną wzdłuż wszystkich planowanych ulic. Kanały zlokalizowane są pod jezdnią.
Ze względu na ukształtowanie terenu przewiduje się wybudowanie kilku przepompowni ścieków.
4. Kanalizacja deszczowa:
Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo.
5. Gaz:
Gaz może być dostarczany jedynie na cele bytowe tj. gotowania i podgrzewania wody.
Pod przyszły gazociąg rezerwuje się pas terenu pod chodnikami.
Planowany gazociąg będzie zasilany z istniejącej sieci gazowej znajdującej się w drodze w północnej granicy terenu opracowania.
6. Ogrzewanie:
Ogrzewanie w każdym budynku rozwiązać indywidualnie. Zalecane jest instalowanie kotłów opalanych olejem, gazem lub innym ekologicznym paliwem.


Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy
Wilkasy

Lokalizacja:

 • ok. 8km od Giżycka;
 • położona w okolicach lasu;
 • jezioro Niegocin w odległości ok. 1,5 km;
 • sąsiednie działki: pola, łąki, pojedyncze zabudowania;
 • najbliższe zabudowania: ok. 100 m;

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga Wieczysta: tak;
 • Przeznaczenie działki: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

CENA: 60.000zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp. z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku !
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN