NA SPRZEDAŻ

Działka 9300m2 z linią brzegową jeziora Ublik Wielki 

w gminie Orzysz
 

Działka z linią brzegową jeziora Ublik Wielki w gminie Orzysz

 • Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 9300 m2 granicząca z jeziorem;
 • powierzchnia: 9300 m2; 
 • kształt: regularny, zbliżony do prostokąta;
 • wymiary: ok. 60 m x ok. 120 m;
 • własna linia brzegowa o długości ok. 71 m;
 • rodzaj użytków rolnych: Ł V, Ps V, Ls V;
 • teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczony symbolem ZS-1;
 • teren płaski, lekko obniżony względem grogi;
 • zadrzewienia wzdłuż linii brzegowej;
 • na obrzeżach wsi;
 • najbliższe zabudowania w odległości ok. 40 m;
 • dojazd: droga utwardzona ok. 4 km;

Przeznaczenie działki:

w 2006 roku uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym, działka mieści się w obszarach oznaczonych symbolem

ZS, ZS-1 – jako tereny zieleni związanej ze sportem, turystyką i rekreacją; 

Fragmenty planu:

Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ZS wprowadza się całkowity zakaz: 
1) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany na podstawie przepisów odrębnych za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej; 
2) tymczasowego zagospodarowani, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej, nie wymagającej realizacji jakichkolwiek obiektów budowlanych; 
3) lokalizowania obiektów mogących powodować stałe lub czasowe uciążliwości spowodowane wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych; 
4) lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej, warsztatowej lub produkcyjnej za wyjątkiem składów i magazynów, wytwórczości i warsztatów związanych z funkcją terenu ZL, oraz zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne substancje niebezpieczne; 
5) składowania jakichkolwiek odpadów. 
§ 81. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia ZS ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) na terenach położonych poza strefą ochronną jezior, z wyjątkiem terenów dodatkowo oznaczonych numerem terenu - 1, dopuszcza się realizację budynków z zakresu usług turystyki i sportu oraz rekreacyjnych, obsługujących funkcje terenu o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 5% powierzchni działki i wysokości do 6 m, przy czym jeden obiekt można zrealizować na każde 1000 m2 terenu, z zachowaniem tych proporcji dla każdego terenu oddzielnie; 
2) wszystkie budynki muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej i elektrycznej oraz posiadać przyłącza wystarczające dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania; 
3) co najmniej 85% terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny; 
4) na terenach dodatkowo oznaczonych numerem terenu - 1 zakazuje się dokonywania podziałów terenu poza wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi i wynikającymi z przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz zakazuje się realizacji jakichkolwiek nowych budynków; 
5) lokalizację ogólnodostępnych plaż, kąpielisk i przystani położonych przy brzegach jezior dopuszcza się tylko na terenach ZS wyznaczonych na rysunku planu symbolem lokalizacji ogólnodostępnych plaż, kąpielisk i przystani; 
6) na terenach położonych przy brzegach jezior dopuszcza się lokalizowanie urządzeń nie będących obiektami budowlanymi, związanych z obsługą sportów i rekreacji wodnej o charakterze indywidualnym; 
7) zakazuje się stosowania ogrodzeń wewnątrz terenu funkcjonalnego; 
8) na terenie lokalizacji własnej należy zapewnić miejsca parkingowe, w liczbie nie mniej niż 1 miejsce na 10 użytkowników, przebywających na terenie jednocześnie. 

Uzbrojenie:

 • Woda: konieczność wykopania / wywiercenia własnej studni;
 • Prąd: po drugiej stronie drogi transformator;
 • Odprowadzanie ścieków: konieczność wykonania szczelnego szamba;

Lokalizacja:  

 • Gmina Orzysz, pomiędzy dwoma jeziorami: Ublik Wielki oraz Jezioro Zielone (Ublik Mały);
 • Około 24 km od Giżycka, ok. 10 km od Orzysza;

Okolica:  

 • Działki pod  zabudowę domami mieszkalnymi, siedliska rolnicze, las, jezioro; 
 • Najbliższe zabudowania ok. 40 m;
 • Dojazd: asfalt i ok. 4 km drogą utwardzoną; 
 • Odległość od jezior: 0m;
 • Odległość od lasu: ok. 700 m;

Stan prawny:

 • Własność: TAK; 
 • Księga Wieczysta: TAK;


Najbliższa okolica oferuje:

 • Zespół pałacowo-parkowy w Ubliku;
 • Stadnina koni;
 • Pozostałości po orzyskim rejonie umocnionym;
 • Punkt widokowy z widokiem na kilka jezior położony na wysokim nasypie nieistniejącej linii kolejowej Giżycko-Orzysz;
 • Ostoja żurawi na Nietlickich Bagnach;
 • Ciąg kilku niewielkich jezior w malowniczym otoczeniu zwany Szwajcarią Orzyską;


Ublik Mały - jezioro o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych nazywane ,,Zielonym" - nazwa pochodzi od zielono-szmaragdowego  zabarwienia  wody  spowodowanego  zjawiskami  rozwoju  określonych  gatunków glonów związanych z licznie występującymi źródliskami podwodnymi i przybrzeżnymi. Kilka źródeł nadaje się do czerpania z nich wody pitnej, niektóre z nich uznawane są za lecznicze. Powierzchnia jeziora 88 ha, głębokość 26,5 m. Długość linii brzegowej to 6,15 km. Brzegi są strome, od południa zalesione, z pozostałych stron jezioro otaczają pola i łąki. Połączone jest niewielkim kanałem z Jeziorem Buwełno. W jeziorze występuje leszcz, płoć, okoń, węgorz, szczupak i sieja.

Ublik Wielki - jezioro położone w odległości 9 km na północny zachód od Orzysza. Powierzchnia jeziora wynosi 193,5 ha, maksymalna głębokość 32 m, długość 4 km, szerokość 150 - 900 m. We wschodniej części jeziora są trzy duże zatoki. Linia brzegowa jeziora rozwinięta, brzegi bezleśne, miejscami niskie i podmokłe. Połączone  jest rowem z jeziorem Ublik Mały i jeziorem Buwełno  tworząc szlak kajakowy w kierunku jeziora Niegocin. Ryby występujące w jeziorze to leszcz, okoń, szczupak, węgorz, płoć. 

W promieniu kilkunastu kilometrów znajduje się mnóstwo atrakcji turystycznych. W samym Giżycku są to: 

 • Most obrotowy na Kanale Łuczańskim, 
 • Twierdza Boyen, 
 • Koncerty organowe w Kościele Ewangelickim; 
  • A także:
 • "Zerwane mosty" w Grądach Kruklaneckich, 
 • Sanktuarium w Świętej Lipce,
  • Fortyfikacje obronne z czasów II wojny światowej:
 • Kwatera Hitlera -"Wilczy Szaniec" w Gierłoży, 
 • Kwatera Himlera w Pozezdrzu, 
 • Kwatera OKH Mamerki,
  • i inne - szczegóły: www.atrakcje.mazury.info.pl

Cena: 160.000PLN


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku  ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może podlegać zmianom. 

powrót do strony biura MBN