NA SPRZEDAŻ

działka niezabudowana o pow. 1571m2

pod zabudowę przemysłowo-produkcyjno-składową i usługową.

Ryn k/Giżycka

 • Działka o pow. 1571m2; 

Działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego: jako Tereny przeznaczone na cele przemysłowo-produkcyjno-składowe i usługowe - Uchwała Nr XVI/116/16 z dnia 2016-03-23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn. 

  Przedmiotowa działka objęta jest symbolem 3.P/U:  

  szczegóły planu:

§ 35. 1. W granicach terenów oznaczonych symbolami 1.P/U, 2.P/U i 3.P/U obowiązuje przeznaczenie na cele przemysłowo-produkcyjno-składowe i usługowe.

2. W granicach terenu 1.P/U dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę i odbudowę istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

3. Dla terenów P/U ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:
1) obowiązek zachowania wskaźnika intensywności zabudowy o minimalnej wartości wynoszącej i=0,05 oraz o maksymalnej wartości wynoszącej:
a) w obrębie terenów 1.P/U i 3.P/U – i=0,5,
b) w obrębie terenu 2.P/U – i=0,8;
2) obowiązek zapewnienia - w ramach działki budowlanej - procentowego udziału powierzchni czynnej biologicznie o wartości nie mniejszej:
a) w obrębie terenów 1.P/U i 3.P/U - 20%,
b) w obrębie terenu 2.P/U - 10%;
3) obowiązek wprowadzenia co najmniej pojedynczych rzędów drzew liściastych, z wyłączeniem topoli, wzdłuż granic terenu 3.P/U z terenami 17.MN/U i 19.KDD

4. Dla terenów P/U ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:
1) zakaz lokalizowania:
a) w obrębie terenów 1.P/U i 3.P/U - budynków posiadających więcej niż dwie kondygnacje nadziemne oraz o wysokości przekraczającej wymiar 10 m,
b) w obrębie terenu 2.P/U - budynków posiadających więcej niż trzy kondygnacje nadziemne oraz o wysokości przekraczającej wymiar 12 m;
2) obowiązek stosowania na budynkach dachów płaskich lub dachów symetrycznych dwuspadowych lub wielospadowych, o kącie nachylenia połaci nie większym niż 45 stopni;
3) budynki istniejące w dniu wejścia w życie ustaleń planu oraz budynki, dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę przed dniem wejścia w życie ustaleń planu, a niespełniające ustaleń pkt 1 i 2 mogą - w ramach przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, odbudowy lub remontu - mieć zachowane istniejące parametry;
4) nakaz stosowania do wykończenia elewacji budynków tynku w kolorze białym lub w jasnych odcieniach kolorów ziemi, z dopuszczeniem okładzin ze szkła lub blachy;
5) zakaz stosowania na pokrycia dachów pochyłych materiałów w kolorach innych niż odcienie czerwieni;
6) w przypadku budowy ogrodzeń - obowiązek stosowania od strony terenów o charakterze publicznym ogrodzeń ażurowych o wysokości całkowitej od 1,0 m do 1,8 m, w formie żywopłotu w połączeniu z siatką stalową lub płotu ze sztachet drewnianych lub prętów stalowych, z dopuszczeniem słupków i podmurówki, której wysokość nie przekroczy 0,5 m.

5. Dla terenów P/U ustala się następujące zasady scalania i podziału nieruchomości:
1) obowiązek zachowania dla nowej działki budowlanej szerokości frontu nie mniejszej niż - 30 m oraz powierzchni nie mniejszej niż - 1 500 m2;
2) obowiązek zachowania ustaleń zawartych w § 11.


Opis nieruchomości:

Działka: 

 • Pow. 1571m2; 
 • Kształt: nieregularny; Składa się z dwóch parceli połączonych ze sobą; 
 • Działka częściowo utwardzona trylinką; 
 • Teren działki: płaski; 
 • Sąsiedztwo: budynek produkcyjny; 
 • Pojedyncze drzewa od ulicy; 
 • Teren częściowo ogrodzony; 
 • Na działce wiata na opał; 

Stan prawny:

 • Użytkowanie wieczyste: TAK;  
 • Księga wieczysta: TAK; 
 • Działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego: TAK; 

Media: 

 • Prąd: tak; 
 • Przy działce trafostacja; 
 • Kanalizacja: tak na działce; 
 • Wodociąg: tak na działce; 
 • Nawierzchnia drogi dojazdowej – utwardzona; 

Lokalizacja 

 • Ryn; 
 • Powiat giżycki około 20km od Giżycka
 • Województwo Warmińsko - Mazurskie. 

Ryn informacje: 

 • Ryn jest miasteczkiem położonym nad dwoma jeziorami: Ryńskim i Ołów. W samym centrum znajduje się pokrzyżacki zamek, który został wzniesiony około 1377 r. Innym zabytkiem Rynu jest wiatrak typu holenderskiego z 2. poł. XIX w. Nad jeziorem Ryńskim znajduje się promenada wraz z przystanią Ekomarina, natomiast nad jeziorem Ołów znajduje się plaża i ścieżka spacerowo-rekreacyjna o długości 4250 m okalająca jezioro.
 • Gmina Ryn obejmuje powierzchnię 204,54 km2, z czego ponad 115 km2 (56%) stanowią użytki rolne, 52,25 km2 (25%) – to obszary leśne, zaś blisko 22 km2 (ok. 10 %) zajmują wody (jeziora i kanały). 
 • Obszar zurbanizowany gminy Ryn obejmuje jedynie 5,84 km2, z czego ponad 4 km2 zajmuje gminna stolica – miasto Ryn. 
 • Ryn ma 3015 mieszkańców (I.2015), co stanowi połowę wszystkich mieszkańców gminy (5994 osób w 2014 r.), z których reszta zasiedla 32 wsie i osady (Bachorza, Canki, Dzikowizna (obecnie niezamieszkana), Głąbowo, Grzybowo, Hermanowa Wola, Jeziorko, Knis, Knis-Podewsie, Kronowo, Krzyżany, Ławki, Ławki PGR, Mioduńskie, Mleczkowo, Monetki, Mrówki, Orło, Prażmowo, Rybical, Ryn Kolonia, Ryński Dwór, Ryńskie Pole, Siejkowo, Skop, Skorupki, Słabowo, Stara Rudówka, Sterławki Wielkie, Szymonka, Tros, Wejdyki i Zielony Lasek). 
 • Struktura ludności w gminie wynosi Kobiety w wieku: przedprodukcyjnym 19,7 %, produkcyjnym 58,5 %, poprodukcyjnym 21,8 %, mężczyźni w wieku: przedprodukcyjnym 21,3 %, produkcyjnym 70 %, poprodukcyjnym 8,7 %. Gęstość zaludnienia gminy wynosi 29,3 os./km2 i jest prawie o połowę mniejsza, niż średnia gęstość zaludnienia w całym województwie warmińsko-mazurskim (60 os./km2). 
 • Natomiast samo miasto Ryn ma gęstość zaludnienia rzędu 737,16 os./km2. W stosunku do sąsiednich miast stanowi to: 1/3 gęstości zaludnienia Giżycka, połowę – Mrągowa i jest o 1/3 wyższa, niż w Mikołajkach. Zapewne w letnim sezonie turystycznym, którego główną „mazurską Mekką” są Mikołajki, owa ostatnia proporcja ulega odwróceniu.
 • Ponad połowę obszaru gminy stanowią grunty rolnicze i funkcjonuje tutaj 416 gospodarstw rolnych, z czego 199 to niewielkie gospodarstwa rodzinne o powierzchni nie przekraczającej 5 ha. Wskaźnik bezrobocia nie wygląda w gminie tak źle, bowiem nie przekracza 7 % ogółu populacji (345 bezrobotnych – dane z IV.2015 r.), przy 18,2 % w całym powiecie giżyckim. Część dawnych pracowników PGR znalazła pracę w dużych, prywatnych spółkach rolnych Ławki-Rol i Markrol, które funkcjonują w miejscu dawnych gospodarstw państwowych w Ławkach i Głąbowie. Gorzej sprawa wygląda z przemysłem, którego w gminie Ryn praktycznie nie ma. Ogólnopolski lider produkcji zestawów okiennych – przedsiębiorstwo JOCZ oraz Spółdzielnia Inwalidów „Pokój” w Rynie, to jedyne dwa większe zakłady przemysłowe. Do większych pracodawców zalicza się również Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe „Zamek Ryn”, które działa w branży usług turystycznych i gastronomicznych. W tej sytuacji podstawą bytu nierolniczych mieszkańców gminy są usługi i drobna wytwórczość, szczególnie w branży budowlanej. Ryn i okolice słyną m.in. z budowy drewnianych domów letniskowych i mieszkalnych, również… pływających. 

 • Źródło danych: Gmina Ryn CENA: 39.000zł 

(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN