NA SPRZEDAŻ

Wyjątkowa nieruchomość z możliwością 

zabudowy na Mazurach

w gminie Węgorzewo 

z linią brzegową jeziora szlaku WJM


Teren działki o regularnym kształcie jest lekko pofałdowany i obniża się w stronę brzegu jeziora. Dom zaprojektowany jest w najwyższym punkcie terenu nad jeziorem.
Projekt "Henryk", to parterowy dom z poddaszem użytkowym, który łączy w sobie tradycyjne, sprawdzone rozwiązania z nowoczesnymi pomysłami. Awangardowy wygląd domu tworzy klasyczny, wielospadowy dach o łukowatym, nieregularnym wykończeniu, co nadaje domowi dynamiczny charakter. Dach wieńczy nieregularną bryłę domu, łącząc go z wolno stojącym garażem. Elementy więźby dachowej tworzą pergolę, pod którą można schować drugi samochód. Bryłę domu urozmaicają cokoły, masywne kolumny, drewniane elementy konstrukcji dachu oraz tzw. wole oczko od strony ogrodu. Narożny taras osłania duże zadaszenie wsparte na drewnianych słupach. Oprócz tego zwraca uwagę duży komin kominka wewnętrznego i zewnętrznego. Zaskakujący efekt wizualny tworzą nieregularne przeszklenia o ciekawych kształtach. Białą kolorystykę elewacji ozdabiają kremowe, szerokie opaski okienne, drewniana okładzina oraz klinkierowe, ceglane wykończenie. 

OPIS DZIAŁKI:

 • Powierzchnia: 11187m2;
 • Wymiary: 
  • wzdłuż drogi ok. 61m, 
  • długość działki ok. 199m oraz ok. 174m, 
  • wzdłuż jeziora ok. 67m;
  • Długość linii brzegowej: ok. 67m;
 • Linia brzegowa: umiarkowana ilość trzcin, możliwość urządzenia plaży;
 • Ukształtowanie: lekko pofałdowane, opadające w kierunku jeziora;
 • Możliwość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 • Ogrodzenie: tak, z żerdzi;
 • Zadrzewienie: drzewka i krzewy owocowe;
 • Dojazd: droga asfaltowa i ok. 360m droga gminna żwirowa;

Przeznaczenie: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR LVIII/459/2010 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Kal, Gmina Węgorzewo.

Fragmenty planu:

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
 • cały teren opracowania położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich, w stosunku do którego obowiązują przepisy rozporządzenia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu,
 • dla całego terenu objętego opracowaniem ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z przepisami odrębnymi,
 • zakaz wznoszenia jakichkolwiek obiektów na terenach oznaczonych na rysunku planu jako tereny osuwiskowe
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: tereny objęte granicami
opracowania nie znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
4. Zasady obsługi infrastrukturą techniczną:
 • ustala się zasadę prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg lub przestrzeni publicznej o ile ich przebieg nie został pokazany na rysunku planu,
 • ustala się zasadę dowiązania pod względem rozwiązań technicznych sieci infrastruktury technicznej do istniejącej i projektowanej sieci na terenie objętym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kal,
 • zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego - nie dopuszcza się ujęć lokalnych,
 • odprowadzenie ścieków sanitarnych kolektorem grawitacyjnym lub tłocznym do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
 • wody opadowe - na terenie opracowania obowiązuje odprowadzenie wód opadowych w grunt w granicach własnych działki,
 • zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci na zasadach uzgodnionych z zarządcą sieci,
 • zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej na zasadach ustalonych przez dysponenta sieci,
 • zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z wyłączeniem paliw wysokoemisyjnych,
 • gromadzenie odpadów stałych - w typowych pojemnikach, umożliwiających segregację odpadów z wywiezieniem na składowisko przez właściwe jednostki.
5. Rozwiązania komunikacyjne:
 • w rozwiązaniach komunikacyjnych jako obowiązkowe należy przyjąć szerokość dróg w liniach rozgraniczających i powiązania w układzie przestrzennym z istniejącymi drogami,
 • zabezpieczenie potrzeb parkingowych w granicach własnych działki.
6. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej
 • wyznaczenie i urządzenie dróg publicznych gminnych
 • wyznaczenie i urządzenie dróg publicznych gminnych
3. Obszar oznaczony na rysunku planu symbolem C03-MN/U - teren zabudowy mieszkalno - usługowej. Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające - usługi związane z turystyką realizowane łącznie z przeznaczeniem podstawowym:
 • maksymalnie jeden budynek mieszkalno - usługowy na jednej działce budowlanej,
 • maksymalna wysokość budynku mieszkalno - usługowego - 2 kondygnacje nadziemne, w tym użytkowe poddasze, jednak nie więcej niż 10,0 m,
 • dach dwuspadowy lub wielospadowy z wyraźnym zaznaczeniem kalenicy, symetryczny o nachyleniu połaci zawartym w przedziale 35÷45 stopni kryty dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w odcieniach czerwieni,
 • dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego lub garażu wolnostojącego o wysokości zabudowy nie większej niż 9,0m,
 • geometrię dachu budynku gospodarczego należy kształtować w nawiązaniu do budynku mieszkalnego,
 • stosunek całkowitej powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż 0,15,
 • obowiązuje zachowanie nie mniej niż 70 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej,
 • ogrodzenia nie wyższe niż 1,5 m wykonane z elementów drewnianych lub siatki, z możliwością użycia kamienia i cegły - zabrania się stosowania ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z żelbetowych elementów prefabrykowanych.
4. Obszar oznaczony na rysunku planu symbolem C04-ZP - teren zieleni urządzonej w granicach działki budowlanej:
 • warunki i zasady podziału - teren w granicach jednej działki budowlanej łącznie z terenem oznaczonym jako C.03-MN/U zgodnie z zasadami podziału pokazanymi na rysunku planu,
 • zabrania się wznoszenia budynków, stawiania przyczep i barakowozów, lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych,
 • dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów małej architektury,
 • ogrodzenia nie wyższe niż 1,5 m wykonane z elementów drewnianych lub siatki z użyciem kamienia i cegły, zabrania się stosowania ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z żelbetowych elementów prefabrykowanych.
5. Obszar oznaczony na rysunku planu symbolem C05-ZN - teren zieleni naturalnej:
 • teren wyłączony z zabudowy za wyjątkiem urządzeń i sieci infrastruktury technicznej
 • istniejący drzewostan do zachowania - dopuszcza się przeprowadzenie prac kształtujących zieleń, porządkujących i sanitarnych,
 • obowiązuje zakaz grodzenia,
 • dopuszcza się możliwość urządzenia ciągu pieszego lub rowerowego;

OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU:

 • Powierzchnia zabudowy: 276,46m2; 
 • Powierzchnia użytkowa: 220,96m2 + składzik 8,93m2 + garaż 25,46m2; 
 • Wysokość budynku: 8,53m; 
 • Długość budynku: 24,63m; 
 • Technologia wykonania ścian zewnętrznych: grubości 36,50cm z bloczków betonowych Ytong + tynk mineralny; 
 • Strop:  gęstożebrowy typu Teriva; 
 • Dach: w konstrukcji płatwiowo-krokwiowej, pokrycie dachówką ceramiczną karpiówka (RUPPCERAMIKA) w kolorze czerwieni;
 • Ogrzewanie: piec ekologiczny "Kostrzewa" opalany pelletem lub eko - groszkiem;  możliwość zainstalowania pieca kominkowego.

Pomieszczenia na parterze:

1. Wiatrołap o pow. 10,51m2;
2. Hol o pow. 21,34m2;
3. Kuchnia o pow. 16,32m2;
4. Spiżarnia o pow. 3,87m2;
5. Ogród zimowy o pow. 7,37m2;
6. Pokój dzienny o pow. 51,01m2;
7. Gabinet o pow. 14,46m2;
8. Toaleta o pow. 1,87m2;
9. Sypialnia o pow. 17,14m2;
10. Garderoba o pow. 8,98m2;
11. Łazienka o pow. 9,6m2;
12. Kotłownia o pow. 12,1m2;
13. Składzik ogrodowy o pow. 8,5m2;
14. Garaż o pow. 25,56m2;

Pomieszczenia na poddaszu:

1. Korytarz o pow. 5,46m2;
2. Sypialnia o pow. 24,4m2;
3. Sypialnia o pow. 15,78m2;
4. Łazienka o pow. 7,47m2;
https://www.archido.pl/projekty-domow/11802-henryk-g1.html

Uzbrojenie terenu:

 • Energia elektryczna, skrzynka przy granicy działki; 
 • Wodociąg gminny w odległości ok. 200m; 
 • Kanalizacja gminna w odległości ok. 200m; 

Lokalizacja:

 • Gmina Węgorzewo;
 • Półwysep Kal;
 • Węgorzewo: ok. 2km;
 • Giżycko: ok. 29km;
 • Kętrzyn: ok. 40km;
 • Jezioro Święcajty Szlak Wielkich Jezior Mazurskich;
 • Las: ok. 1,5km;

Stan prawny: 

 • Własność: tak;
 • Księga wieczysta;

Informacje dodatkowe:

 • Dla nieruchomości wydano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 16/2013 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego, niepodpiwniczonego, parterowego z użytkowym poddaszem, z dachem wielospadowym o kącie nachylenia połaci 35 stopni, krytym dachówką ceramiczną w kolorze czerwieni zgodnie z załączonym projektem budowlanym;
 • Nieruchomość położona jest na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Zarówno miłośnicy
 • żeglarstwa, wypoczynku nad wodą, wędkarstwa jak i aktywnego wypoczynku na łonie malowniczej przyrody znajdą tu przyjazne sobie miejsce do pielęgnowania swych pasji. 


Cena: 980.000zł 

(słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy zł)

KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku  ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN