NA SPRZEDAŻ

Działka budowlana 

o łącznej pow. 1454 m2

przy szlaku WJM

trasa Giżycko - Mikołajki

Bogaczewo


Opis nieruchomości:

 • Łączna powierzchnia działki: 1454 m2;
 • Wymiary całego terenu: 
  • szerokość ok. 20m; długość ok. 71m;
 • Kształt działki: prostokąt;
 • Ukształtowanie: płaskie;
 • Działka do zagospodarowania;
 • Stan działki: bardzo dobry;
 • Odległość do jeziora w linii prostej ok 291m;
 • Odległość do plaży zagospodarowanej ogólnodostępnej ok 882m;
 • Odległość do lasu ok 644m;
 • Najbliższe zabudowanie ok. 20m;
 • Sąsiedztwo: działki budowlane, domy mieszkalne, pola i łąki; 
 • Miejscowość Bogaczewo zlokalizowane jest na trasie lądowej i wodnej Giżycko Mikołajki;
  • ok 11,9 km od Giżycka;
  • ok. 24km Mikołajki;

Informacje o warunkach zabudowy:

Na działkę wydano warunki zabudowy: pod budowę budynku mieszkalnego z dobudowanym garażem oraz budynku gospodarczego;

Fragment z decyzji:

1. Rodzaj inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego z dobudowanym garażem oraz budynku gospodarczego;

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności w zakresie:

1) Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) projektowana funkcja zabudowy - mieszkaniowa jednorodzinna;

b) sposób zagospodarowania - nowa zabudowa;

c) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z dobudowanym garażem:

- powierzchnia zabudowy: do 185m;

- szerokość elewacji frontowej: do 16,0m;

- maksymalna ilość kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe);

- maksymalna wysokość od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu: do 10m;

- geometria dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30 stopni do 45 stopni;

- materiał pokrycia dachu: dachówka ceramiczna lub materiał imitujący dachówkę;

d) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla projektowanego budynku gospodarczego:

- powierzchnia zabudowy:do 40m2;

- szerokość elewacji frontowej: do 8,0m;

- maksymalna ilość kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna;

- maksymalna wysokość od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy dachu: do 8,0m;

- geometria dachu: dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 20 stopni do 45 stopni;

- materiał pokrycia dachu: dachówka ceramiczna lub materiał imitujący dachówkę;

e) ustala się parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy dla całego terenu objętego inwestycją:

- maksymalny wskaźnik wielkości zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 16%;

- nieprzekraczalna linia zabudowy: nie określa się (teren objęty inwestycją nie przylega bezpośrednio do drogi publicznej) …;

3) Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną: przyłącze do sieci elektroenergetycznej na warunkach zarządcy sieci;

b) zaopatrzenie na wodę: przyłącze do sieci wodociągowej na warunkach zarządcy sieci,

c) sposób odprowadzenia ścieków sanitarnych: przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządcy sieci;

d) odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo na terenie własnej działki;

e) sposób gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów: zgodnie z lokalnymi przepisami prawa;

f) zapotrzebowanie na energię cieplną: indywidualne (własna kotłownia);

g) zapotrzebowanie na gaz:nie dotyczy;

h) obsługa komunikacyjna:dostęp do drogi publicznej gminnej poprzez drogę wewnętrzną;
(...)
















Uzbrojenie:

 • Prąd: tak, przy działce;
 • Wodociąg: w pasie drogowym, przy działce;
 • Kanalizacja: w pasie drogowym, przy działce; 
 • Droga dojazdowa: asfaltowa;





plaża gminna




jezioro Jagodne

Stan prawny:

 • Stan prawny gruntu: własność;
 • Księga wieczysta: tak; 




Cena: 95.000zł

(dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zlotych)

KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od 2001 roku  ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN