NA SPRZEDAŻ

działka budowlana o pow. 1367m2

w pobliżu jez. Buwełno 

CIERZPIĘTY gm. Orzysz


 • Nieruchomość składa się z niezabudowanej działki o pow. 0,1367ha;
 • Przeznaczenie działki: zabudowa letniskowa;

Wymiary działki: 

 • szerokość: ok. 25 m;
 • długość: od ok. 27 m do ok. 53 m; 
 • Kształt działki: zbliżony do prostokąta;
 • Ukształtowanie: teren płaski, nie wymaga niwelacji;
 • Zakrzaczenia: działka bez zakrzaczeń; 
 • Zadrzewienia: w obrębie działki brak zadrzewień;
 • Ogrodzenie: brak;
 • Dojazd: asfalt, następnie droga gruntowa utwardzona;
 • Oddalenie od kompleksów leśnych: około 2000m;
 • Oddalenie od jeziora Buwełno: ok. 165m zagospodarowana plaża z pomostem;


Uzbrojenie terenu:

 • Wodociąg gminny: tak;
 • Kanalizacja gminna: tak;
 • Energia elektryczna: tak;
 • Telefon: tak (sieć kablowa);


Dla przedmiotowego terenu został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁĄ Nr XLIII/634/06 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Ustalono w nim przeznaczenie: tereny zabudowy letniskowej ML;
Fragmenty planu:
Rozdział XII
Przeznaczanie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy letniskowej oznaczonych symbolem przeznaczenia ML
§ 55. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ML obowiązuje całkowity zakaz:
1) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany na podstawie przepisów odrębnych za wyjątkiem obiektów obsługi technicznej; 
2) lokalizowania obiektów mogących powodować stałe lub czasowe uciążliwości spowodowane wytwarzaniem hałasu i zanieczyszczaniem powietrza, gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych;
3) tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów do produkcji rolnej, ogrodniczej lub sadowniczej;
4) lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej lub produkcyjnej oraz zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne substancje niebezpieczne;
5) składowania jakichkolwiek odpadów .
§ 56. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ML ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) na jednej działce budowlanej może być zlokalizowany jeden budynek letniskowy, którego wydzielona część może pełnić funkcje gospodarcze lub garażowe. Zakazuje się wznoszenia wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych;
2) o ile linie zabudowy określone na rysunku planu nie wskazują inaczej, zabudowę należy lokalizować w odległości minimalnej 6 m od linii rozgraniczającej z terenami dróg publicznych lub zgodnie z istniejącą linią zabudowy sąsiednich
obiektów o podobnej kubaturze oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) w przypadku realizowania zabudowy bezpośrednio stykającej się z zabudową istniejącą:
a) wysokości gzymsów i krawędzi dachu muszą być równe w miejscu styku z analogicznymi elementami zabudowy istniejącej;
b) połacie dachu muszą mieć ten sam spadek jak połacie budynku sąsiedniego;
c) główne kalenice dachów powinny być równoległe.
4) połacie dachu na jednym obiekcie budowlanym muszą mieć jednakowy spadek o pochyleniu od 30° do 45° oraz pokrycie
dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym;
5) zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykowanych elementów żelbetowych;
6) zakazuje się podpiwniczania budynków;
7) zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu.
§ 57. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ML wydzielenie działki budowlanej musi umożliwiać zagospodarowanie terenu spełniające następujące warunki:
1) musi być zapewniony dostęp do drogi publicznej zgodnie z ustaleniami planu;
2) musi być zapewniona możliwość wykonania prawidłowych dojść i dojazdów do budynków;
3) musi być zapewniona możliwość wykonania miejsc postojowych dla samochodów w ilości określonej w planie;
4) musi być zapewniona możliwość wydzielenia miejsc do właściwego gromadzenia odpadów;
5) musi być zapewniona możliwość przyłączenia do sieci infrastruktury technicznej;
6) minimalna powierzchnia nowej i niezabudowanej działki budowlanej - 1500 m2;
§ 58. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ML ustala się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:
1) maksymalny w.i.z. - 0,1;
2) maksymalna wysokość zabudowy – 8 m;
3) maksymalna ilość kondygnacji zabudowy pełnych –1;
4) maksymalna ilość kondygnacji poddaszowych – 1;
5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej 80%;
6) maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej 30 % powierzchni działki; 
7) poziom rzędnej parteru budynku nie może być więcej niż 45 cm powyżej poziomu terenu;
8) maksymalna wysokość ogrodzenia – 160 cm.
§ 59. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ML potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować wyłącznie na terenie lokalizacji własnej, nie mniej niż 2 miejsca parkingowe na 1 budynek letniskowy.
§ 60. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia ML ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej i posiadać
przyłącze elektroenergetyczne umożliwiające pobór energii elektrycznej w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki;
2) sieć elektroenergetyczna szczególnie średniego i niskiego napięcia powinna być, w miarę możliwości technicznych i ekonomicznych, realizowana jako podziemna;
3) wszystkie działki budowlane, budowle i budynki muszą być podłączone do sieci wodociągowej i posiadać przyłącze wodociągowe umożliwiające pobór wody zgodny z funkcją i sposobem zagospodarowania;
4) wszystkie budynki muszą być podłączone do sieci kanalizacyjnej i posiadać przyłącze kanalizacyjne umożliwiające odprowadzenie ścieków sanitarnych w stopniu wystarczającym dla obsługi funkcji i sposobu zagospodarowania i zabudowy działki;
5) ścieki będą odprowadzane siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków;
6) wszystkie budynki muszą posiadać zbiorcze lub indywidualne źródła dostarczania ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją.
Lokalizacja:

 • We wsi w gminie Orzysz;
 • Sąsiedztwo: zabudowa zagrodowa, letniskowa oraz wielorodzinna, plaża gminna, przystanek PKS;
 • Jezioro: ok. 165m;
 • Las: ok. 2000m;
 • ok. 10 km od Orzysza;
 • ok. 25 km od Giżycka;
 • ok. 220 km od Warszawy;

Stan prawny:

 • Własność: tak;
 • Księga wieczysta: tak;

 •  

Przez jezioro Buwelno planuje się nowy szlak WJM ! 

Wspólna inicjatywa piętnastu samorządów połączenia Krainy Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim rozpoczęła się od opracowania koncepcji przebiegu takiego szlaku. Samorządy Województw Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego, Powiaty: Ełcki, Giżycki, Grajewski i Piski, Miasta Ełk i Giżycko, Gminy Ełk, Giżycko, Kalinowo, Miłki, Orzysz, Płaska i Rajgród zawarły umowę partnerską, a następnie lider projektu – Powiat Ełcki – złożył wniosek do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej o środki na opracowanie koncepcji drogi wodnej.

Obszar wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i północnej województwa podlaskiego cechuje niski stopień zurbanizowania, mała gęstość zaludnienia i dominacja sektora rolnego jako podstawowego źródła utrzymania lokalnej ludności. Położenie obszaru objętego oddziaływaniem projektu pomiędzy Wielkimi Jeziorami Mazurskimi i Kanałem Augustowskim w połączeniu z bogactwem przyrodniczo-krajobrazowym Równiny Mazurskiej, Pojezierza Ełckiego i Równiny Augustowskiej stwarza dogodne warunki do rozwoju turystyki, a tym samym poprawy jakości życia tutejszych mieszkańców i ich aktywności gospodarczej.

Wstępna analiza możliwych rozwiązań wskazuje jednoznacznie, że odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby grupy docelowej (społeczności lokalnej obszaru oddziaływania projektu) oraz istniejące uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze regionu, najlepszym kierunkiem rozwoju obu biorących udział w projekcie województw Polski Wschodniej, będzie rozwój turystyki stymulujący wzrost gospodarczy tego obszaru. Główną przeszkodą w wykorzystaniu przez turystów podregionu ełckiego i okolic Biebrzańskiego Parku Narodowego są duże niedostatki w infrastrukturze turystycznej i odpowiedniej promocji oraz brak zachęcających produktów turystycznych. Niedostateczna jest dostępność komunikacyjna obszaru. To najbardziej wykluczony region w Europie, jeśli chodzi o drogi samochodowe, a brakuje tu także odpowiednio wyposażonych tras pieszych, konnych, rowerowych, wodnych.

Bardzo ważne, z punktu widzenia wykorzystania potencjału turystycznego na rzecz stymulacji rozwoju gospodarczego regionu, jest przygotowanie koncepcji rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Istotne są również analizy możliwości realizacji projektu oraz opracowanie wariantów możliwych działań rozwojowych obejmujących obszar dwóch sąsiadujących województw. Prace przewidziane w ramach projektu oraz jego lokalizacja na pograniczu obu województw sprawiają, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia zaistnieją warunki do powstania produktu turystycznego. Charakteryzować go będzie unikatowość wynikająca z niepowtarzalnych warunków wodnych oraz przyrodniczych, jakie oferuje obszar Wielkich Jezior Mazurskich, Równiny Mazurskiej, Mazur Garbatych, Pojezierza Ełckiego i Równiny Augustowskiej.

Położenie akwenów północno-wschodniej Polski automatycznie wyznacza przebieg trasy: jezioro Niegocin, jez. Niałk, jez. Wojnowo, jez. Buwełno, jez. Tyrkło, rzeka Orzysza, kanał orzyski, jez. Wierzbińskie, jez. Rostki, jez. Kaleń, jez. Kraksztyn, jez. Druglin, jez. Guzki, jez. Lepaki, jez. Sunowo, rzeka Lega, jez. Rajgrodzkie, rzeka Jerzgnia, jez. Dreństwo, jez. Tajno, Kanał Augustowski.

Projekt – w połączeniu z wysoką jakością planowanej infrastruktury turystyki wodnej – umożliwi powstanie produktu charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością oraz innowacyjnością zarówno w skali kraju, jak również poza jego granicami. Byłaby to pierwsza od 140 lat czysto polska inicjatywa budowy wodnej arterii komunikacyjnej w naszym regionie. Ostatnią była budowa Kanału Augustowskiego.

Trafność celu koncepcji jest bezdyskusyjna. Pozwala to przyjąć za pewnik eliminację ryzyka. Dokładne przeanalizowane i zaplanowanie działań ujętych w koncepcji z pewnością przyczyni się do tego, że kolejny etap – projektowo-wykonawczy – nabierze realnych kształtów, a tym samym przyczyni się do rozwoju turystyki na obszarze oddziaływania projektu, stymulując rozwój gospodarczy, a także zacieśni współpracę samorządów – sygnatariuszy porozumienia. Ryzyko powstaje wyłącznie w przypadku, kiedy projekt nie otrzyma żadnego dofinansowania, ponieważ samorządy nie będą w stanie sfinansować tak dużego projektu. Samorządy mogą zniechęcić się do podejmowania wspólnych działań na dużą skalę, nie znajdując nigdzie wsparcia finansowego.

Szacowane koszty zaprojektowania i budowy szlaku to 300-500 milionów złotych, w zależności od przebiegu trasy i ilości obiektów inżynierskich.


Turystyka:

 • To właśnie tutaj rozpoczyna się szlak rzeki Krutyni - rezerwat przyrody. W pobliżu wsi znajduje się rezerwat czapli siwej "Ławny Lasek" i rezerwat leśny "Królewska Sosna", a w nim dwa pomniki przyrody - sędziwy Dąb nad Mukrem oraz Sosna Królewska licząca ponad 300 lat. Ok. 4 km od wsi znajduje się stadnina koni. W odległości l km na zachód od jeziora znajduje się Rezerwat Bagna Nietlickie.

Jezioro Buwełno:

 • Powierzchnia jeziora wynosi 360 ha. Maksymalna głębokość jeziora 44 m, szerokość do 700 m, długość 8,8 km. Jezioro typu rynnowego, ciągnące się z południa na północ, położone na wysokości 117 m n.p.m. Położone jest wśród łąk i pól o stromych brzegach i urozmaiconej linii brzegowej. Na północy wąski strumyk łączy je z jeziorem Wojnowo, które z kolei połączone jest z jeziorem Niegocin. Południowa część jeziora łączy się kanałem z jez. Ublik Wielki. W jeziorze przeważa leszcz, żeruje też okoń, szczupak, sandacz, węgorz, sieja, płoć, kleń.

CENA: 49.212,00 PLN 

(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dwanaście zł)

 

KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od ponad 10 lat ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN