NA SPRZEDAŻ

malowniczy teren o pow. 0,8362ha

z wydanymi warunkami zabudowy

Jakunówko, gmina Pozezdrze


Malownicze miejsce dla osób ceniących ciszę i spokój. Z dala od dużego ruchu samochodowego i  turystów. Bardzo ładny widok na okolicę.


 • Powierzchnia działki: 8362m2;
 • Kształt działki: zbliżony do prostokąta;
 • Wymiary działki: szerokość ok. 76m/ długość ok. 125m;
 • Ukształtowanie terenu: pagórkowate (działka lekko pofałdowana);
 • Działka zlokalizowana w sąsiedztwie lasu, pól, łąk i jednego siedliska.
 • Zabudowania: po drugiej stronie drogi;
 • Miejscowość zlokalizowana jest nad jeziorem Krzywa Kuta.
 • Odległość od jeziora w linii prostej: ok. 600m;
 • Odległość od lasu: 175m;
 • Zbiornik wody o pow. ok 2ha - w odległości ok. 130m;
 • Teren w strefie Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz w obszarze Natura 2000 - Ostoja Borecka; 

Na działkę wydano warunki zabudowy.

Fragmnet z decyzji o warunkach zabudowy:

1. Rodzaj inwestycji:
Budowa budyku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami w zabudowie wolnostojącej;
2. Uwarunkowania przestrzenne:
a) dopuszcza się udowę budynku mieszkalnego jednorodzinngo wraz z przyłączami w zabudowie wonostojącej w nawiązaniu do tradycyjnej zabudowy;
b) sytuowanie nowej zabudowy, główną kalenicą budynku w przybliżeniu równolegle do linii rozgraniczającej z drogą gminną;
c) dopuszczana maksymaln wysokość poziomo posadzki parteru: 0,6m;
d) maksymalna wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku: 4,5m;
e) dopuszczalna ilość kndygnacji: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;
f) maksymalna wysokoś budynku: 9,0m od poziomu terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu kalenicy;
g) dopuszczalne rodzaje dachów dla głównych połaci dachowych: dachy strome, dwuspadowe o symetrycznym kącie nachylena połaci dachowych;
h) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku: do 14,0m;
i) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku: 168,0 m2;
j) dopuszczalne kąty nachylenia dachów dla głównych połaci dachowych: od 35 do 45 stopni;
k) pokrycie dachu: dachówka w kolorze ceglastym;
l) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: nie mniej niż 90% powierzchni terenu działki;
m) dopuszcza sę budoę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe;
2.2. Linie zabudowy: nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy kubaturowej: w odległości 15m od linii rozgraniczającej z drogą gminną;
3. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) zaopatrzenie w energię elektryczą: z siecie energetycznej na warunkach określonych przez dysponenta sieci;
b) zaopatrzenie w wodę: z wodoiągu gminnego pod warunkiem, iż projektowane uzbrojenie zostanie zagwarantowane w drodze umowy pomiędzy inwestorem a Gminą Pozezdrze;
c) odprowadzenie scieków sanitarnych: do sieci kanalizacji sanitrnej na warunkach określonych przez dysponenta sieci, a do czasu jego wybudowania dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe;
d) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachów: powierzchniowo do gruntu w granicach przedmiotowej nieruchomości;
e) Ogrzewanie: indywidualne systemy z zastosowaniem technologii ekologicznych;
f) odprowadzenie odpadów stałych: należy segregować według grup asortymentowych wywożonych prze specjalistyczne przedsiębiorstwo;

Uzbrojenie terenu:

 • Prąd: tak, w odległości ok. 55m (sąsiednie zabudowania);
 • Woda: tak, wodociąg gminny;
 • Odprowadzenie ścieków: w sąsiedztwie nie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, występują rozwiązania indywidualne (m.in. szambo);
 • Droga dojazdowa: gruntowa gminna (odległość do drogi asfaltowej ok. 275m);

Stan prawny:

 • Pełna własność:
 • Księga Wieczysta: tak;

Lokalizacja:

 • gmina Pozezdrze;
 • ok. 24 km od Giżycka;
 • ok. 11 km od Kruklanek;
 • ok. 10km do Pozezdrza;
CENA: 88.000 zł


KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od ponad 10 lat ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony MBN