NA SPRZEDAŻ

działka budowlana o pow. 1741m2

gm. Wydminy k/Giżycka

SUPERATRAKCJA OKOLICY:

WYCIĄG NARCIARSKI (1km od działki)

oraz

Z O.O SAFARI - park dzikich zwierząt

- tuż przy działkach
Działka:

 • Powierzchnia: 1741m2;
 • Wymiary: ok. 42,30 m (szerokość) x ok. 35 m -50 m (długość);
 • Teren płaski nie wymaga niwelacji (lekkie wzniesienie względem jeziora);
 • Działka bez zadrzewień;
 • Do jeziora w linii prostej ok. 90m;
 • Dojście do jeziora przez ogólnodostępną plażę;
 • Do plaży ok. 200 m;
 • W sąsiedztwie inne działki budowlane, domy letniskowe/mieszkalne, staw, jezioro;

STAN PRAWNY:

 • Własność: tak, 
 • Księga wieczysta; tak;
 • Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczona symbolem ML4 - zabudowa letniskowa/mieszkalna 
 • UCHWAŁA Nr X/70/03 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 października 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • Fragmenty planu:

Rozdział III
 • Ustalenia w zakresie ochrony dóbr kultury
§3.
 • 1. W celu ochrony dóbr kultury - wszelkie prace inwestycyjne muszą być wyprzedzone archeologicznym rozpoznaniem powierzchniowym terenu. Po przekazaniu wniosków z rozpoznania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, zostaną określone dalsze, szczegółowe warunki realizacji inwestycji.
Rozdział IV
 • Ustalenia szczegółowe
§4
 • 1. Ustala się tereny planowanej zabudowy letniskowej, oznaczone na rysunku planu symbolami
 • ML1, ML2, ML3, ML4, ML5, ML6.
 • 1) na wyznaczonych obszarach ustala się przeznaczenie podstawowe pod budynki związane z indywidualnym wypoczynkiem letnim, sezonowym lub całorocznym, a alternatywnie, zamiennie - pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną,
 • 2) dla terenów o których mowa w punkcie 4.1 ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu :
 • a) powierzchnia wydzielonej działki przeznaczonej pod zabudowę, wg rysunku planu,
 • b) minimum 70% powierzchni działki winno pozostać jako teren biologicznie czynny,
 • niezabudowany i nieutwardzony.
 • c) na każdej wydzielonej działce przeznaczonej pod zabudowę lokalizuje się tylko jeden
 • budynek letniskowy lub mieszkalny, o powierzchni zabudowy do 150m2 z uwzględnieniem ustalonej na rysunku planu nieprzekraczalnej lub obowiązującej linii zabudowy, funkcję gospodarczo - garażową należy łączyć z podstawową bryłą budynku,
 • d) ustala się wprowadzenie ujednoliconej formy architektury budynków z zachowaniem
 • poniższych ustaleń :
 • - wysokość budynków do 2 kondygnacji nadziemnych tj. parter i poddasze użytkowe,
 • - poziom posadowienia posadzki parteru nie wyżej niż 30cm w odniesieniu do najwyższego
 • punktu projektowanego poziomu terenu na linii odpowiedniej elewacji, w przypadku różnicy wysokości w obrębie rzutu budynku większej niż 1m, należy tak kształtować budynek, aby
 • kondygnacja piwniczna nie była wyniesiona w żadnym punkcie na obwodzie budynku powyżej 1,20m,
 • - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 35 - 45 stopni. W przypadku realizacji budynku bez poddasza użytkowego dopuszcza się zmniejszenie kąta nachylenia połaci dachowych, jednak nie mniej niż 27 stopni, dachy kryte dachówką ceramiczną, betonową w kolorze czerwieni lub brązu,
 • - budynki winny charakteryzować się wysokimi walorami w zakresie formy i detalu architektonicznego z zastosowaniem tradycyjnych naturalnych materiałów budowlanych, jak: kamień, cegła, dachówka, drewno ogrodzenia winny wtapiać się w krajobraz, nie zaleca się stosowania ogrodzeń pełnych i betonowych. Postuluje się ogrodzenia z żerdzi drewnianych lub z siatki ukrytej w zieleni.
 • 3) na terenie oznaczonym symbolem ML6 zachowuje się istniejące zadrzewienia śródpolne, a istniejący zbiornik wody, jako byłe poidło bydła, może pozostać jako ogrodowe oczko wodne lub zostać zasypany.
 • 2. Ustala się teren planowanej plaży, przystani wodnej i kąpieliska – ogólnodostępnych, oznaczony na rysunku planu symbolem UI.
 • 1) dla terenu, o którym mowa w punkcie 2 ustala się :
 • a) zachowuje się istniejący punkt widokowy,
 • b) zachowuje się istniejącą zieleń.
 • 3. Tereny istniejących lasów i projektowanych zadrzewień, oznaczone symbolem RL1, 
 • 4. Tereny projektowanych zadrzewień wzdłuż brzegu jeziora Bielskie, oznaczone symbolem RL2, RL3, 
 • 5. Tereny istniejącej zieleni naturalnej (łąkowej), oznaczone na rysunku planu symbolami ZN1, ZN2, 
 • 6. Teren planowanej biologicznej oczyszczalni ścieków, oznaczony symbolem NO, 
 • 7. Teren planowanego ujęcia wody, oznaczony symbolem WZ, 
 • 8. Tereny komunikacyjne - drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe stanowiące dostęp do drogi publicznej, oznaczone symbolem KD, 
Rozdział V
 • Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej
§5
 • 1. Kanalizacja sanitarna: odprowadzenie ścieków do planowanej biologicznej oczyszczalni ścieków.
 • 2. Zaopatrzenie w wodę: z projektowanego ujęcia wody, przy uwzględnieniu przepisów szczególnych.
 • 4. Ogrzewanie: planuje się w oparciu o własne, indywidualne kotłownie na paliwo ekologiczne oraz wkłady kominkowe opalane drewnem.
 • 5. Gromadzenie odpadów stałych: w małych kontenerach i wywożenie we własnym zakresie na gminne wysypisko.
(...)

UZBROJENIE:

 • Energia elektryczna: skrzynka przy granicy;
 • Wodociąg: tak, przyłącze w pasie drogowym przy granicy działki;
 • Kanalizacja: tak, w pasie drogowym przy granicy działki;
 • Dojazd: drogą utwardzoną (docelowo gminną);

LOKALIZACJA:

 • ok. 30km od Giżycka;
 • Gmina Wydminy: ok. 10km;
 • Jezioro należy do zbiorników bardzo czystych, tworzy kompleks 3 jezior;
 • Jezioro ze strefą ciszy;

DZIAŁKA  - UDOGODNIENIA:

 • Duża powierzchnia do zagospodarowania.
 • Rozległy widok na jezioro i okolicę.
 • Istnieją tu doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, wędkarstwa oraz turystyki pieszej i rowerowej.
 • Po sąsiedzku ok. 1km znajduje się Pensjonat, z zorganizowanym kąpieliskiem, wypożyczalnią sprzętu wodnego

ATRAKCJE OKOLICY:

JEZIORO:

 • długość 1850m.
 • szerokość waha się pomiędzy 100 a 300 metrów - 550m max. 
 • pow. 60ha.
 • głębokość do 30m. śr. 7,2m
 • jezioro bardzo czyste - przejrzystość wody na 8-10 metrow.
 • jezioro jest w dzierżawie.
 • ryby w jeziorze to: miętus, płoć, krasnopiórka, sum, sielawa, szczupak, okoń, karp.

 

CENA: 110.000 złotych

(słownie: sto dziesięć tysięcy złotych). KONTAKT:

MBN Nieruchomości Konsulting sp.z.o.o 
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od ponad 10 lat ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony MBN