NA SPRZEDAŻ

Działka o pow. 2000m2 w otulinie lasu

w bliskim sąsiedztwie jeziora Jagodne 

(Szlak WJM)

Gmina Miłki


Opis:

 • teren o powierzchni 2000m2 z bezpośrednim dostępem do terenów leśnych;
 • status: działka budowlana z wydanymi warunkami zabudowy:
 • kształt działki: prostokąt wymiarach ok. 97m x 21m;
 • ukształtowanie terenu: teren płaski, nie wymagający niwelacji;
 • zadrzewienie/zakrzaczenie - częściowe nasadzenia drzew (głównie wzdłuż granic działki);
 • stan terenu: działka stosunkowo zadbana;
 • odległość od jeziora: ok. 250m;
 • teren objęty planem zagospodarowania przestrzennego, określony symbolem MN, US (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej);
fragment decyzji:

"Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: 36MN,US, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę rekreacji indywidualnej. 
Ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust.1:
1) zabudowę i zagospodarowanie terenu należy kształtować zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w dziale II,
2) zachowuje się istniejące budynki, dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków rekreacji indywidualnej na cele mieszkalne jednorodzinne, 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczającej drogę dojazdową i drogi wewnętrzne - min. 6 m, 
4) zachowuje się istniejące podziały geodezyjne, minimalna powierzchnia nowej działki budowlanej - 1 500m2 , 
5) dla projektowanej zabudowy w konturze o symbolach: 36MN,US, obowiązują następujące ustalenia: 

 • a) budynki parterowe z dachami dwuspadowymi lub wielopołaciowymi z wyodrębnioną kalenicą, 
 • b) kąty nachylenia połaci dachowych budynków mieszkalnych: 35o - 45o , innych budynków: 25o - 45o ,
 • c) kalenice budynków równoległe do drogi wewnętrznej KDW,
6) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 25% terenu inwestycji, 
7) minimalny współczynnik intensywności zabudowy - nie ustala się, 
8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna -60% terenu inwestycji, 
9) mają zastosowanie przepisy dotyczące OChK KWJM, 
10) miejsca postojowe dla samochodów - wg wskaźników i zasad zawartych w § 13 ust.5. 
Media:

 • prąd - tak;
 • woda - w pasie drogowym; studnia;
 • kanalizacja - w pasie drogowym;
 • dojazd - droga utwardzona (drogi dojazdowe wzdłuż dwóch przeciwległych boków działki);

Stan prawny:

 • własność - tak;
 • księga wieczysta - tak;

Sąsiedztwo:

 • w najbliższej okolicy istnieje niska zabudowa (głównie domy jednorodzinne oraz domy rekreacji indywidualnej);
 • sąsiedztwo nieuciążliwe, gwarantujące cisze i spokój;
 • łąki, pola, tereny leśne, zadrzewione;
 • jezioro Jagodne ok 350m;
 • najbliższy kompleks leśny w bezpośrednim sąsiedztwie;

Lokalizacja:

 • Gmina Miłki;
 • odległości:
  • Giżycko - ok 19km;
  • Mikołajki - ok 28km;
  • Warszawa - ok 250km;

Najbliższa okolica oferuje:

Jezioro Jagodne:

 • powierzchnia: 950 ha.
 • głębokość: 37,4 m.
 • brzegi: płaskie, przeważnie porośnięte trzciną. Linia brzegowa dobrze rozwinięta z licznymi, wrzynającymi się w ląd, zatokami.
 • miejscowości: Kozin, Jagodne Wielkie, Szymonka, Prażmowo.
 • Żeglarstwo (przez jezioro prowadzi szlak żeglugowy z Giżycka do Mikołajek).
 • W części południowej dwie duże zatoki, noszące nazwy odrębnych jezior - jez. Szymoneckiego i jez. Górkło. Na jeziorze trzy niewielkie wyspy. Na północy jezioro krótkim przekopem (Kanał Kula) połączone jest z jez. Bocznym.

Okolica:

 • bardzo atrakcyjna turystycznie;
 • Aktywny wypoczynek: sporty wodne, konie, szlaki rowerowe, polowania, grzyby;
 • W pobliżu znajdują się takie atrakcje jak:
 • GIERŁOŻ - Wolfschanze - Kwatera Hitlera;
 • GIŻYCKO - Twierdza Boyen;
 • GIŻYCKO - Most obrotowy;
 • MIKOŁAJKI - Wioska żeglarska;
 • Szlaki żeglowne;
CENA: 80.000PLN 
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)

KONTAKT:

Mazurskie Biuro Nieruchomości
licencjonowani pośrednicy
Sobolewski & Pstrak
Najlepsze nieruchomości od ponad 10 lat ! 
11-500 Giżycko
ul. Dąbrowskiego13
tel./fax. 87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl 
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może podlegać zmianom. 

powrót do strony biura MBN