UWAGA NOWA CENA !

NA SPRZEDAŻ

nieruchomość o powierzchni 3,3909 ha

z linią brzegową jeziora Buwełno

gmina Miłki

KLIKNIJ I ZOBACZ NA MAPIE LOKALIZACJĘ NIERUCHOMOŚCI

Działka o powierzchni 3,3909 ha:

 • Kształt działki: zbliżony do prostokąta wymiarach ok 90m x ok 350m; 
 •  Teren: pofałdowany z lekkim spadkiem w stronę jeziora; 
 •  Długość linii brzegowej jeziora Buwełno: ok 90m;
 •  Linia brzegowa jeziora: łagodne zejście do wody, niewielka ilość drzew i trzcin;
 •  Piękny, panoramiczny widok na jezioro z centrum działki; 

 •  

Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

UCHWAŁA NR XXVI/119/2012 RADY GMINY MIŁKI z dnia 30 listopada 2012r. 

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod 

  w części:

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod:

 • tereny rolne w pasie przylegającym do drogi powiatowej (symbol R),
 • tereny otwarte upraw polowych (symbol R/Rz),
 • tereny upraw polowych i leśnych w strefie ochronnej jezior (symbol R/ZL),
 • tereny istniejących lasów (symbol ZL).

Oznaczenie symboli: 

R
Dla terenów o symbolu R ustala się: 
1. zachowuje się istniejące użytki rolne;
2. ewentualne ogrodzenia użytków rolnych np. pastwisk z naturalnych materiałów np. żerdzie drewniane, zakazuje się ogrodzeń pełnych i betonowych; 
3. ustala się możliwość wprowadzenia zabudowy zagrodowej na nieruchomościach rolnych o zwartej powierzchni minimum 1 ha z zachowaniem następujących parametrów i wskaźników zabudowy: 
a) budynki parterowe z dachami dwuspadowymi o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych, 
b) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia połaci dachowych 38 - 45o, pokrycie dachów: dachówką w kolorze ceglastym, 
c) budynek mieszkalny usytuowany w pierwszej linii, kalenicą równoległą do drogi, szerokość elewacji frontowej budynku: do 15 m; wysokość budynków mieszkalnych od poziomu terenu do kalenicy: do 9 m, 
d) w wykończeniu budynków stosować materiały tradycyjne: jasne tynki, drewno, cegła, kamień, dachówka ceramiczna, 
4. współczynnik zabudowy terenu do 25%; 
5. nieprzekraczalna linia zabudowy: min. 20 m od linii rozgraniczającej drogę powiatową; 6) wokół zabudowy przewidzieć nasadzenia drzew i krzewów; 
6. nowe zjazdy z drogi wymagają zgody Zarządcy drogi; 

R/Rz
Dla terenów o symbolu: R/Rz, ustala się:
1. zachowuje się istniejące użytki rolne, ustala się ekologiczne użytkowanie gruntów;
2. możliwość zalesień rodzimymi gatunkami drzew i krzewów dostosowanych do warunków florystycznych terenu; 
3. ustala się możliwość wprowadzenia zabudowy zagrodowej na nieruchomościach rolnych o zwartej powierzchni minimum 1 ha z zachowaniem następujących parametrów i wskaźników zabudowy: 
a) budynki parterowe z dachami dwuspadowymi o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych, 
b) dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia połaci dachowych 45o, pokrycie dachów: dachówką w kolorze ceglastym, 
c) szerokość elewacji frontowej budynku: do 15 m; wysokość budynków mieszkalnych od poziomu terenu do kalenicy: do 9 m, 
d) w wykończeniu budynków stosować materiały tradycyjne: jasne tynki, drewno, cegła, kamień, dachówka ceramiczna,
4. współczynnik zabudowy terenu do 25 %;
5. wokół zabudowy przewidzieć nasadzenia drzew i krzewów; 
6. projektowana zabudowa zagrodowa musi posiadać dostęp do drogi publicznej, wykonanie zjazdu wymaga zgody Zarządu Dróg Powiatowych; 
7. na terenie o symbolu R/RZ, znajdują się stanowiska archeologiczne: „Ogródki”- stanowisko nr IV (AZP 21-74/97) osada wielokulturowa z osadnictwem od wczesnej epoki żelaza po okres nowożytny, oznaczone symbolem 2A i „Ogródki” - stanowisko nr V (AZP 21-74/98) ślad osadnictwa pradziejowego, z okresu średniowiecznego i nowożytnego, oznaczone symbolem 3A, dla których obowiązują ustalenia §5 niniejszej uchwały;

R/ZL 
Dla terenów o symbolu: R/ZL, ustala się: 
1. zachowuje się istniejące użytki rolne i leśne w strefie ochronnej jezior;
2. możliwość zalesień rodzimymi gatunkami drzew i krzewów, dostosowanymi do warunków florystycznych terenu; 
3. zakazuje się wznoszenia jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej; 
4. zakazuje się wprowadzania ogrodzeń w odległości bliższej niż 1,5 m od brzegu jeziora w celu uniemożliwienia swobodnego przejścia oraz ogrodzeń betonowych, pełnych; 
5. zakazuje się zmiany linii brzegowej jezior i niwelacji terenu

ZL 
Dla wyznaczonych terenów o symbolu ZL ustala się: 
1. ochronę istniejących lasów; 
2. zakaz zabudowy;
3. zakaz zmiany przeznaczenia na inne cele; 

Uzbrojenie z decyzji o arunkach zabudowy:

Każda z działek budowlanych w granicach planu, przeznaczonych pod zabudowę na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej. 
Kanalizacja sanitarna: odprowadzenie ścieków odbywać się będzie do kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującym Krajowym Programem Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych. Do tego czasu mogą być stosowane rozwiązania tymczasowe oparte o zbiorniki bezodpływowe lub inne sposoby unieszkodliwiana ścieków. 
Zaopatrzenie w wodę: z własnych studni, docelowo z wodociągu komunalnego. 
Doprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych obiektów należy realizować na podstawie warunków przyłączenia określonych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Przez teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają napowietrzne linie SN 15 kV. Lokalizacja obiektów w sąsiedztwie istniejących i projektowanych linii energetycznych musi zapewnić spełnienie wymogów Polskiej Normy PN-E-05100-1. Pprzewiduje się, że zasilanie w energię elektryczną terenów objętych planem odbywać się będzie z 2 istniejących słupowych stacji transformatorowych oraz z 2 projektowanych słupowych stacji transformatorowych, zasilanych napowietrznymi lub kablowymi liniami SN 15 kV od istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV przebiegającej przez teren objęty planem. Poszczególne działki będą zasilane liniami napowietrznymi lub kablowymi nN wyprowadzonymi z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych. Stacje transformatorowe lokalizuje się na wydzielonych działkach; Ostateczna ilość stacji transformatorowych i typ linii nN zależeć będzie od zapotrzebowania mocy przez właścicieli poszczególnych obiektów. W związku z powyższym rezerwa terenu na w/w urządzenia może ulec zmianie; Obowiązek umożliwienia upoważnionym przedstawicielom PGE Dystrybucja S.A. dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem do elementów sieci i urządzeń elektroenergetycznych w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci; 
Utrzymywanie użytkowej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących i projektowanych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami; W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy je dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przebudowa dotyczy nie tylko zmian tras linii elektroenergetycznych, lecz również wykonania odpowiednich obostrzeń i uziemień; Przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych będzie możliwa po uzyskaniu warunków przebudowy i zawarciu stosownej umowy miedzy zainteresowanymi i PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.
Dojazd do działki z drogi gminnej o nawierzchni gruntowej;
Stan prawny:

 • Księga Wieczysta: tak; 
 • Własność: tak;

Lokalizacja:

 • Gmina Miłki, 
 • W Miłkach: Urząd Gminy, szkoła podstawowa, Gminny Ośrodek Kultury, apteka, policja, Bank Spółdzielczy, poczta, sklepy wielobranżowe, zajazd i inne;
 • Miłki ok. 5 km;
 • Giżycko ok. 20km;
 • Spokojna malownicza okolica nad jeziorami Ublik Wielki i  Buwełno; 
 • Widok na pola, jezioro, las;

Jezioro Buwełno:

 • powierzchnia: 360 ha; 
 • głębokość:  49 m;
 • klasa czystości: II (1992); 
 • dno: Dno kamienisto - piaszczyste z licznymi głęboczkami i górkami podwodnymi. 
 • brzegi: na ogół płaskie, bezleśne. Roślinność przybrzeżna słabo rozwinięta.
 • ryby występujące w jeziorze: sielawa, leszcz, węgorz, okoń, sieja, płoć, szczupak
 • dodatkowe info: Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy. Jezioro o charakterze typowo rynnowym o długości prawie 9 km i szerokości około 0,9 km. Połączenie z jez. Ublik Wielki, a przez jez. Wojnowo i Niałk z jez. Niegocin. 
 • W planach gminy połączenie te ma być pogłębione i poszerzone by była możliwość przepłynięcia łodzią. 

Jezioro Ublik Wielki:

 • powierzchnia:180 ha / 289 ha;
 • głębokość: 32,5m;
 • klasa czystości: II;
 • dno: piaszczysto kamieniste; 
 • Miejscami obficie porośnięte roślinnością podwodną;
 • Liczne zatoczki i wcięcia w brzegu, co świadczy o dobrze rozwiniętej linii brzegowej. Przeważnie wysokie, z niewielkimi kępami leśnymi;
 • Turystyka kajakowa. 
 • Wędkarstwo (podobno można tu spotkać: węgorza, szczupaka, sieję, jazia, lina, miętusa i wiele innych);
 • Dodatkowe informacje: krótkie cieki łączą jezioro Buwełno i Ublik Mały; 

Okolica bardzo atrakcyjna turystycznie; 

 • W okolicy liczne pensjonaty:
 • "Kasia" - ok. 2km, "Teresa" - ok. 10km, "Sielanka" - ok. 10km; 
 • W okolicy liczne jeziora: między innymi jezioro Ublik mały, Ublik Wielki, Buwełno, Wojnowo; 
 • Rydzewo: miejscowość letniskowa, położona na zachód od Miłek, nad Jeziorem Bocznym, które łączy się tu z Niegocinem. Wieś powstała w 1552 r. Najciekawszym zabytkiem we wsi jest po ewangelicki kościół św. Andrzeja Boboli, wybudowany w latach 1579 - 91. Kościół w stylu baroku, wzniesiony został z kamieni polnych. Wewnątrz interesujące stalle rzeźbione z XVII wieku, ołtarz z 1600 r., ambona z 1630 r. Najcenniejszym zabytkiem świątyni są drewniane, XVI- wieczne drzwi do zakrystii oraz starsze drzwi do kruchty, pokryte łacińskimi cytatami z Biblii. We wsi zachowały się także starsze budynki z ryglowymi szczytami, wystawkami w dachu, ozdobnymi balkonami i płycinami w tynku. W Rydzewie znajduje się poczta, apteka, ośrodek zdrowia, sklepy i bary. Znajduje się również druga wypożyczalnia sprzętu pływającego i szkółka windsurfingu. 
 • Bogaczewo: możliwość odpłatnego korzystania z jazdy konnej. 
 • W najbliższej okolicy warto zwiedzić kwaterę zabytki II Wojny Światowej - m.in. kwaterę OKH w Mamerkach, Wilczy Szaniec - była kwatera Hitlera, kwaterę Himmlera w Pozezdrzu. 
 • W Giżycku w sezonie czekają na Państwa liczne koncerty i imprezy plenerowe, jest także nowoczesny basen kryty z sauną i jakuzzi oraz port z którego kursują statki wycieczkowe po szlaku Wielkich Jezior. Do atrakcji pobliskiego Giżycka należą niewątpliwie Most obrotowy na kanale Łuczańskim, Twierdza Boyen oraz koncerty organowe dla miłośników muzyki klasycznej, a także las miejski ze ścieżką edukacyjną. 
 • Mikołajki: to znany mazurski kurort i Wioska Żeglarska - tutaj odbywają się liczne imprezy żeglarskie oraz znajduje się jeden z najnowocześniejszych hoteli w Polsce z tropikaną i ogrodem zimowym
 • oraz inne http://atrakcje.mazury.info.pl

Cena - działka o pow. 3,3909ha - 440.000zł 

Nowa cena: 399.000zł

UWAGA NOWA CENA !


KONTAKT:

Mazurskie Biuro Nieruchomości 
licencjonowani pośrednicy
Sobolewski & Pstrak 
Najlepsze nieruchomości od ponad 10 lat ! 
11-500 Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 13 
tel. fax + 48  87 - 428 19 38
www.mbn.mazury.pl
mbn@mbn.mazury.pl

Niniejszy opis stanowi jedynie informację i może ulegać zmianom.

powrót do strony biura MBN